تعدادی از مطالب ِ سايت ، لينک به سايت هایِ قديمی "خلوت" می دهند :  xalvat.com ; xalvat.org  لازمست که آنها را تبديل به xalvat.info  کرد . ـ م.ايل بيگی

ازنگاهِ

فريدون ايل بيگی

              

                                   

         m.ilbeigi@yahoo.fr                                 lundi, 16. mars 2020     

ازنگاهِ

م. ايل بيگی

ازآنان واينان/ازآنزمان واينزمان صفحاتِ اولِ نشريات ِ ساليانِ پيش  از نگاه ِ ديگران نشرِ ديگران کتاب خانهُ خلوت

دريا کابوس هايمان رانخواهدشُست ؟! (مجموعهءشعر)
از اين و آن تارنما ايران در نشرياتِ فرانسوی زبان فرستاده های ديگران آگاهی نامه آوا و نما  عکسها و طرحها

صفحات اول ِ شماره های گوناگون ِ تمام اين نشريات  را در اينجا ببينيد :

(کلِ نشريات را با روی جلدها در اينجا ببينيد)

بر روی هر نام که کليک کنيد ، شماره های گوناگون  آنرا خواهيد يافت

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :260 نشريه

  (3166 شماره ء مختلف) 

تازه افزوده شده ها :

 آدينه (مهدآزادی) تبرريز    آرمان    آموزش و فرهنگ    آوای تبعيد      انديشه و هنر نشر انستيتو گوته      ايرانشهر(کاظم زاده)      بازارچه    بذر نشريه دانشجویی     22 بهمن نشريه کارکنان مبارز راديو تلويزيون     پيام نوين      خاک و خون / محسن پزشکپور ( پان ايرانيست )    خرمگس   دانشمند            راهبرد   شورای نويسندگان وهنرمندان ايران (به آذين)    روزنامهء مردم ايران (خداپرستان سوسياليست) فدراسيون يهوديان ايرانی   (شوفار)     لويس  جامعه ارمنی    نقد اقتصاد سياسی     19 بهمن  تئوريک

----------------------

آ

آدينه      آدينه (مهدآزادی) تبرريز      آرش (داخل) زیر نظر : اسلام کاظمیه یا سيروس طاهباز   آرش (خارج)  پرويز قليچ خانی       آرمان     آزادی  جبهه دموکراتيک ملی ايران    آزادی انديشه     آژير جعفر پيشه وری     آسمان ايران     آغازی نو    آموزش و فرهنگ    آوای تبعيد    گاهنامهء  آنزمان / اينزمان    آهنگر به جای "چلنگر" (داخل و درتبعيد)    آيندگان    آينده  ايرج افشار    آئينهء هند   

جمغ : 207 شماره

ا   

اختر    ادبيات ما     ارمغان       از شعر تا قصه      اسب    اسلام مکتب مبارز          اصغرآقا   هادی خرسندی     اطلاعات بانوان     اطلاعات جوانان     اطلاعات دختران و پسران     اطلاعات هفتگی    الفبا   غلامحسين ساعدی     اميد ايران    انتقاد کتاب     انجمن تاريخ  ابراهيم صفائی     انديشه(آمريکا)   انديشه (داخل)    انديشه آزاد (کانون نويسندگان ايران)     انديشهء رهائی نشريهء خارج از کشور "سازمان وحدت کمونيستی"     انديشهء نو    گاهنامهء انديشه نو     انديشه و انقلاب     (انشعابيون حزب توده)    انديشه و پيکار بازماندگان"سازمان پيکار..."درخارج ازکشور (حق شناس و...)   انديشه و هنر  ناصر وثوقی/      انديشه و هنر  نشر انستيتو گوته       مجلهء ايران شناسی    نشريهء ايران شناسی (کتابخانهء پهلوی)   ايرانشهر(کاظمزاده)     ايرانشهر      ايرانشهر لندن (حسين باقرزاده)   ايرانشهر  شرکت کتاب      ايران نامه  بنياد مطالعات ايران     ايران وجهان شاهين فاطمی - اسلام کاظميه  

جمع : 124 شماره

ب

باختر امروز (حسين فاطمی)    باختر امروز (سازمانهای جبهه ملی ايران در خاورميانه)     بازارچه     بامشاد   اسماعيل پوروالی (بخش ادبی: شاملو )     بخارا  علی دهباشی     بررسی کتاب  ضميمهء "انتشارات مرواريد"   بررسی های تاريخینشريه ستاد بزرگ ارتشتاران ـ اداره سوم     بذر نشريه دانشجویی      بسوی آزادی   هواداران  آزادی کار (فدائی) - آلمان      بوطيقای نو   منصور کوشان    22 بهمن نشريه کارکنان مبارز راديو تلويزيون

جمغ : 132 شماره

پ

پاسدار اسلام دفتر تبليغات اسلامی حوزهء علميهء قم    پر    نامهء پژوهشکده بررسيهای فرهنگ و توسعه   پست ايران   عليرضا نويزاده      پيام آزادی   شورای متحد چپ     پيام امروز    پيام نوين      پيام يونسکو   ماهنامهء يونسکو       پيشاهنگی       پيکار  سازمان پيکار        پيمان ،  احمد کسروی      پيوند    ارگان تحقيقی فدراسيون دانشجويان ايرانی مقيم ايتاليا       پيوند  ويژه نامهء نيما  نشريهء ايرانيان خارج از کشور  

جمغ : 276 شماره

ت

 تازه های کتابخانه      تحقيقات    روزنامه نگاری    تکاپو   منصور کوشان    تلاش    تماشا   تلويزيون ملی ايران     توده  سازمان انقلابی حزب توده     هفته نامهء فکاهی توفيق

جمغ : 66 شماره

 ج

جامعه سالم    فيروز گوران      جگن  دورهء اول : فريدون گيلانی / فريدون ايل بيگی    جگن   (دورهء دوم)   فريدون گيلانی ، ناصر رحمانی نژاد، آربی آوانسيان ، سعيد سلطانپور    جنگل (نشريهء مجاهدين خلق ايران)     جنگل (ارگان جنگلیها، میرزا کوچک خان )    جنبش  علی اصغر حاج سيدجوادی / اسلام ناظميه    جُنگ سحر     جُنگ مرجان   (گروه فرهنگی مرجان)/ محمد حقوقی     جُنگ هنر و ادبيات امروز   حسين رازی    جوان  جوانان امروز    جهان هواداران"اقليت"  در خارج از کشور   جهان نو هواداران"اقليت"  در خارج از کشور    جهان نو   امين عليمراد

جمغ : 73 شماره

چ

چراغ سيما کوبان (اولین زن ناشر)     چشم انداز   ناصر پاکدامن / شهرام قنبری/ محسن يلفانی / شيدا نبوی     چشم انداز ايران لطف الله ميثمی  چوک ماهنامهء الکترونيکی ادبيات داستانی    چيستا   

جمغ : 53 شماره

ح 

حقوق بشر     ارگان جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران      

جمغ : 1 شماره

خ

خاک و خون / محسن پزشکپور ( پان ايرانيست )    خرمگس    خندق    دانشجويان ارشاد (احسان شريعتی؟)    خوارزمی ما   گروه فرهنگی خوارزمی    خواندنيها     خوشه  

جمغ : 42 شماره

د

داستان     دانشمند     دانش و مردم     دبيره    دفترهای زمانه  سيروس طاهباز   سيروس طاهباز    دنيا   نشريهء تئوريک و سياسی کميتهء مرکزی حزب تودهء ايران    دفتر هنر   بيژن اسدی پور    دنيای سخن    دنيای ورزش     دهقان روز    ديدگاه  

جمغ : 84 شماره

ر

راه آزادی  جمعيت اقامه    راه کارگر    راهنمای کتاب   راهبرد  رستاخيز جوان    روزگار نو (اسماعیل پوروالی)    روزن   يداله رويائی ، احمدرضا احمدی ، ابراهيم گلستان  ش   روزنامهء ايران  (دورهء ناصرالدين شاه) / جلد اول    روزنامهء مردم ايران (خداپرستان سوسياليست)    روزنه ("هديه")  احمد شاملو / فرهنگ فرهی      رهائی  گروه اتحاد کمونيستی / سازمان وحدت کمونيستی     رهبر ارگان حزب توده

جمغ : 113 شماره

ز

 زمان نو    زنده رود احمد مير علائی    زن روز  

جمغ : 32 شماره

س

سامان نو     سپيد و سياه   سخن (پرويز ناتل خانلری)     سروش تلويزيون اسلامی     سمرقند  علی دهباشی  ش   سوسياليسم علمی و مبارزهء طبقاتی     سوسياليسم و انقلاب     سهند علی ميرفطروس      سهند (پاريس)    سيمرغ مرتضا ميرآفتابی

جمغ : 139 شماره

ش

 شاهد   مدير مسئول : مهدی کروبی   شرق    شعر    شمال ايران     شورا ماهنامهء شورای ملی مقاومت ايران      شورای نويسندگان وهنرمندان ايران (به آذين)

جمغ : 51 شماره

ص

صبح امروز     صدا    ويژهء هنر و ادبيات / رحمان کريمی     صحنهء معاصر  (انجمن تئاتر ايران)    

جمغ : 5 شماره 

ط 

طوفان   (فرخی يزدی)   

جمغ : 101 شماره

ع

عصرپنجشنبه    عصر عمل   زيرنظر : فريدون ايل بيگی     علم و جامعه      صنعت نفت ايران

جمغ : 28 شماره

ف

فدراسيون يهوديان ايرانی   (شوفار)       فردوسی (هفتگی)    فردوسی ماهانه     فروغ   معرفی ادبيات زنان     فرهنگ توسعه     فرهنگ نوين     فرهنگ و زندگی     فصل کتاب     فصلنامهءهنر    فصلی در گلسرخ  عاطفه گرگين    فصلهای سبز   هرمز رياحی   جُنگ فلک الافلاک گردآورنده:غلامحسين نصيری پور    فهرست مندرجات مجله های علمی و علوم اجتماعی      فيلم مستند    حميد نفيسی (دانشگاه آزاد ايران) 

جمغ : 84 شماره

ق

  قرن بيستم (ميرزاده عشقی)     قيام ايران    نهضت مقاومت ملی ايران (شاپور بختيار) 

جمغ : 210 شماره

ک

کار اقليت      کار (اکثريت)    کارگران    کارنامه (داخل)    کارنامه (خارج)   کاوه   محمد عاصمی (به زبان های فارسی و آلمانی)     کتاب آبان (ناصر رحمانی نژاد)    کتاب امروز      ("کتابهای جيبی")     کتاب جمعه  شاملو    کتاب جمعه ها خسرو شاکری    کتاب زمان      انتشارات زمان ( منوچهر هزارخانی ؟ )     کتاب ماه جلال آل احمد   کتاب نيما  کانون فرهنگی نيما     کتاب هفته (کيهان هفته)     هشترودی ، شاملو ، حاج سيدجوادی، به آذين     کِلک علی دهباشی   کنکاش     کودک و زندگی     کيهان    کيهان سال    کيهان بچه ها  کيهان لندن   کیهان فرهنگی     کيهان ورزشی 

جمغ : 228 شماره

گ 

گردون عباس معروفی     کفتگو فصلنامهء فرهنگی و اجتماعی    گُلچين       گنجينهء اسناد    فصلنامهء تحقيقات تاريخی         گونه گون   نشريهء انجمن تاکسيران [پاريس ]     گوهر / 1 ش    گيله وا     فرهنگی ، هنری و پژوهشی (به زبانهای گيلکی و فارسی

جمغ : 101 شماره

ل

لويس  جامعه ارمنی

جمع : 8 شماره

م

ماهنامهء ارتش شاهنشاهی        ماهنامهء سپاه دانش     ماهنامهء وزارت کشور    متين     مجاهد (دنبالهء "جنگل")    مجاهد از  مرداد 1358     نامهء مردم  ارگان مرکزی حزب توده   مجلهء مردم شناسی    مرزهای نو      معارف    معرفی کتاب    کتابهای فارسی منتشر شده در خارج از کشور به کوشش: معين الدين محرابی /      منجنيق    مهر   برای نوجوانان (بنياد شمس پهلوی)   مهرگان    ستاره درخشش   مهرگان (محمد درخشش ؟)  اقتصادی ، سياسی ، فرهنگی، هنری    مهرنامه     ماهنامهء علوم انسانی   ميزگرد   ميهن علی کشتگر 

جمغ : 287 شماره

ن

نامهء پارسی   (کنفدراسيون دانشجويان)     نامهء صنعت نفت ايران     نامه کانون  نويسندگان ايران (داخل)     نامهء کانون  نويسندگان ايران (در تبعيد)     نامهء نور بنياد فرهنگ و هنر ايران (فرهنگسرای نياوران)   ندای وحدت     نشريهء سپاه دانش   نقد اقتصاد سياسی     نقطه (و "کتاب نقطه")    نگرشی برادبيات امروز    نگين محمود عنايت (دوره های ايران و آمريکا)        19 بهمن  تئوريک       نيمهء ديگر   

جمغ : 75شماره

و

وارليق (ماهانهء فرهنگی فارسی-ترکی آذری)   وحيد سيف الله وحيدنيا /    وقايع اتفاقيه [جديد]   وقايع اتفاقيه   [قديم]  روزنامچه اخبار دارالخلاقه طهران ج     ويسمن

جمغ : 505 شماره

ه

هشت مارس    نشريهء سازمان هشت مارس (ايرانی- افغانی)    هفتمين   هنر بهمن مقصودلو   همشهری     هنر و ادبيات امروز  (در "پرچم خاور ميانه")    هنر و مردم انتشارات وزارت فرهنگ و هنر /    هنر و معماری

جمغ : 84 شماره

ی

يغما / 56 ش

آدميت ، فريدون

 آل احمد  ، جلال

ابراهيمی ، نادر

Taghierani.jpg  ارانی ، تقی

 

اسکندری (فروهر) ، پروانه 

 افراشته ، محمد علی

اوصياء ، پرويز

 

بهبهانی ، سيمين

 

 پاکدامن ، ناصر

پاکنژاد ، شکراله

پوررضا ، فريدون

 

تختی ، غلامرضا

جزنی ، بيژن

دهخدا ، علی اکبر

 

 

رحمانی ، نصرت

 ساعدی ، غلامحسين

سلطانپور ، سعيد

شيون فومنی

 

صادقی ، بهرام

علوی ، بزرگ

فرخی يزدی

کسروی ، احمد

 

 

  گلسرخی ، خسرو

 

محصص ، اردشير

مجموعه ای از نشريات و انتشارات "راه کارگر" 

ملکی ، خليل  

 

 مومنی ، باقر

ناطق ، هُما

نجدی ، بيژن

 

  نوشته هائی از"روزگار نو" و اسماعيل پور والی

 نوشين ، عبدالحسين

  نيستانی ، منوچهر

 

ويژه نامهء نشريهء " آرش "، "پس از مرگ ناگهانی " صمد بهرنگی

  يادنامهء صمد ("کتاب جمعه")

ويژه نامهء " روز کارگر "

ويژه نامهء شيلی

" يِاد و يادآواره " های نشريهء " آزادی " از "رفته گان"

 

نشر ِ ديگران

 

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 831

فهرستِ موضوعی :

فهرست الفبائی اشخاص و نوشته ها

ادب و هنر

 يک (45 نوشته)      دو (52 نوشته)      سه (48 نوشته)      چهار (48 نوشته)    پنج (48 نوشته)   شش (48 نوشته)      هفت  (32 نوشته)

تاريخی (159 نوشته)

دينی  (122 نوشته)

سياسی (257 نوشته)

مارکسيستی (110 نوشته)

ويژه نامه ها (40 نفر)

 ديگر نشر :

 يک       دو       سه       چهار        پنج   شش      هفت    هشت         نُه         ده      يازده      دوازده      سيزده    چهارده    پانزده         شانزده     هفده

در همين زمينه :

 

از نگاهِ ديگران

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 433

هنر و ادبيات ِ ايران / يک (67 نوشته)

هنر و ادبيات ِ ايران / دو (47 نوشته)

هنر و ادبيات ِ ايران / سه (79 نوشته)

هنر و ادبيات ِ جهان (45 نوشته)

تاريخ و جغرافيا / يک (47 نوشته)

تاريخ و جغرافيا / دو (19 نوشته)

دينی (33 نوشته)

سياسی / يک  (48 نوشته)  

 سياسی / دو  (49 نوشته)

 

 

فرستاده های ديگران

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 180

ادبی (31 نوشته)

تاريخی (31 نوشته)

دينی (14 نوشته)

سياسی (36 نوشته)

قومی (27 نوشته)

 متفرقه (45 نوشته)

 

 

ايران در نشريات فرانسوی زبان

 

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 229

 يک  (26 نوشته)      دو (35 نوشته)        سه (53 نوشته)       چهار (45 نوشته)        پنج (70 نوشته)  

 

 

 

کلِ نوشته

 خودژندگی نوشت

عکسها

 "دری وری" های گاه به گاه   

مثلن حرفی برای گفتن 

انشرهای 1381

نشرهای 1382

نشرهای 1383

نشرهای 1384

نشرهای 1385  

فهرست موضوعی نوشته ها :

 ازخودم و "زادگاه"م

اسلاميون

"رحوی"يان و جداشدگان

"شاهی"يان

طيف های گوناگون "فدائيان" 

تاريخی

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 839

 

پيش و پسِ 22 بهمن 57

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 50

(صفحات اول روزنامه های آيندگان ، اطلاعات و کيهان از اين دوره راهم ببينيد)            

جنبشِ مشروطيت

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 153

شاهی يان 

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 99

مجاهدين و سی خرداد شصت

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 62   

مصدق / فاطمی / کودتا

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 60

( " کمونيستی و کارگری " :

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 349

 ارانی ، تقی (7 نوشته)

 پيشه وری و آذربايجان (15 نوشته)

" پيکار " (و منشعبين

مجاهدين) (18 نوشته)

 حزب توده (165 نوشته)

جزنی ، بيژن (15 نوشته)

راه کارگر (10 نوشته)

 شعاعيان ، مصطفی (9نوشته)

طيف های گوناگون "فدائيان"

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :56

[ صفحات اوليهِ تعدادی از شماره های کار اقليت   و کار  اکثريت  را هم ببينيد ]

متفرقه  (44 نوشته)

متفرقه

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 74

 

جغرافيا

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 36

 

دينی و دربارهُ اديان

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 529

اسلام  (263 نوشته)   

بهائيت  (79 نوشته)   

زرتشتی  (130 نوشته)

يهوديت و مسحيت  (56 نوشته)

 

کسروی

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 54

 

سياسی

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 254

متن کتاب در اينجا  يا اينجا

 

آوا و نما

آوا

اديبان    

سازها    

سنتی    

سياسی/اجتماعی  

سبکِ فرنگی    

قديمی    

 کلاسيک    

محلی    

متفرقه

 

نما    

اديبان   

ايران ، ايران !   

رقص و ترانه    

 زنان 

زندان و کشتار   

سياسی/اجتماعی    

فلاکتِ اسلامی   

فيلمهایِ سينمائی(تاکنون  106 فيلم) 

کودکان  

 متفرقه

 

عکسها و طرحها

عکسهائی از آنجا و اينجا

عکسها و طرحهای روزانه   

 ( عکسها /

طرحها )

شاعران

نويسندگان

سياسيون

مذهبيون

 مارکسيست ها

شاهی يان

متفرقه  (قيام 57 ، عکسها و طرحهایِ اردشير محصص ، طرح هائی از "کِتِه کولويتس" ، براد هولاند ، قتل عامِ ارامنه ، 18 تير 1378 ، تختي ، علامرضا ، يحيی تدين ،   "مادر جونز" ،  صحنه هائی از رويدادهایِ 18   تير 1378     ( به نقل از کتابِ "انديشه و تازيانه " - بخشی از خاطرات "اکبر محمدی"   شاهي يان  ،  طرحهای خاور ، يحيی تدين )

 

ويژه نامهُ خيزش پس از باصطلاح "انتخابات"

 

شمارهء يک    شماره ُ دو    شماره ُ سه     شمارهُ چهار   شمارهُ پنج      شمارهُ شش    شمارهُ هفت    شمارهُ هشت   شمارهُ نُه  شمارهُ ده   شمارهُ يازده   

  نماهای ِ تظاهرات :  

  يک       دو       سه       چهار        پنج   شش      هفت      هشت         نُه         ده      يازده      دوازده      سيزده    چهارده    پانزده      

 "نما"های تجاوزِ جنسی 

ترانه ـ سرودها :

  يک       دو       سه       چهار        پنج   شش      هفت      هشت         نُه         ده      يازده      دوازده 

طرحهائی برای تظاهرات

     عکسهای تظاهرات     

عکسها و اسامی کشته سدگان و زندانيان 

عکسهائی از ندا آقاسلطان

 

( مجموعه ای از اخبار روز 1389 )

آبان 1389

آذر 89

دی 89

بهمن 89

      

 

کتابخانهء "خلوت"

آمده ها در "کتابخانه" ، تاکنون : 4722

ادبيات 43  جغرافيا 3   تاريخی 20    دينی  3    سياسی  6    مارکسيستی 23   حزب توده  9   نشريه  87 ش

 

ادبيات

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 1759

نويسندگان

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 574

آ ـ ژ

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 248

  آخوتدزاده      آل احمد ، جلال     آريان پور، امير حسين      ابراهيمی، نادر      احمد محمود      بزرگ علوی     به آذين (محمود اعتمادزاده)     بهرنگی، صمد     بيضائی،  بهرام      پزشکزاد، ايرج      جمالزاده، محمد علی     چوبک، صادق دانشور، سيمين     درويشيان، علی اشرف     دولت آبادی، محمود     دهخدا، علی اکبر      دهقانی، بهروز    رادی، اکبر

س ـ ی

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 161

ساعدی، غلمحسين     صادقی، بهرام     طياری، محمود     فصيح، اسماعيل     فقيری، امين     قاصی نوری،    قدسی    ميرزاآقاخان کرماتی        کوشان، منصور     گلستان، ابراهيم     گلشيری، هوشنگ         ميرصادقی، جمال     نجدی، بيژن     هدايت، صادق

ديگران

 آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 165

 (آشوری، اسلامی ندوشن، افشار، بابا مقدم، افغانی، بهروز، پويان، پيفون، ترقی، تقوائی، ، خانلری، دوستدار، رحيمی، شاپور، شفا، صفا، طاهباز، طياری، عنايت، فخرائی، فرسی، کشاورز، کيانوش، مدرسی، مسکوب، مقدم، ياقوتی، يلفانی و ...)

شاعران

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 373

آ ـ س

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :91

م.آزاد (محمود مشرف تهرانی )      ابتهاج، هوشنگ ( ه . ا . سايه )     اخوان ثالث، مهدی ( م. اميد )      اعتصامی، پروين     افراشته، محمدعلی     ايرج ميرزا     بهار، محمدتقی     بهبهانی، سيمين     رحمانی، نصرت     زُهری، محمد      سپهری، سهراب     سعيدی سيرجانی، علی اکبر     سلطانپور، سعيد

ش ـ ی

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 208

شاملو، احمد (ا.بامداد ، ا.صبح )شفيعی کدکنی، محمدرضا(م.سرشک)      شهريار (محمدحسين بهجت تبريزی)     عشقی، ميرزاده     فرخزاد، فروغ     فرخی يزدی     کارو دردريان     کسرائی، سياوش     گلسرخی، خسرو     مشيری، فريدون     منزوی، حسين     نادرپور، نادر     نيستانی، منوچهر     نيمايوشيج (علی اسکندری)     

ديگران

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 75

 (آتشی، احمدی اسکوئی، اسدی، باباچاهی، باديه نشين، پرنگ، توللی، حقوقی، رويائی، شاهرودی، عارف، مختاری، نابدل، هنرمندی و...)

 

کلاسيک + نقد و بررسی

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 267

 ابوسعيد ابوالخير    خيام    رودکی     سعدی      سُهروردی     شيخ بهائی     عبيد زاکانی     عطار      فردوسی      مولوی و شمس   ناصرخسرو     نطامی    وحشی بافقی      متفرقه + نقد و بررسی   (ابوعلی سينا، اسعد گرگانی، انصاری،  بيهقی، خاقانی، خواجوی کرمانی، دقيقی، دهلوی، سعد سلمان، شبستری، طاهره، عراقی، فارابی،  فروغی، بسطامی، منوچهری، هاتف اصفهانی و ...)

از ديگران (ترجمه)

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 546

 نويسندگان

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 315

    آسترياس ، ميکل      آنخلاستريندبرگ، اگوست     اشتاين بک،جان     ايبسن، هنريک     بالزاک، اونوره دو     بکت، ساموئل     بورخس، خورخه لوئيس     پو، ادگار الن     تاگور، رابیندرانات     توان، مارک     تولستوی، لئون     چخوف، آنتوان پاولوويچ     داستايوفسکی، فئودور     دوبوآر، سيمون     دوما، الکساندر     ديکنز، چارلز      راسل، برتراند      رولان، رومن     ژيد، آندره     سارتر، ژان پُل     کافکا، فرانتس     کامو، آلبر     کوئليو، پائولو     گورکی، ماکسيم     گوگول، نيکلای     مارکز، گابريل گارسيا     موپاسان، گی دو     نسين، عزيز     وولف، ويرجينيا     همينگوی، ارنست     هوگو، ويکتور

شاعران

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 36

 آخماتووا، آنا     اليوت، ت.اس           بروتون، آندره     پاز، اکتاويو     حکمت، ناظم     درويش، محمود     قبانی، نزار     لورکا، فدريکو گارسيا     نرودا، پابلو     هيوز، لنگستون

ديگران

   آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 195

 (آربال، آرنت،استاندال، آستروسکی، آلبا، البياتی، الوآر، باک، بُل، بوکوفسکی، پروست،پتوفی، پيرآندللو، تسوايک،تورگنيف، جويس، دانته، روسو، زولا،شايرر، شکسپير،شيللر، فاکنر، کوکتو، گوته،لامارتين، ماياکوفسکی، والری، ورلن، ويتمن و ...)

مارکسيستی

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 404

انگلس ـ مارکس (94 نوشته)

تروتسکی (38 نوشته)

گرامشی (21 نوشته)

لوکزامبورگ (18 نوشته)

 

لنين (113 نوشته)

  

ماندل (15 نوشته)

 

ديگران  (105 نوشته)

(پله خانف ،  چه گوارا ، دويچر ،  زتکين ،  سوئيزی ، فروم ،  کائوتسکی ،  متفرقه)

 

با فشردن موش موشک روی طرحها، بزرگتر آنها را خواهيد ديد

 گفت‌وگو [ی راديو زمانه ] با م. ایل‌بیگی، مدیر کتابخانه‌ی مجازی"در عظیم  خلوت من"  : یک کتابخانه‌ی مجازی پر از کتاب‌های نایاب       تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۸۹

 فیدوس: سری به انبار "خلوت" بزنید

 

 

 

گفتگوی "مجيد خوشدل" با  م. ايل بيگی دربارهء "خلوت"     تاریخ انجام مصاحبه: ششم نوامبر ۲۰۱۰    تاریخ انتشار مصاحبه: ۱۲ نوامبر ۲۰۱۰

 

 

 

با اميدکه سال نو بهتر از تمامِ اين سالهای بد باشد.

نهايت فتنه گری تانرا نهايتی نيست!

نهايتِ بی خردیِ تانرا نهايتی نيست

نهايتِ دريوزگیِ تانرا نهايتی نيست

نهايتِ  چپاولگریِ تانرا نهايتی نيست

نهايتِ بی حرمتیِ تانرا نهايتی نيست

نهايتِ دروغ پراکنیِ تانرا نهايتی نيست

نهايتِ فسادِ تانرا نهايت نيست

نهايت جنايیِ تانرا نهايت نيست :

نهايتِ شقاوتِ تانرا نهايتی نيست

نهايتِ شکنجه گریِ تانرا نهايتی نيست

نهايتِ کشتارِ تانرا نهايتی نيست

نهايتِ به زنجيرکشيدنِ تانرا نهايتی نيست

نهايتِ خيانتِ تانرا به کشور نهايتی نيست

م. ايل بيگی          10 بهمن 98

 

شعارهایی از تظاهرکنندگان

 

 مرگ برستمگر؛ چه شاه باشه ، چه رهبر!

ـ نه تاج ، نه عمامه ، آخوند کارت تمومه!

ـ بلوچستان تو آبه ، رژيم چماق بدسته!

ـ چه دی باشه ، چه آبان ، پيام يکی : انقلاب!

ـ دستای ما خاليه ، باطومتو غلاف کن!

ـ خامنه ای قاتله ، ولايتش باطله!

ـ کشته نداديم که سازش کنيم ، رهبر الدنگو ستايش کنيم !

ـ خونی که در رگماست ، خوراک رهبر ماست!              ادامه

تو از برای از همه چيز هيچ ساختن آمده ای !

 چه ات بايد گفت ؟
گر بگويم : " ننگت باد ! "
ترا هيچ شرم و حيايی نيست از ننگ!

تا نخشکانی ريشه هاي تمام درختان را
تا نسوزانی نمام مزرعه ها را
تا نبری از بين تمام کارخانه هارا
تا نکشانی به فحشا تمام زنها را

م . ايل بيگی               ادامه

 انوشه [فريدون ايل بيگی] اينکه میرسدزراه

 آسمان صاف لحظه ای نمانده تيره شد     آفتاب را نيامده به پشت ابر رانده اند    باد را مهار می کنند    خاک را بخون کشيده اند ـ بخون ترک و کرد و ترکمن .    ادامه

م. ايل بيکی :روُنِيه خيابُونا با دسته خالی نِميشه!

چاقو دارن    قمه دارن     چماق دارن   زنجير دارن    گازماز دارن    هفت تير دارن؛   اون پُشتوپُشتا :    مسلسلو هزارکوفتوکاری !
تو چی داری ؟    دست خاليئی    دست خاليئی    دسته خالی .    پس بِت بِگَم:   وُنِيه خيابُونا با دستِ خالی نميشه!     ولاَ بُکُن رِزِرو جاتو    يِه گوشِيِه قَبرِستونا !
26 خرداد82

  چند نوشته و ترجمه

 از بهروز دهقانی در

 "آدينه(مهد آزادی")

فريدون ايل بيگی : گذشته

خواهم عطر بهاران بنوشم

رنگ و روی خزان را نبينم

خواهم  ای دل  شوی چون گذشته    تا زتو  خوشهء غم نچينم .       ادامه

ويژه نامهء تقی ارانی

 

 

ويژه نامهء بزرگ علوی

 

گفتگوی مسعود نقره کار با بزرگ علوی : 1.          بزرگ علوی : من زنده می مانم ؛ 2.           بزرگ علوی : من خودم را رثاليست می دانم   //   مسعود نقره کار : حادثه ای پرمعنا در زندگی فرهنگی و اجتماعی امروز ايران //           بزرگ علوی : من هيچوقت قهرمان ببودم
 1.     مرتصی محيط : تا سرمايداری هست ، آثار مارکس خواندن دارد ؛ 2.     دانيل سينگر (برگردان : بابک پاکزاد) :  چرا به يک مانيفست جديد نياز داريم

 

 صادق چوبک : هنوز باور نمی کنم که بينایی ام را از دست داده ام

 

 

سيروس مهدوی : دفاعِ

[مريم فيروز] از اشرافيت

در سنگر حزب توده

 

مصدق و جبههءملی        مسعود بهنود : جبهه بی مصدق و مصدق بی جبهه          ابراهيم يزدی : سنجابی به چه دليل استعفاء داد؟          پرويز ورجاوند : مصدق آری ، راه مصدق و جبهه ملی نه !          مسعود حجازی : مصدق بی جبهه يا تحريف واقعيت ها          غلامرضا نجاتی : از آزاده گی و فضيلت انتقادپذيریِ مصدق پيروی کنيم          حسين مکی : مصدق را اصرارِ من به سياست کشاند          نطقِ مصدق در دادگاه بين المللی لاهه: ملی کردن حق مسلم ملت ها است
  هدايت وعلی متين دفتری: رسيدگی به ايراد ايران به صلاحيت ديوان لاهه / خرداد 1331

+ گاهشمار زندگی و تاليفات احمد متين دفتری

"ويژه ی آل احمد/آدينه"

با اين نوشته ها : براهنی/مجابی/

درويشيان/خ. پارسا/انور خامه ای/

صالح پور/طياری/م.آزاد و...

 (شماره های مختلف "آدينه"  دراينجا )

با ياد مصطفی رحيمی و امير پيشداد :

           امير پيشداد : "مصطفی رحيمی ديگر نخواهد نوشت ..." /          "چند نامه از دکتر مصطفی رحیمی" [ به امير پيشداد] .          حسن شايگان : " وداع با دکتر مصطفی رحيمی" /          مصطفی رحيمی : " نقد کهنه و سنجش نو"  شمارهای مختلف "نگين"  در اينجا

  عليرضا نابدل:صمد در قلب من است

 

 احمد زاهدي  : احمد شاملو در سينماي ايران

 

 شاملو: حزب توده بزرگترین لطمه روس‌ها به ما بود

 

 

 

عکسهائی از    قيام  ِ پنجاه وهفت

 

"ديوارنوشته هایِ انقلاب"

 

 

  محمد مختاری : بررسی شعارهای دوران قيام

 

     

 چراغم در این خانه می‌سوزد  / گفت وگوی مجله آدینه با احمد شاملو

 

زندگی و آثار ِ حسين منزوی

 

 

قباله تاريخ ـ به کوشش : ايرج افشار (نمونه هائی از اعلاميه ها ، شب نامه ها ، روزنامه ها و فوق العاده های دولتی ، حزبی ، سياسی ، بازرگانی و فرهنگی در دورهء مشروطيت تا پايان سلطنت احمد شاه)  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

اچ.ای.پيترز (برگردان:امیر پرويز پويان): بزغاله و ستارگان (بافشردن موش موشک روی عکسِ پويان ، بزرکتر آنرا خواهید ديد)

بخشهائی از کتاب:

 قانون اساسی ايران يا شمشیر چوبین مبارزه

نويسنده : د.بهروزی [ فريدون ايل بيگی]

تاريخ نگارش : مهر ـ آبان 1357

تاريخ انتشار : آذر 1357

در اولین روزهای مهر ماه ۱۳۵۷ که این قسمت از پیشگفتار نوشتۀ می شد، این فقط یک "حدس" بود و یک ماه بعد، با پیام ۲۳ ذی العقدۀ ۸۹ (۴ آبان ۵۷ )، شاهد از "غیب" رسید. رهبر جناح [خمینی] با عبارت "سلام اینجانب را به روسای محترم ارتش برسانید"، هرگونه سایۀ شک یا پرده تردید را در این زمینه، کنار زدند. [صفحه ۳۵ ]

 [خمینی] بی آنکه هیچگاه قانون اساسی را تأئید کند، رژیم را به تخطی و به تجاوز به آن محکوم می کند. با اینهمه، می دانیم که جناح "رادیکال" عمیقاً با قانون اساسی فعلی ایران ( یا هر قانون اساسی دیگر ) مخالف است. قانون اساسی "حکومت اسلامی"، قرآن است (جناح "رادیکال" با قوانین عرفی هم دشمنی دارد. این خود بحث جداگانه ایست). [صفحه ۳۵ ]

اگر در دهۀ دوم شهریور ماه ۱۳۵۷، این جناح ، بفرض محال، بقدرت می رسید، زندانها و شکنجه گاهها مجددا از کمونیستها پر می شد و صحنه های شلاق زنی از زندانها به خیابانها کشانده می شد. این جناح پس از استقرار و استحکام پایه های قدرتش سرنوشتی برای زحمتکشان تدارک می دید که اگر نه بدتر، بهتر از وضعیتی که قدرت حاکم امروز برایشان فراهم کرده است نمی بود*. رهبر جناح "رادیکال" در مصاحبه با بخش فارسی رادیوی بی. بی. سی (در ۱۷ اکتبر ۷۸) اظهار داشت که اگر کمونیستها "براه راست" بر گشتند ما با آنها کاری نداریم ولی اگر خواستند "خیانت" کنند ما با آنها رفتار دیگری خواهیم کرد. [صفحه ۲۸ ]

ادامه

کاملِ کتاب را در اينجا يا اينجا بخوانيد

گفتاری از "شون اوکيسی" دربارهء تئاتر (برگردان: رضا کرم رضائی) ؛ جان گستر: تئاترِ اوکيسی (برگردان: بهزاد بشارت) ؛ شون اوکيسی : ماه در کايلنامو می درخشد (برگردان: بهروز دهقانی)                      

مذهب شوخی سنگینی بود که محیط با من کرد و من سال ها مذهبی ماندم ، بی آنکه خدایی داشته باشم . (سهراب سپهری)      ادامه در انتهای مطلب باز شده

اهل دانشگاهم    (سهراب سپهری)     ادامه در انتهای مطلب باز شده

فريدون دانشی که رفت ... (زندگینامه)

 کمی بلند    PDF   HTM 

 کوتاه    HTM     PDF

آخرين همسفر(اشعار)    PDF     HTM  

نوشته های سياسی

نوشته های پراکنده (ترجمه ها)

عکسها

 

                   بالای صفحه