آنچه در"خلوت" از دیگران ـ حتی از فريدون ـ ، گاه با ديدگاه های بسيار متفاوت ، می آيند ، نه به معنای پذيرش شان از جانبِ من ، بل برای آگاهی  از آنان و خود انتخاب کردنست .

 تعدادی از مطالب ِ سايت ، لينک به سايت هایِ قديمی "خلوت" می دهند :  xalvat.com ; xalvat.org  لازمست که آنها را تبديل به xalvat.info  کرد . ـ م.ايل بيگی

ازنگاهِ

فريدون ايل بيگی

              

          *    

         m.ilbeigi@yahoo.fr                                 samedi, 29. août 2020     

ازنگاهِ م. ايل بيگی

ازآنان واينان/ازآنزمان واينزمان صفحاتِ اولِ نشريات ِ ساليانِ پيش  نشرِ ديگران  کتاب خانهُ خلوت

دريا کابوس هايمان رانخواهدشُست ؟! (مجموعهءشعر)
 ويژهءخيزش پس ازباصطلاح "انتخابات" ۸۸ ايران در نشرياتِ فرانسوی زبان از نگاه ِ ديگران از اين و آن تارنما آگاهی نامه آوا و نما

 

عکسها و طرحها فرستاده های ديگران 

صفحات اول ِ شماره های گوناگون ِ تمام اين نشريات  را در اينجا ببينيد :

(کلِ نشريات را با روی جلدها در اينجا ببينيد)

بر روی هر نام که کليک کنيد ، شماره های گوناگون  آنرا خواهيد يافت

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۲۶۰

  ( شماره ء مختلف  ۳۱۶۶  ) 

تازه افزوده شده ها :

 آدينه (مهدآزادی) تبرريز    آرمان    آموزش و فرهنگ    آوای تبعيد      انديشه و هنر نشر انستيتو گوته      ايرانشهر(کاظم زاده)      بازارچه    بذر نشريه دانشجویی     ۲۲ بهمن نشريه کارکنان مبارز راديو تلويزيون     پيام نوين      خاک و خون / محسن پزشکپور ( پان ايرانيست )    خرمگس   دانشمند            راهبرد   شورای نويسندگان وهنرمندان ايران (به آذين)    روزنامهء مردم ايران (خداپرستان سوسياليست) فدراسيون يهوديان ايرانی   (شوفار)     لويس  جامعه ارمنی    نقد اقتصاد سياسی     ۱۹ بهمن  تئوريک

----------------------

آ

آدينه      آدينه (مهدآزادی) تبرريز      آرش (داخل) زیر نظر : اسلام کاظمیه یا سيروس طاهباز   آرش (خارج)  پرويز قليچ خانی       آرمان     آزادی  جبهه دموکراتيک ملی ايران    آزادی انديشه     آژير جعفر پيشه وری     آسمان ايران     آغازی نو    آموزش و فرهنگ    آوای تبعيد    گاهنامهء  آنزمان / اينزمان    آهنگر به جای "چلنگر" (داخل و درتبعيد)    آيندگان    آينده  ايرج افشار    آئينهء هند   

جمغ : ۲۰۷ شماره

ا   

اختر    ادبيات ما     ارمغان       از شعر تا قصه      اسب    اسلام مکتب مبارز          اصغرآقا   هادی خرسندی     اطلاعات بانوان     اطلاعات جوانان     اطلاعات دختران و پسران     اطلاعات هفتگی    الفبا   غلامحسين ساعدی     اميد ايران    انتقاد کتاب     انجمن تاريخ  ابراهيم صفائی     انديشه(آمريکا)   انديشه (داخل)    انديشه آزاد (کانون نويسندگان ايران)     انديشهء رهائی نشريهء خارج از کشور "سازمان وحدت کمونيستی"     انديشهء نو    گاهنامهء انديشه نو     انديشه و انقلاب     (انشعابيون حزب توده)    انديشه و پيکار بازماندگان"سازمان پيکار..."درخارج ازکشور (حق شناس و...)   انديشه و هنر  ناصر وثوقی/      انديشه و هنر  نشر انستيتو گوته       مجلهء ايران شناسی    نشريهء ايران شناسی (کتابخانهء پهلوی)   ايرانشهر(کاظمزاده)     ايرانشهر      ايرانشهر لندن (حسين باقرزاده)   ايرانشهر  شرکت کتاب      ايران نامه  بنياد مطالعات ايران     ايران وجهان شاهين فاطمی - اسلام کاظميه  

جمع : ۱۲۴  ش

ب

باختر امروز (حسين فاطمی)    باختر امروز (سازمانهای جبهه ملی ايران در خاورميانه)     بازارچه     بامشاد   اسماعيل پوروالی (بخش ادبی: شاملو )     بخارا  علی دهباشی     بررسی کتاب  ضميمهء "انتشارات مرواريد"   بررسی های تاريخینشريه ستاد بزرگ ارتشتاران ـ اداره سوم     بذر نشريه دانشجویی      بسوی آزادی   هواداران  آزادی کار (فدائی) - آلمان      بوطيقای نو   منصور کوشان    ۲۲ بهمن نشريه کارکنان مبارز راديو تلويزيون

جمغ :  ۱۳۲  ش

پ

پاسدار اسلام دفتر تبليغات اسلامی حوزهء علميهء قم    پر    نامهء پژوهشکده بررسيهای فرهنگ و توسعه   پست ايران   عليرضا نويزاده      پيام آزادی   شورای متحد چپ     پيام امروز    پيام نوين      پيام يونسکو   ماهنامهء يونسکو       پيشاهنگی       پيکار  سازمان پيکار        پيمان ،  احمد کسروی      پيوند    ارگان تحقيقی فدراسيون دانشجويان ايرانی مقيم ايتاليا       پيوند  ويژه نامهء نيما  نشريهء ايرانيان خارج از کشور  

جمغ : ۲۷۶ ش

ت

 تازه های کتابخانه      تحقيقات    روزنامه نگاری    تکاپو   منصور کوشان    تلاش    تماشا   تلويزيون ملی ايران     توده  سازمان انقلابی حزب توده     هفته نامهء فکاهی توفيق

جمغ : ۶۶ ش

 ج

جامعه سالم    فيروز گوران      جگن  دورهء اول : فريدون گيلانی / فريدون ايل بيگی    جگن   (دورهء دوم)   فريدون گيلانی ، ناصر رحمانی نژاد، آربی آوانسيان ، سعيد سلطانپور    جنگل (نشريهء مجاهدين خلق ايران)     جنگل (ارگان جنگلیها، میرزا کوچک خان )    جنبش  علی اصغر حاج سيدجوادی / اسلام ناظميه    جُنگ سحر     جُنگ مرجان   (گروه فرهنگی مرجان)/ محمد حقوقی     جُنگ هنر و ادبيات امروز   حسين رازی    جوان  جوانان امروز    جهان هواداران"اقليت"  در خارج از کشور   جهان نو هواداران"اقليت"  در خارج از کشور    جهان نو   امين عليمراد

جمغ : ۷۳ ش

چ

چراغ سيما کوبان (اولین زن ناشر)     چشم انداز   ناصر پاکدامن / شهرام قنبری/ محسن يلفانی / شيدا نبوی     چشم انداز ايران لطف الله ميثمی  چوک ماهنامهء الکترونيکی ادبيات داستانی    چيستا   

جمغ : ۵۳ ش

ح 

حقوق بشر     ارگان جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران      

جمغ : ۱ ش

خ

خاک و خون / محسن پزشکپور ( پان ايرانيست )    خرمگس    خندق    دانشجويان ارشاد (احسان شريعتی؟)    خوارزمی ما   گروه فرهنگی خوارزمی    خواندنيها     خوشه  

جمغ : ۴۲ ش

د

داستان     دانشمند     دانش و مردم     دبيره    دفترهای زمانه  سيروس طاهباز   سيروس طاهباز    دنيا   نشريهء تئوريک و سياسی کميتهء مرکزی حزب تودهء ايران    دفتر هنر   بيژن اسدی پور    دنيای سخن    دنيای ورزش     دهقان روز    ديدگاه  

جمغ : ۸۴ ش

ر

راه آزادی  جمعيت اقامه    راه کارگر    راهنمای کتاب   راهبرد  رستاخيز جوان    روزگار نو (اسماعیل پوروالی)    روزن   يداله رويائی ، احمدرضا احمدی ، ابراهيم گلستان  ش   روزنامهء ايران  (دورهء ناصرالدين شاه) / جلد اول    روزنامهء مردم ايران (خداپرستان سوسياليست)    روزنه ("هديه")  احمد شاملو / فرهنگ فرهی      رهائی  گروه اتحاد کمونيستی / سازمان وحدت کمونيستی     رهبر ارگان حزب توده

جمغ : ۱۱۳ ش

ز

 زمان نو    زنده رود احمد مير علائی    زن روز  

جمغ : ۳۲ ش

س

سامان نو     سپيد و سياه   سخن (پرويز ناتل خانلری)     سروش تلويزيون اسلامی     سمرقند  علی دهباشی  ش   سوسياليسم علمی و مبارزهء طبقاتی     سوسياليسم و انقلاب     سهند علی ميرفطروس      سهند (پاريس)    سيمرغ مرتضا ميرآفتابی

جمغ : ۱۳۹ ش

ش

 شاهد   مدير مسئول : مهدی کروبی   شرق    شعر    شمال ايران     شورا ماهنامهء شورای ملی مقاومت ايران      شورای نويسندگان وهنرمندان ايران (به آذين)

جمغ :  ۵۱ ش

ص

صبح امروز     صدا    ويژهء هنر و ادبيات / رحمان کريمی     صحنهء معاصر  (انجمن تئاتر ايران)    

جمغ :  ۵ ش 

ط 

طوفان   (فرخی يزدی)   

جمغ :  ۱۰۱ ش

ع

عصرپنجشنبه    عصر عمل   زيرنظر : فريدون ايل بيگی     علم و جامعه      صنعت نفت ايران

جمغ : ۲۸ش

ف

فدراسيون يهوديان ايرانی   (شوفار)       فردوسی (هفتگی)    فردوسی ماهانه     فروغ   معرفی ادبيات زنان     فرهنگ توسعه     فرهنگ نوين     فرهنگ و زندگی     فصل کتاب     فصلنامهءهنر    فصلی در گلسرخ  عاطفه گرگين    فصلهای سبز   هرمز رياحی   جُنگ فلک الافلاک گردآورنده:غلامحسين نصيری پور    فهرست مندرجات مجله های علمی و علوم اجتماعی      فيلم مستند    حميد نفيسی (دانشگاه آزاد ايران) 

جمغ : ۸۴ ش

ق

  قرن بيستم (ميرزاده عشقی)     قيام ايران    نهضت مقاومت ملی ايران (شاپور بختيار) 

جمغ : ۲۱۰ ش

ک

کار اقليت      کار (اکثريت)    کارگران    کارنامه (داخل)    کارنامه (خارج)   کاوه   محمد عاصمی (به زبان های فارسی و آلمانی)     کتاب آبان (ناصر رحمانی نژاد)    کتاب امروز      ("کتابهای جيبی")     کتاب جمعه  شاملو    کتاب جمعه ها خسرو شاکری    کتاب زمان      انتشارات زمان ( منوچهر هزارخانی ؟ )     کتاب ماه جلال آل احمد   کتاب نيما  کانون فرهنگی نيما     کتاب هفته (کيهان هفته)     هشترودی ، شاملو ، حاج سيدجوادی، به آذين     کِلک علی دهباشی   کنکاش     کودک و زندگی     کيهان    کيهان سال    کيهان بچه ها  کيهان لندن   کیهان فرهنگی     کيهان ورزشی 

جمغ : ۲۲۸ ش

گ 

گردون عباس معروفی     کفتگو فصلنامهء فرهنگی و اجتماعی    گُلچين       گنجينهء اسناد    فصلنامهء تحقيقات تاريخی         گونه گون   نشريهء انجمن تاکسيران [پاريس ]     گوهر / 1 ش    گيله وا     فرهنگی ، هنری و پژوهشی (به زبانهای گيلکی و فارسی

جمغ : ۱۰۱ ش

ل

لويس  جامعه ارمنی

جمع :  ۸ ش

م

ماهنامهء ارتش شاهنشاهی        ماهنامهء سپاه دانش     ماهنامهء وزارت کشور    متين     مجاهد (دنبالهء "جنگل")    مجاهد از  مرداد 1358     نامهء مردم  ارگان مرکزی حزب توده   مجلهء مردم شناسی    مرزهای نو      معارف    معرفی کتاب    کتابهای فارسی منتشر شده در خارج از کشور به کوشش: معين الدين محرابی /      منجنيق    مهر   برای نوجوانان (بنياد شمس پهلوی)   مهرگان    ستاره درخشش   مهرگان (محمد درخشش ؟)  اقتصادی ، سياسی ، فرهنگی، هنری    مهرنامه     ماهنامهء علوم انسانی   ميزگرد   ميهن علی کشتگر 

جمغ : ۲۸۷ ش

ن

نامهء پارسی   (کنفدراسيون دانشجويان)     نامهء صنعت نفت ايران     نامه کانون  نويسندگان ايران (داخل)     نامهء کانون  نويسندگان ايران (در تبعيد)     نامهء نور بنياد فرهنگ و هنر ايران (فرهنگسرای نياوران)   ندای وحدت     نشريهء سپاه دانش   نقد اقتصاد سياسی     نقطه (و "کتاب نقطه")    نگرشی برادبيات امروز    نگين محمود عنايت (دوره های ايران و آمريکا)        19 بهمن  تئوريک       نيمهء ديگر   

جمغ :  ۷۵ش

و

وارليق (ماهانهء فرهنگی فارسی-ترکی آذری)   وحيد سيف الله وحيدنيا /    وقايع اتفاقيه [جديد]   وقايع اتفاقيه   [قديم]  روزنامچه اخبار دارالخلاقه طهران ج     ويسمن

جمغ :  ۵۰۵ ش

ه

هشت مارس    نشريهء سازمان هشت مارس (ايرانی- افغانی)    هفتمين   هنر بهمن مقصودلو   همشهری     هنر و ادبيات امروز  (در "پرچم خاور ميانه")    هنر و مردم انتشارات وزارت فرهنگ و هنر /    هنر و معماری

جمغ : ۸۴ ش

ی

يغما  ۵۶ ش

 

 

 

 

 

 

آمده ها در "کتابخانه" ، تاکنون : ۴۷۲۲

 

ادبيات ۴۳  جغرافيا ۳   تاريخی ۲۰    دينی  ۳    سياسی  ۶   مارکسيستی۲۳    حزب توده  ۹   نشريه  ۸۷ ش

 

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :  ۱۸۳۰

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :  ۵۷۴

آ ـ ژ

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۲۴۸

  آخوتدزاده      آل احمد ، جلال     آريان پور، امير حسين      ابراهيمی، نادر      احمد محمود      بزرگ علوی     به آذين (محمود اعتمادزاده)     بهرنگی، صمد     بيضائی،  بهرام      پزشکزاد، ايرج      جمالزاده، محمد علی     چوبک، صادق دانشور، سيمين     درويشيان، علی اشرف     دولت آبادی، محمود     دهخدا، علی اکبر      دهقانی، بهروز    رادی، اکبر

س ـ ی

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :  ۱۶۱

ساعدی، غلمحسين     صادقی، بهرام     طياری، محمود     فصيح، اسماعيل     فقيری، امين     قاصی نوری،    قدسی    ميرزاآقاخان کرماتی        کوشان، منصور     گلستان، ابراهيم     گلشيری، هوشنگ         ميرصادقی، جمال     نجدی، بيژن     هدايت، صادق

ديگران

 آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۱۶۵

 (آشوری، اسلامی ندوشن، افشار، بابا مقدم، افغانی، بهروز، پويان، پيفون، ترقی، تقوائی، ، خانلری، دوستدار، رحيمی، شاپور، شفا، صفا، طاهباز، طياری، عنايت، فخرائی، فرسی، کشاورز، کيانوش، مدرسی، مسکوب، مقدم، ياقوتی، يلفانی و ...)

 

 

مده ها در اين بخش ، تاکنون : ۳۷۳

آ ـ س

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :۹۱

م.آزاد (محمود مشرف تهرانی )      ابتهاج، هوشنگ ( ه . ا . سايه )     اخوان ثالث، مهدی ( م. اميد )      اعتصامی، پروين     افراشته، محمدعلی     ايرج ميرزا     بهار، محمدتقی     بهبهانی، سيمين     رحمانی، نصرت     زُهری، محمد      سپهری، سهراب     سعيدی سيرجانی، علی اکبر     سلطانپور، سعيد

ش ـ ی

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۲۰۸

شاملو، احمد (ا.بامداد ، ا.صبح )شفيعی کدکنی، محمدرضا(م.سرشک)      شهريار (محمدحسين بهجت تبريزی)     عشقی، ميرزاده     فرخزاد، فروغ     فرخی يزدی     کارو دردريان     کسرائی، سياوش     گلسرخی، خسرو     مشيری، فريدون     منزوی، حسين     نادرپور، نادر     نيستانی، منوچهر     نيمايوشيج (علی اسکندری)     

ديگران

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۷۵

 (آتشی، احمدی اسکوئی، اسدی، باباچاهی، باديه نشين، پرنگ، توللی، حقوقی، رويائی، شاهرودی، عارف، مختاری، نابدل، هنرمندی و...)

 

 

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۲۶۷

 ابوسعيد ابوالخير    خيام    رودکی     سعدی      سُهروردی     شيخ بهائی     عبيد زاکانی     عطار      فردوسی      مولوی و شمس   ناصرخسرو     نطامی    وحشی بافقی      متفرقه + نقد و بررسی   (ابوعلی سينا، اسعد گرگانی، انصاری،  بيهقی، خاقانی، خواجوی کرمانی، دقيقی، دهلوی، سعد سلمان، شبستری، طاهره، عراقی، فارابی،  فروغی، بسطامی، منوچهری، هاتف اصفهانی و ...)

 

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۵۴۶

 نويسندگان

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۳۱۵

    آسترياس ، ميکل      آنخلاستريندبرگ، اگوست     اشتاين بک،جان     ايبسن، هنريک     بالزاک، اونوره دو     بکت، ساموئل     بورخس، خورخه لوئيس     پو، ادگار الن     تاگور، رابیندرانات     توان، مارک     تولستوی، لئون     چخوف، آنتوان پاولوويچ     داستايوفسکی، فئودور     دوبوآر، سيمون     دوما، الکساندر     ديکنز، چارلز      راسل، برتراند      رولان، رومن     ژيد، آندره     سارتر، ژان پُل     کافکا، فرانتس     کامو، آلبر     کوئليو، پائولو     گورکی، ماکسيم     گوگول، نيکلای     مارکز، گابريل گارسيا     موپاسان، گی دو     نسين، عزيز     وولف، ويرجينيا     همينگوی، ارنست     هوگو، ويکتور

شاعران

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۳۶

 آخماتووا، آنا     اليوت، ت.اس           بروتون، آندره     پاز، اکتاويو     حکمت، ناظم     درويش، محمود     قبانی، نزار     لورکا، فدريکو گارسيا     نرودا، پابلو     هيوز، لنگستون

ديگران

   آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۱۹۵

 (آربال، آرنت،استاندال، آستروسکی، آلبا، البياتی، الوآر، باک، بُل، بوکوفسکی، پروست،پتوفی، پيرآندللو، تسوايک،تورگنيف، جويس، دانته، روسو، زولا،شايرر، شکسپير،شيللر، فاکنر، کوکتو، گوته،لامارتين، ماياکوفسکی، والری، ورلن، ويتمن و ...)

 

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۳۶

 

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۸۳۹

پيش و پسِ ۲۲ بهمن ۵۷

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۵۰

(صفحات اول روزنامه های آيندگان ، اطلاعات و کيهان از اين دوره راهم ببينيد)            

جنبشِ مشروطيت

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۱۵۳

شاهی يان 

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۹۹

مجاهدين و سی خرداد شصت

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۶۲   

مصدق / فاطمی / کودتا

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۶۰

( " کمونيستی و کارگری " :

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۳۴۹

 ارانی ، تقی ۷ نوشته

 پيشه وری و آذربايجان  ۱۵ نوشته

" پيکار " (و منشعبين

مجاهدين) ۱۸ نوشته

 حزب توده ۱۶۵ نوشته

جزنی ، بيژن ۱۵ نوشته

راه کارگر ۱۰ نوشته

 شعاعيان ، مصطفی ۹نوشته

طيف های گوناگون "فدائيان"

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :۵۶

[ صفحات اوليهِ تعدادی از شماره های کار اقليت   و کار  اکثريت  را هم ببينيد

متفرقه  ۴۴ نوشته

متفرقه

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۷۴

 

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :  ۵۵۲

اسلام  ۲۶۹ نوشته   

بهائيت  ۸۱ نوشته  

زرتشتی ۱۳۴  نوشته

يهوديت و مسحيت ۵۶ نوشته

متفرقه     ۱۲

 

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۲۵۴

 

متن کتاب در اينجا  يا اينجا

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :۵۴

 

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۴۰۴

انگلس ـ مارکس ۹۴ نوشته

تروتسکی ۳۸ نوشته

گرامشی ۲۱ نوشته

لوکزامبورگ ۱۸ نوشته

 

لنين ۱۱۳ نوشته

  

ماندل ۱۵ نوشته

 

ديگران  ۱۰۵  نوشته

(پله خانف ،  چه گوارا ، دويچر ،  زتکين،  سوئيزی ، فروم ،  کائوتسکی ،  متفرقه)

 

 

 آدميت،فريدون    آل احمد ،جلال

ابراهيمی،نادر   Taghierani.jpg  ارانی،تقی

اسکندری(فروهر)، پروانه    افراشته،محمد علی

اوصياء،پرويز   بهبهانی،سيمين

پاکدامن،ناصر   پاکنژاد ، شکراله

پوررضا ، فريدون   تختی ، غلامرضا 

جزنی ، بيژن   دهخدا ، علی اکبر

رحمانی ، نصرت    ساعدی ، غلامحسين

سلطانپور ، سعيد   شيون فومنی

صادقی ، بهرام    علوی ، بزرگ

فرخی يزدی    کسروی ، احمد

  گلسرخی ، خسرو   محصص ، اردشير

مجموعه ای از نشريات و انتشارات "راه کارگر" 

   ملکی ، خليل    مومنی ، باقر

ناطق ، هُما   نجدی ، بيژن

  نوشته هائی از"روزگار نو" و اسماعيل پور والی

 

 نوشين ، عبدالحسين     نيستانی ، منوچهر

 

ويژه نامهء نشريهء " آرش "، "پس از

 مرگ ناگهانی " صمد بهرنگی

يادنامهء صمد ("کتاب جمعه")

ويژه نامهء " روز کارگر "   ويژه نامهء شيلی

Résultat d’image pour اسماعیل پوروالی "يِاد و يادآواره" های نشريهء " آزادی " از "رفته گان"

 

 

 

آبنما پارک ملت

ماسوله

 زیبائی های  کيش

کُرد و کُردستان

دوبی

بيشتر

 

اردشير محصص

براد هولاند

خاور

کِتِه کولويتس

  یحيی تدين

بيشتر

 

  مهدی اخوان ثالث

 شفيعي کدکني ، محمد رضا  

عشقي ، ميرزاده

مشيري ، فريدون

نيما یوشيج

بيشتر

  آخوندزاده

علی اشرف درويشيان

  رادي ، اکبر

 غلامحسين ساعدی

محمود طياری

بيشتر

 

 شاپور بختيار

دست اندر کارانِ مشروطه

حسين فاطمي

  محمد مصدق

بيشتر

 

بازرگان ، مهدی 

  خمينی ، روح الله

  شريعتی  ، علی

بيشتر

 

  انگلس ، فريدريش

چه گوارا ، ارنستو

   گرامشی ، آنتونيو

  لنين

 لوکزامبورگ ، رزا  

مارکس ، کارل 

بيشتر

 

    

  بيشتر

 

 

قيام  ۵۷

 قتل عامِ ارامنه

  تختي ، علامرضا

    "مادر جونز"  

 

 

 

 

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :۰۴۸

  سيروس طاهباز : قدیمی ترین شعر برای کودکان [ايران]  

   کريس کوچرا : کردستان و حمهوری مهاباد

 بهرام مقدادی : نوشته های سياسی کافکا

  ضياءالدین شادمان : هویدا و مسجد جمکران

 و.ت.ستيس (برگردان: حميد عنايت): فلسفهء هگل / اخلاق اجتماعی

 

فهرستِ موضوعی :

فهرست الفبائی اشخاص و نوشته ها

 

ادب و هنر

 ۱ ۴۵ نوشته   ۲ ۵۲ ن  ۳ ۴۸ ن   ۴ ۴۸ ن   ۵ ۴۸ ن    ۶ ۴۸ ن     ۷  ۳۲ ن

تاريخی ۱۵۹ نوشته

تاريخی ۱۵۹ نوشته

دينی  ۱۲۲ نوشته

سياسی ۲۵۷ نوشته

مارکسيستی ۱۱۰ نوشته

ويژه نامه ها ۴۰ نفر

 

 ديگر نشر :

 

۱   ۲    ۳    ۴ 

  ۵  ۶     ۷     ۸

     ۹     ۱۰   ۱۱

     ۱۲  ۱۳  ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷

در همين زمينه :

 

 

 

    

اديبان   

ايران ، ايران !   

رقص و ترانه    

 زنان 

زندان و کشتار   

سياسی/اجتماعی    

فلاکتِ اسلامی   

کودکان  

 متفرقه

(تاکنون   ۱۰۶ فيلم) 

اصغر فرهادی: شهر زيبا

بهرام بيضائی : وقتی همه  خوابيم  1  2

مجيِد مجيدی: بچه های آسمان

رخشان بنی اعتماد / محسن عبدالوهاب: گيلانه

  بهرام بيضائی : باشو غريبه کوچک

  بهمن قبادی : گمشگشته ای در عراق

جعفر پناهی : آينه

امير نادری : دونده

 

    

 

سازها    

سنتی    

سياسی/اجتماعی  

سبکِ فرنگی    

قديمی    

 کلاسيک    

محلی    

متفرقه

 

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :  ۴۳۳

 احمد شاملو : مگر تعهد در قبال زبان ، نيمی از تعهد اجتماعی نويسنده نيست ؟

   احمد محمدی : نگاهی به تاریخ نمایش و نمایش نامه در ایران

   فهرست نخست‌وزیران ایران پس از مشروطه

 گفتگو با "توکل" [اکبر کاميابی] : تاریخچه نشريهء "کار"

  هنر و ادبيات ِ ايران / ۱  ۶۷ نوشته

هنر و ادبيات ِ ايران / ۲ ۴۷ نوشته

هنر و ادبيات ِ ايران / ۳ ۷۹ نوشته

هنر و ادبيات ِ جهان ۴۵ نوشته

تاريخ و جغرافيا / ۱ ۴۷ نوشته

تاريخ و جغرافيا / ۲ ۱۹ نوشته

دينی ۳۳ نوشته

سياسی / ۱  ۴۸ نوشته

 سياسی / ۲  ۴۹ نوشته

 

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۱۸۰

ادبی ۳۱ نوشته

تاريخی ۳۱ نوشته

دينی ۱۴ نوشته

سياسی  ۳۶ نوشته

قومی ۲۷  نوشته

 

 

سیمین بهبهانی ـ دوباره می‌سازمت وطن (تاریخچهٔ‌ شعر)

فهرست ایرانیانی که از خرداد ١٣۸۸ تا تیر ١٣۸۹ به دست رژیم  جمهوری اسلامی  کشته شده اند

هژیر پلاسچی :  زندگی دوشادوش مرگ / روایتی از جنبش چریکی حلقه تبریز

 پژمان اکبرزاده : شاعر گمشده‌ی ترانه‌ای انقلابی (گفتگو با علی ندیمی، درباره‌ی ترانه‌ی «برپاخیز»)

 علی نديمی : «برپاخیز، ازجاکن، بنای کاخ دشمن»

بيشتر :  ۱  ۲۷ نوشته  ۲ ۳۳ ن  ۳  ۳۳ ن

 

۸۸ 

۱ ۲ ۳ ۴ ۵  ۶ ۷ ۸

  ۹ ۱۰ ۱۱ 

   

       ۱ ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷

   ۸  ۹ ۱۰  ۱۱ ۱۲

   ۱۳   ۱۴   ۱۵

     

 

 ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶

    ۷  ۸  ۹ ۱۰

  ۱۱    ۱۲

       ۱   ۲

 

۸۸ (۱ )

۸۸ (۲ )

 

آبان 1389    آذر 89 

دی 89     بهمن 89

 

 

 گفت‌وگو [ی راديو زمانه ] با م. ایل‌بیگی، مدیر کتابخانه‌ی مجازی"در عظیم  خلوت من"  : یک کتابخانه‌ی مجازی پر از کتاب‌های نایاب       تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۸۹

  گفتگوی "مجيد خوشدل" با  م. ايل بيگی دربارهء "خلوت"     تاریخ انجام مصاحبه: ششم نوامبر ۲۰۱۰    تاریخ انتشار مصاحبه: ۱۲ نوامبر ۲۰۱۰

 فیدوس: سری به انبار "خلوت" بزنید

 

 

 

چند نوشته از علی اصغر حاج سيدجوادی : کلمه قبيحه آزادی ؛ آقايان ! چرا صدای انقلاب را نمی شنويد؟ ؛ براندازی يا تقدير تاريخی خودکامگی ؛ راه بی بازگشت ؛ دنيای سر و ته بسته خشک انديشان ؛ پايگاه های جهانی توحش و ترور ("جامعه بين المللی" يک دروغ بزرگ است ؛ داستان جمهوری مردی که نه رييس دولت است و نه رييس جکومت . + زندگينامه

 

دولت راضی! کارفرما راضی! فقط کارگر ناراضی است!   محمد پور خوش سعادت : بازی خطرناک

دولت راضی! کارفرما راضی! فقط کارگر ناراضی است!

 

 

چند نوشته از حميد عنايت:همه چيز در دگرگونی است  + بجز اصل دگرگونی ؛ همه کشورهای موجود حکومتهای بد دارند ؛ درحاشيهء تاريخ ؛ تاريخ ، داستان حرکت بشر بسوی آزادی است .

 

  " تاريخ چريکهای فدایی خلق به روايت شکنجه گران" :

·         محمدرضا شالگونی : پرده ای ديگر از ... "سربازان گمنام امام زمان" ؛ ·         خسرو پارسا : موتور کوچکی که موتور بزرگ را به حرکت درآورد ؛ ·         قربانعلی عبدالرحيم پور(مجيد) : تحريف و وارونه سازی رويدادها ؛ ·         فاطمه سعيدی (مادر شايگان) : برای فرزندان من اشک تمساح نريزيد ! (آرش ، شمارهء 102 ، دی 1387)   يا : (1)      (2)     (3)   در يک بخش 

 ولاديمير ماياکوفسکی : گفتگو با رفيق لنين (برگردان : سيامک آزاده [فريدون ايل بيگی])

ماجراها و رسوائی ها تلمبارشده ,  /  جنجالی از وقايع و اتفاقات  روز محو می شود , /  بنحو نامحسوسی به تيرگی می گرايد ؛ /  ما دوتن در اتاق هستيم : / من / و لنين : / عکسی بروی ديوار سفيد . / ... /  هنوز / بسياری از کثافت ها و حماقت ها بچشم می خورد . /  ما / از دندان نشان دادنها و ازخود دفاع کردنها/ذله شده ايم.        ادامه

 

م.رهسپار/ ن.سرمدی [م.ايل بيگی] :

 

 

 

سيف فرغانی

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد    هم رونق زمان شما نیز بگذرد    / وین بوِم محنت از پی آن تا کند خراب    بر دولت آشیان شما نیز بگذرد   / باد خزان نکبت ایّام ناگهان      برباغ و بوستان شمانیز بگذرد     / آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام      برحلق و بردهانِ شمانیز بگذرد    / ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز!     این تیزی سنان شما نیز بگذرد    / چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد     بیداد ظالمان شما نیز بگذرد       ادامه (بازندگی نامه و ديوان اشعار)

   م.سرشک (محمدرضا شفيعی کدکنی) : خموشانه

 شهرخاموش من !  آن روح بهارانت کو؟ / شور و شيدائی انبوه هزارانت کو؟ / می خزد در رگ هربرگ تو خوناب خزان ، / نگهت صبحدم و بوی بهارانت کو؟ / کوی و بازار تو ميدان سپاه دشمن ، / شيهه اسب و سوارانت کو ؟ / زير سرنيزه تاتار چه حالی داری ؟ / دل پولادوش شير شکارانت کو ؟ / سوت وکوراست شب و ميکده ها خاموشند ، / نعره و عربده بادگسارانت کو؟ / چهره ها  درهم ودلها همه بيگانه زهم ، / روز پيوندو صفای دل يارانت کو؟ / آسمانت همه جا ، سقف يکی زندان است / روشنای اين شب تارانت کو؟

 شعارهایی از تظاهرکنندگان: مرگ برستمگر؛ چه شاه باشه ، چه رهبر! /  نه تاج ، نه عمامه ، آخوند کارت تمومه! /  بلوچستان تو آبه ، رژيم چماق بدسته! / چه دی باشه ، چه آبان ، پيام يکی : انقلاب! / دستای ما خاليه ، باطومتو غلاف کن! /  خامنه ای قاتله ، ولايتش باطله!  کشته نداديم که سازش کنيم ، رهبر الدنگو ستايش کنيم ! / خونی که در رگماست ، خوراک رهبر ماست!              ادامه

 

تو از برای از همه چيز هيچ ساختن آمده ای!

 چه ات بايد گفت ؟
گر بگويم : " ننگت باد ! "
ترا هيچ شرم و حيايی نيست از ننگ!

تا نخشکانی ريشه هاي تمام درختان را
تا نسوزانی نمام مزرعه ها را
تا نبری از بين تمام کارخانه هارا
تا نکشانی به فحشا تمام زنها را

م . ايل بيگی               ادامه

  انوشه [فريدون ايل بيگی] اينکه میرسدزراه    آسمان صاف لحظه ای نمانده تيره شد     آفتاب را نيامده به پشت ابر رانده اند    باد را مهار می کنند    خاک را بخون کشيده اند ـ بخون ترک و کرد و ترکمن .    ادامه

مصاحبهء "تهرانمصور" با ايرج اسکندری

چندنوشته از صمدبهرنگی درآدينه"("مهدآزادی)" تبريز ، ۱۳۴۴ـ۱۳۴۵

 چندنوشته و ترجمه از بهروز دهقانی در "آدينه" ("مهدآزادی")

فريدون ايل بيگی : گذشته

خواهم عطر بهاران بنوشم

رنگ و روی خزان را نبينم

خواهم  ای دل  شوی چون گذشته    تا زتو  خوشهء غم نچينم .   ادامه

با ياد مصطفی رحيمی و امير پيشداد :

 ·          امير پيشداد : "مصطفی رحيمی ديگر نخواهد نوشت ..." / ·         "چند نامه از دکتر مصطفی رحیمی" [ به امير پيشداد] . ·         حسن شايگان : " وداع با دکتر مصطفی رحيمی" / ·         مصطفی رحيمی : " نقد کهنه و سنجش نو"  شمارهای مختلف "نگين"  در اينجا

  عليرضا نابدل:«صمد» در قلب من است

شاملو: حزب توده بزرگترین لطمه روس‌ها به ما بود

عکسهائی از    قيام  ِ پنجاه وهفت

"ديوارنوشته هایِ انقلاب"

  محمد مختاری : بررسی شعارهای دوران قيام

     

اچ.ای.پيترز (برگردان:امیر پرويز پويان): بزغاله و ستارگان (بافشردن موش موشک روی عکسِ پويان ، بزرکتر آنرا خواهید ديد)

بخشهائی از کتاب:

 قانون اساسی ايران يا شمشیر چوبین مبارزه

نويسنده : د.بهروزی [ فريدون ايل بيگی]

تاريخ نگارش : مهر ـ آبان ۱۳۵۷ تاريخ انتشار: آذر ۱۳۵۷

در اولین روزهای مهر ماه ۱۳۵۷ که این قسمت از پیشگفتار نوشتۀ می شد، این فقط یک "حدس" بود و یک ماه بعد، با پیام ۲۳ ذی العقدۀ ۸۹ (۴ آبان ۵۷ )، شاهد از "غیب" رسید. رهبر جناح [خمینی] با عبارت "سلام اینجانب را به روسای محترم ارتش برسانید"، هرگونه سایۀ شک یا پرده تردید را در این زمینه، کنار زدند. [صفحه ۳۵ ]

 [خمینی] بی آنکه هیچگاه قانون اساسی را تأئید کند، رژیم را به تخطی و به تجاوز به آن محکوم می کند. با اینهمه، می دانیم که جناح "رادیکال" عمیقاً با قانون اساسی فعلی ایران ( یا هر قانون اساسی دیگر ) مخالف است. قانون اساسی "حکومت اسلامی"، قرآن است (جناح "رادیکال" با قوانین عرفی هم دشمنی دارد. این خود بحث جداگانه ایست). [صفحه ۳۵ ]

اگر در دهۀ دوم شهریور ماه ۱۳۵۷، این جناح ، بفرض محال، بقدرت می رسید، زندانها و شکنجه گاهها مجددا از کمونیستها پر می شد و صحنه های شلاق زنی از زندانها به خیابانها کشانده می شد. این جناح پس از استقرار و استحکام پایه های قدرتش سرنوشتی برای زحمتکشان تدارک می دید که اگر نه بدتر، بهتر از وضعیتی که قدرت حاکم امروز برایشان فراهم کرده است نمی بود*. رهبر جناح "رادیکال" در مصاحبه با بخش فارسی رادیوی بی. بی. سی (در ۱۷ اکتبر ۷۸) اظهار داشت که اگر کمونیستها "براه راست" بر گشتند ما با آنها کاری نداریم ولی اگر خواستند "خیانت" کنند ما با آنها رفتار دیگری خواهیم کرد. [صفحه ۲۸ ]

ادامه

کاملِ کتاب را در اينجا يا اينجا بخوانيد

گفتاری از "شون اوکيسی" دربارهء تئاتر (برگردان: رضا کرم رضائی) ؛ جان گستر: تئاترِ اوکيسی (برگردان: بهزاد بشارت) ؛ شون اوکيسی : ماه در کايلنامو می درخشد (برگردان: بهروز دهقانی)               

مذهب شوخی سنگینی بود که محیط با من کرد و من سال ها مذهبی ماندم ، بی آنکه خدایی داشته باشم . (سهراب سپهری)      ادامه در انتهای مطلب باز شده

 اهل دانشگاهم    (سهراب سپهری)     ادامه در انتهای مطلب باز شده

 

فريدون دانشی که رفت ... (زندگینامه)

 کمی بلند    PDF   HTM 

 کوتاه    HTM     PDF

آخرين همسفر(اشعار)    PDF     HTM  

نوشته های سياسی

نوشته های پراکنده (ترجمه ها)

عکسها

 

کلِ نوشته   خودژندگی نوشت    عکسها  "دری وری"های گاه بگاه    مثلن حرفی برای گفتن 

نشرهای ۱۳۸۱      نشرهای    ۱۳۸۲   نشرهای ۱۳۸۳         نشرهای ۱۳۸۴     نشرهای ۱۳۸۵   نشرهای ۱۳۸۶    نشرهای ۱۳۸۷

فهرست موضوعی نوشته ها :

 ازخودم و "زادگاه"م     اسلاميون

"رحوی"يان و جداشدگان

"شاهی"يان

طيف های گوناگون "فدائيان" 

با فشردن موش موشک روی طرحهای کتاب ، بزرگتر آنها را خواهيد ديد

 

                   بالای صفحه