تعدادی از مطالب ِ سايت ، لينک به سايت هایِ قديمی "خلوت" می دهند :  xalvat.com ; xalvat.org  لازمست که آنها را تبديل به xalvat.info  کرد . واگر صفحه ای بازنميشود ، لطفا، مطلعم کنيد. ـ م.ايل بيگی

برچيده هائِ از «  فدائيان اسلام »    »فدائيانِ اسلام ، امروز ديگر آن مفهومِ  محدودِ سالهايِ بيست را ندارد كه توسط چهار تروريستِ قشري پايه گذاري شد . فدائيانِ اسلام ، امروز يك جريانِ وسيعِ فكري است با زير بنايِ مشروعه طلبي و ولايتِ فقيه كه مبتكرِ و بنيانگذار اصليِ آن  شيخ قضل الله نوري  ، " پيشوايِ كبيرِ " آن آيت الله كاشانيl ، قهرمانِ آن نوابِ صفوي ، خطيبِ آن  حجت الاسلام فلسفي ، بازويِ مسلحِ آن سپاه پاسداران  ، حاكمِ شرعِ آن حجت الاسلام خلخالي و رهبر آن آيت الله خميني است . (و.رازي [فريدون ايل بيگی] : فدائيانِ اسلام و...  تكثير از : هوادارانِ سازمانِ وحدتِ كمونيستي در اروپا ، فوريهء 1982 ،  ص10 .   در اين كتاب ، علاوه بر اين سلسله مقالات / چاپ شده در شماره هاي 62–  64  ؛  66– 72 رهائي ( چاپ ايران ) ، بهمنِ 59 – ارديبهشتِ 60 /  دو مقالهء ديگر هم آمده است : " سيرِ  مشروعه طلبي در ايران " ار فريدون است ، اما  " تحرير الوسيله "   از او نيست ) [ جالب است كه بگويم : اين مقاله با امضايِ  " و. رازي "چاپ شد ، اما نميدانم    از چه طريق ، آقاي يان ريشار(مسئولِ  موسسهُ مطالعات ِ ايراني  در دانشگاهِ پاريس 3 ، دانست  كه و.رازي  و د.بهروزي   يك فرد است  و  در مقاله اش  در بارهُ   فدائيان  ِ اسلام  ( كه به كرات از اين نوشتهُ فريدون استفاده كرده است  ) ، نويسندهُ مقاله را در همه جا  د. بهروزي    مي آورد ! نگاه كنيد به مقالهُ  : Yann Richard : L’organisation des fedâ’iyân-e eslâm , mouvement intégriste musulman en Iran (1945 – 1956 ) . در كتاب : [ Radicalismes islamiques ( Tome I ) ,  Editions L' Harmattan , 1985 , PP23–82 .    آيت الله كاشاني از فدائيانِ اسلام بعنوانِ  عمالِ بي ارادهء خود استفاده ميكرد و نواب صفوي  و دوستانِ او از نفوذِ و قدرتِ   فوق العادهء   كاشاني سود ميجستند  زيرا بخوبي ميدانستند كه بدونِ حمايتِ كاشاني حتي يكروز هم دوام نخواهند آورد .   با اينكه فدائيانِ اسلام همواره از كاشاني بعنوانِ " رهبر كبير " خود ياد ميكنند ، روابطِ آنها ، برخلافِ ادعايِ فدائيانِ اسلام ، همواره چندان حسنه نبود . آيت الله كاشاني  هرجا كه منافعِ خاص ِ  او ايجاب  ميكرد ، به توقعاتِ فوق ِ  ارتجاعي ِ  فدائيان اسلام  ( مثلا در زمينهء " بيرون ريختنِ  زنان از ادارات ) ، مهار  ميزد . كاشاني  قشريت و  تحجر فكري شيخ فضل الله ها ، نواب صفوي ها و رهبرانِ كنونيِ جمهوريِ اسلامي را نداشت واز نوعي بينشِ سياسيِ بورژوائي برخوردار بود .                          ( همان ، ص 128 ) . اگر پيوندِ آيت الله خميني  با  فدائيانِ اسلام در طيِ چهل سالِ اخير  محتاج به تحقيقِ وسيع تر و فاكتهايِ بيشتري است   ( و ما در اينجا با طرحِ مساله و بدست دادنِ سر نخ ها از محققان و مورخان برايِ اثباتِ آن ياري مي طلبيم ) ، رابطهء تنگاتنگِ فدائيانِ اسلام با آيت الله كاشاني ، لااقل از سال 1325 به اين طرف ، از موشوعات کاملا شناخته و اثبات  شده است .     ( همان ، ص 14 ) . اين چه معمائيست كه از صد سالِ پيش تاكنون ، هرگاه كه توده ها بخاطرِ آزاديهايِ دموكراتيك و مبارزه با امپرياليسم (امپرياليسمِ انگليس – امپرياليسمِ روسيهء تزاري – امپرياليسمِ آمريكا )  بپا خاستند ، بلافاصله پس از مدتي ، ميرزا حسن  آشتياني  ،  شيخ فضل الله نوري ، آيت الله كاشاني  و آيت الله خميني را در مقابلِ خود يافتند . عليرغمِ تمامِ هوچيگريها  بالاخره بايد باين سئوال مشخص پاسخ داده شود : چه رابطه اي در اين تقابل مداومِ روحانيت با خواستهايِ دموكراتيك و  ضدِ امپرياليستيِ توده ها وجود دارد ؟         ( همان ، صص 28-29 ) . در رژيمِ جمهوريِ اسلامي ، حاكمانِ جديد و پا منبريهايِ آنها  بارها برويِ اين نكته انگشت گذاشته  و بدرستي گفته  اند كه اكثرِ رهبرانِ جبههء ملي و دكتر   مصدق  ،  خواهانِ سرنگونيِ  رژيمِ شاه نبودند بلكه ميخواستند كه شاه سلطنت كند ونه حگومت . البته آنها با بيانِ اين  نكته ، فقط نيمي از حقيقت را ميگويند و نيم ديگر آنرا ، كه در لايِ عبا ويا در جيبِ قبا پنهان ميكنند  اينست كه در آن ايام ، كلِ روحانيت ، هم با سلطنت كردن شاه موافق بودند و هم با حكومت كردنِ او . مهمتر از آن اينكه : نه تنها روحانيت در مجموع  بلكه حتي يك روحاني  ( بويژه از ميانِ حاكمانِ جديد و طرفدارانِ بظاهر گوناگونِ آنها ، كه امروز مدعي هستند  همواره دشمنِ رژيمِ سلطنتي و " ضدِ طاغوت " بوده اند ) را نميتوانيد بما نشان  دهند كه در آن ايام با رژيم سلطنتي مخالفت كرده باشند [...] بلكه برعكس : پس از شكستِ كودتايِ 25 مرداد و فرار شاه ، روحانيت در  مجموع ( البته حاكمانِ جديد و طرفدارانِ آنها  جزء شان بودند ) عقيده داشتند كه برايِ نجاتِ اسلام ، شاه بايد به ايران برگردد   و گرنه " دين و مملكت هردو از دست خواهد رفت "       ( همان ، ص  38 ) . همه اش دروغ ، همه اش سرهم بندي و دغلبازي ، همه اش دوز و كلك  كه چه بشود ؟ " ثابت " بشود  در يكصد سالِ اخير هر جنبشي در ايران بوجود آمد  بخاطرِ روخانيت و اسلام بود . واگر شكست خورد بخاطرِ اين بود كه ميگفتند : " روخانيت و اسلام نباشد " . " ثابت " شود كه قيامِ مسلحانهء بهمن ماه ِ توده ها " فقط بخاطرِ اسلام " بود ، كه " مبداء تاريخِ انقلابِ اسلامي ، پانزده خرداد 42 و هجرتِ امامِ امت "  است .گيريم كه همهء اينها " ثابت " شد ، بعد چه ميشود ؟ در اينحال ، " حقانيت " ولايتِ فقيه " اثبات " خواهدشد .  " اثباتِ حقانيتِ " هفده ساله  اگر به تنهائي ميتوانست  چيزي را  " ثابت " كند ، قلم به مزدهايِ استاد و " روشنفكرانِ " خودفروختهء " حقانيت " ( نه فقط هفده ساله  بلكه ) دو هزار و پانصد ساله، رژيمِ آريامهري را " ثابت " كرده بودند ...          ( همان ، ص 53 ) .  متن کامل دراينجا   

 

این جناح [خمينی]، علی رغم عبارت پردازیهای بظاهر رادیکال و انقلابی اش، برای طبقۀ کارگر و سایر زحمتکشان ــ در صورتی که برنامه هایش امکان پیدا کند که در سطح جامعه فعلیت یابد ــ آنچنان خطرناک خواهد بود که می تواند مبارزات رهائی بخش طبقاتی شان را سرکوب کند. بگمان ما پاره ای از مارکسیست ها میزان عظمت خطر را چنان که باید و شاید حس و درک نکرده اند. بسیاری از نیروهای دمکرات و آزادیخواه متوجه نیستند که ضدیت این جناح با قانون اساسی و رژیم سلطنتی نه از یک موضع انقلابی، بلکه از یک موضع فوق ارتجاعی است. [...] اگر در دهۀ دوم شهریور ماه ۱۳۵۷، این جناح ، بفرض محال، بقدرت می رسید، زندانها و شکنجه گاهها مجددا از کمونیستها [ وتمامِ جريانهای فکری و سياسی. ـ م.ايل بيگی] پر می شد و صحنه های شلاق زنی از زندانها به خیابانها کشانده می شد. این جناح پس از استقرار و استحکام پایه های قدرتش سرنوشتی برای زحمتکشان تدارک می دید که اگر نه بدتر، بهتر از وضعیتی که قدرت حاکم امروز برایشان فراهم کرده است نمی بود*. رهبر جناح "رادیکال" در مصاحبه با بخش فارسی رادیوی بی. بی. سی (در ۱۷ اکتبر ۷۸) اظهار داشت که اگر کمونیستها "براه راست" بر گشتند ما با آنها کاری نداریم ولی اگر خواستند "خیانت" کنند ما با آنها رفتار دیگری خواهیم کرد. (صفحه ۲۸ ) [...] این جناح در صحنۀ مبارزۀ ایران شرایط بسیار حساس و ظریف و دشواری را بوجود آورده است که اگر کمونیستها و نیروهای آگاه جامعه با هشیاری با آن برخورد نکنند، زیان های بسیاری ببار خواهد آورد. این شرایط بسیار حساس و ظریف و دشوار، دو جنبۀ متفاوت دارد: از یک طرف، حمایت بی قید و شرط از این جناح، کمک به پراکندن این توهم است که گویا این جناح مواضع انقلابی و یا حداقل مترقی دارد و نتیجۀ این کار، تحمیق توده ها و خیانت به خلق است، از طرف دیگر، مثبت ندانستن جنبه هائی از مبارزۀ ضد رژیمی این جناح ــ با علم به اهداف و برنامه های فوق ارتجاعی آن ــ و بهره برداری نکردن آگاهانه از آن جنبه ها، چپ روی و بنوعی کمک به ادامه حیات رژیم حاکم است. در موقعیتی این چنین دشوار و حساس، به عقیدۀ ما ضمن اینکه باید از خصلت ضد رژیمی این جناح ( برای سرنگونی رژیم وابستۀ شاه) بشدت دفاع کنیم، در عین حال باید موضع و ماهیت فوق ارتجاعی این جناح را ( برای آگاهی دادن به توده ها )، با صراحت و شدت افشاء نمائیم. کمونیستها و نیروهای آگاه جامعه باید این دو جنبه از یک مسئله را از همین امروز تواماً در نظر داشته باشند. و اهمیت هر یک از این دو جنبه کمتر از دیگری نیست. [صفحه ۵۲ ]     بخشهائی از کتاب:  قانون اساسی ايران يا شمشیر چوبین مبارزه  نويسنده : د.بهروزی [ فريدون ايل بيگی]  تاريخِ نگارش : مهرـآبان 1357 تاريخ نشر: آذر57   برایِ خواندنِ بخشهائی ازآن در  اينجا و متن کامل در اينجا (نسخه اضلی) يا اينجا (نسخه تايپی)

 

 

             

                   xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr                          mercredi, 24. novembre 2021 

 
 

آمده ها در "کتابخانه" ، تاکنون : ۵۷۴۷

 

ادبيات ۴۳  جغرافيا ۳   تاريخی ۲۰    دينی  ۳    سياسی  ۶   مارکسيستی۲۳    حزب توده  ۹   نشريه  ۸۷ ش

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :  ۱۸۳۰

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :  ۵۷۴

آ

مده ها در اين بخش ، تاکنون : ۲۴۸

  آخوتدزاده ،فتحعلی      آل احمد ، جلال     آريان پور، امير حسين      ابراهيمی، نادر      احمد محمود      بزرگ علوی     به آذين (محمود اعتمادزاده)     بهرنگی، صمد     بيضائی،  بهرام      پزشکزاد، ايرج      جمالزاده، محمد علی     چوبک، صادق دانشور، سيمين     درويشيان، علی اشرف     دولت آبادی، محمود     دهخدا، علی اکبر      دهقانی، بهروز    رادی، اکبر

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :  ۱۶۱

ساعدی، غلمحسين     صادقی، بهرام     طياری، محمود     فصيح، اسماعيل     فقيری، امين     قاصی نوری،    قدسی    ميرزاآقاخان کرماتی        کوشان، منصور     گلستان، ابراهيم     گلشيری، هوشنگ         ميرصادقی، جمال     نجدی، بيژن     هدايت، صادق

 آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۱۶۵

آشوری، اسلامی ندوشن، افشار، بابا مقدم، افغانی، بهروز، پويان، پيفون، ترقی، تقوائی، ، خانلری، دوستدار، رحيمی، شاپور، شفا، صفا، طاهباز، طياری، عنايت، فخرائی، فرسی، کشاورز، کيانوش، مدرسی، مسکوب، مقدم، ياقوتی، يلفانی و ...

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۳۸۷

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :۹۱

م.آزاد (محمود مشرف تهرانی )      ابتهاج، هوشنگ ( ه . ا . سايه )     اخوان ثالث، مهدی ( م. اميد )      اعتصامی، پروين     افراشته، محمدعلی     ايرج ميرزا     بهار، محمدتقی     بهبهانی، سيمين     رحمانی، نصرت     زُهری، محمد      سپهری، سهراب     سعيدی سيرجانی، علی اکبر     سلطانپور، سعيد

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۲۰۸

شاملو، احمد (ا.بامداد ، ا.صبح ) شفيعی کدکنی، محمدرضا(م.سرشک)      شهريار (محمدحسين بهجت تبريزی)     عشقی، ميرزاده     فرخزاد، فروغ     فرخی يزدی     کارو دردريان     کسرائی، سياوش     گلسرخی، خسرو     مشيری، فريدون     منزوی، حسين     نادرپور، نادر     نيستانی، منوچهر     نيمايوشيج (علی اسکندری)    

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۸۵

آتشی، احمدی اسکوئی، اسدی، باباچاهی، باديه نشين، پرنگ، توللی، حقوقی، رويائی، شاهرودی، عارف، مختاری، نابدل، هنرمندی و...

 

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۲۶۷

 ابوسعيد ابوالخير    خيام    رودکی     سعدی      سُهروردی     شيخ بهائی     عبيد زاکانی     عطار      فردوسی      مولوی و شمس   ناصرخسرو     نطامی    وحشی بافقی  

 متفرقه + نقد و بررسی :

ابوعلی سينا، اسعد گرگانی، انصاری،  بيهقی، خاقانی، خواجوی کرمانی، دقيقی، دهلوی، سعد سلمان، شبستری، طاهره، عراقی، فارابی،  فروغی، بسطامی، منوچهری، هاتف اصفهانی و ...

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۵۴۶

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۳۱۵

 آسترياس ، ميکل      آنخلاستريندبرگ،

 اگوست     اشتاين بک،جان     ايبسن،

 هنريک     بالزاک، اونوره دو     بکت،

 ساموئل     بورخس، خورخه لوئيس 

    پو، ادگار الن     تاگور، رابیندرانات 

    توان، مارک     تولستوی، لئون 

    چخوف، آنتوان پاولوويچ 

   داستايوفسکی، فئودور     دوبوآر،

 سيمون     دوما، الکساندر     ديکنز،

 چارلز      راسل، برتراند      رولان،

 رومن     ژيد، آندره     سارتر، ژان پُل 

    کافکا، فرانتس     کامو، آلبر     کوئليو،

 پائولو     گورکی، ماکسيم     گوگول،

 نيکلای     مارکز، گابريل گارسيا

     موپاسان، گی دو     نسين، عزيز

     وولف، ويرجينيا     همينگوی،

ارنست     هوگو، ويکتور

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۳۶

 آخماتووا، آنا     اليوت، ت.اس           بروتون،  آندره     پاز، اکتاويو     حکمت، ناظم       درويش، محمود     قبانی، نزار     لورکا،   فدريکو گارسيا     نرودا، پابلو     هيوز، لنگستون

   آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۱۹۵

 آربال، آرنت،استاندال، آستروسکی،  آلبا، البياتی، الوآر، باک، بُل، بوکوفسکی،  پروست،پتوفی، پيرآندللو، تسوايک،تورگنيف، جويس، دانته، روسو، زولا،شايرر، شکسپير،شيللر، فاکنر، کوکتو،  گوته،لامارتين، ماياکوفسکی، والری، ورلن، ويتمن و ...

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۳۶

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۰۴۹

پيش و پسِ ۲۲ بهمن ۵۷

نام نويسنده           نام کتاب

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۵۰

(صفحات اول روزنامه های آيندگان ، اطلاعات و کيهان از اين دوره راهم ببينيد)

 جنبشِ مشروطيت

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۱۵۳

شاهی يان 

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۹۹

مجاهدين و سی خرداد شصت

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۶۲   

مصدق / فاطمی / کودتا

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۶۰

( " کمونيستی و کارگری " :

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۳۴۹

 ارانی ، تقی ۹ نوشته

 پيشه وری و آذربايجان  ۱۵ ن

" پيکار " (و منشعبين مجاهدين) ۱۸ ن

 حزب توده ۳۶۵ ن

جزنی ، بيژن ۱۵ ن

راه کارگر ۱۰ ن

شعاعيان ، مصطفی ۹ن

طيف های گوناگون "فدائيان"

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :۵۶

[ صفحات اوليهِ تعدادی از شماره های کار اقليت   و کار  اکثريت  را هم ببينيد

متفرقه  ۴۴ نوشته

متفرقه ( نام کتاب       نام نويسنده )

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :۲۸

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :  ۵۵۲

  ۲۶۹ نوشته

 ۸۱ ن

 ۱۳۴  ن

 ۵۶ ن

     ۱۲ ن

دنباله

 

صفحات اول ِ شماره های گوناگون ِ تمام اين نشريات  را در اينجا ببينيد :

کلِ نشريات را با روی جلدها در اينجا ببينيد)

 

به روی هر نام که کليک کنيد ، شماره های گوناگون  آنرا خواهيد يافت

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۲۶۱

  ( شماره ء مختلف   ۳۲۳۷  ) 

 

تازه افزوده شده ها :

آدينه (مهدآزادی) تبرريز   آرش پرويز قليچ خانی     آرمان    آموزش و فرهنگ    آوای تبعيد      انديشه و هنر نشر انستيتو گوته      ايرانشهر(کاظم زاده)      بازارچه    بذر نشريه دانشجویی     ۲۲ بهمن نشريه کارکنان مبارز راديو تلويزيون     پيام نوين      خاک و خون  محسن پزشکپور ( پان ايرانيست )    خرمگس   دانشمند         راهبرد   شورای نويسندگان وهنرمندان ايران (به آذين)    روزنامهء مردم ايران (خداپرستان سوسياليست) فدراسيون يهوديان ايرانی   (شوفار)     لويس  جامعه ارمنی    نقد اقتصاد سياسی     ۱۹ بهمن  تئوريک

 

 

آدينه       آدينه (مهدآزادی) تبرريز      آرش (داخل) زیر نظر : اسلام کاظمیه یا سيروس طاهباز   آرش (خارج)  پرويز قليچ خانی       آرمان      آزادی  جبهه دموکراتيک ملی ايران    آزادی انديشه     آژير جعفر پيشه وری     آسمان ايران     آغازی نو    آموزش و فرهنگ     آوای تبعيد    گاهنامهء  آنزمان / اينزمان    آهنگر به جای "چلنگر" (داخل و درتبعيد)    آيندگان    آينده  ايرج افشار    آئينهء هند   

جمع ۷۷۷ شماره

 

اختر    ادبيات ما     ارمغان       از شعر تا قصه      اسب    اسلام مکتب مبارز          اصغرآقا   هادی خرسندی     اطلاعات بانوان     اطلاعات جوانان     اطلاعات دختران و پسران     اطلاعات هفتگی    الفبا   غلامحسين ساعدی     اميد ايران    انتقاد کتاب     انجمن تاريخ  ابراهيم صفائی     انديشه(آمريکا)   انديشه (داخل)    انديشه

آزاد (کانون نويسندگان ايران)     انديشهء رهائی نشريهء

 خارج از کشور "سازمان وحدت کمونيستی"     انديشهء نو

 (انشعابيون حزب توده)    گاهنامهء انديشه نو     انديشه و

 انقلاب         انديشه و پيکار بازماندگان"سازمان

 پيکار..."درخارج ازکشور (حق شناس و...)   انديشه و هنر  ناصر

وثوقی    انديشه و هنر  نشر انستيتو گوته       مجلهء ايران شناسی    نشريهء ايران شناسی (کتابخانهء پهلوی)  ايرانشهر(کاظم زاده)    ايرانشهر      ايرانشهر لندن (حسين باقرزاده)   ايرانشهر  شرکت کتاب      ايران نامه  بنياد مطالعات ايران     ايران وجهان شاهين فاطمی - اسلام کاظميه  

ج: ۱۲۴  ش

باختر امروز (حسين فاطمی)    باختر امروز (سازمانهای جبهه ملی ايران در خاورميانه)     بازارچه             بامشاد   اسماعيل پوروالی (بخش ادبی: شاملو )     بخارا  علی دهباشی     بررسی کتاب  ضميمهء "انتشارات مرواريد"   بررسی های تاريخی  نشريه ستاد بزرگ ارتشتاران ـ اداره سوم     بذر نشريه دانشجویی     بسوی آزادی   هواداران  آزادی کار (فدائی) - آلمان      بوطيقای نو   منصور کوشان   ۲۲ بهمن نشريه کارکنان مبارز راديو تلويزيون    بيداری ما نشريهء هواداران تشکيلات دموکراتيک زنان آزاد ايرانی

ج :  ۱۳۲  ش

پاسدار اسلام دفتر تبليغات اسلامی حوزهء علميهء قم    پر    نامهء پژوهشکده بررسيهای فرهنگ و توسعه   پست ايران   عليرضا نويزاده      پيام آزادی   شورای متحد چپ     پيام امروز    پيام نوين  نشریه انجمن فرهنگی ایران و شوروی       پيام يونسکو   ماهنامهء يونسکو       پيشاهنگی     پِيروزی    پيغام امروز   رضا مرزبان      پيکار  سازمان پيکار        پيمان ،  احمد کسروی      پيوند ويژه نامهء نيما   ارگان تحقيقی فدراسيون دانشجويان ايرانی مقيم ايتاليا       پيوند    نشريهء ايرانيان خارج از کشور  

ج : ۲۷۷ ش

 تازه های کتابخانه      تحقيقات    روزنامه نگاری    تکاپو   منصور کوشان    تلاش    تماشا   تلويزيون ملی ايران     توده  سازمان انقلابی حزب توده     هفته نامهء فکاهی توفيق

ج : ۶۶ ش

 

جامعه سالم    فيروز گوران      جگن  دورهء اول : فريدون گيلانی     جگن   (دورهء دوم)   فريدون گيلانی ، ناصر رحمانی نژاد، آربی آوانسيان ، سعيد سلطانپور    جنگل (نشريهء مجاهدين خلق ايران)     جنگل (ارگان جنگلیها، میرزا کوچک خان )    جنبش  علی اصغر حاج سيدجوادی / اسلام ناظميه    جُنگ سحر     جُنگ مرجان   (گروه فرهنگی مرجان)/ محمد حقوقی     جُنگ هنر و ادبيات امروز   حسين رازی    جوان      جوانان امروز    جهان هواداران"اقليت"  در خارج از کشور   جهان نو هواداران"اقليت"  در خارج از کشور / ويژه نيوشا فرهی   جهان نو   امين عليمراد

ج : ۷۳ ش

چراغ سيما کوبان (اولین زن ناشر)     چشم انداز   ناصر پاکدامن / شهرام قنبری/ محسن يلفانی / شيدا نبوی     چشم انداز ايران لطف الله ميثمی  چوک ماهنامهء الکترونيکی ادبيات داستانی    چيستا   

ج : ۵۳ ش

حقوق بشر     ارگان جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران      

ج : ۱ ش

خاک و خون  محسن پزشکپور ( پان ايرانيست )    خرمگس    خندق    دانشجويان ارشاد (احسان شريعتی؟)    خوارزمی ما   گروه فرهنگی خوارزمی    خواندنيها     خوشه  

ج : ۴۲ ش

داستان     دانشمند     دانش و مردم     دبيره    دفترهای زمانه  سيروس طاهباز       دنيا   نشريهء تئوريک و سياسی کميتهء مرکزی حزب تودهء ايران    دفتر هنر   بيژن اسدی پور    دنيای سخن    دنيای ورزش     دهقان روز    ديدگاه  

ج: ۸۴ ش

راه آزادی  جمعيت اقامه    راه کارگر    راهنمای کتاب   راهبرد     رستاخيز

جوان    روزگار نو (اسماعیل پوروالی)    روزن   يداله رويائی ، احمدرضا احمدی ، ابراهيم گلستان     روزنامهء ايران  (دورهء ناصرالدين شاه) / جلد اول    روزنامهء مردم ايران (خداپرستان سوسياليست)    روزنه ("هديه")  احمد شاملو / فرهنگ فرهی      رهائی  گروه اتحاد کمونيستی / سازمان وحدت کمونيستی     رهبر ارگان حزب توده

ج : ۱۱۳ ش

زمان نو    زنده رود   احمد مير علائی    زن روز  

ج : ۳۲ ش

سامان نو     سپيد و سياه   سخن (پرويز ناتل خانلری)     سروش تلويزيون اسلامی     سمرقند  علی دهباشی    سوسياليسم علمی و مبارزهء طبقاتی     سوسياليسم و انقلاب     سهند علی ميرفطروس      سهند (پاريس)    سيمرغ مرتضا ميرآفتابی    سينمای نوين شهروز جويانی

ج : ۱۴۵ ش

 شاهد   مدير مسئول : مهدی کروبی   شرق    شعر    شمال ايران     شورا ماهنامهء شورای ملی مقاومت ايران      شورای نويسندگان وهنرمندان ايران (به آذين)

ج :  ۵۱ ش

صبح امروز     صدا    ويژهء هنر و ادبيات / رحمان کريمی     صحنهء معاصر  (انجمن تئاتر ايران)    

جمغ :  ۵ ش 

 

طوفان   (فرخی يزدی)   

ج :  ۱۰۱ ش

عصرپنجشنبه    عصر عمل      علم و جامعه      صنعت نفت ايران

ج : ۲۸ش

  فردوسی هفتگی    فردوسی ماهانه     فروغ   معرفی ادبيات زنان     فرهنگ توسعه     فرهنگ نوين     فرهنگ و زندگی فصل کتاب     فصلنامهءهنر    فصلی در گلسرخ  عاطفه گرگين    فصلهای سبز   هرمز رياحی   جُنگ فلک الافلاک گردآورنده:غلامحسين نصيری پور    فهرست مندرجات مجله های علمی و علوم اجتماعی      فيلم مستند    حميد نفيسی (دانشگاه آزاد ايران) 

ج : ۸۴ ش

قرن بيستم (ميرزاده عشقی)     قيام ايران    نهضت مقاومت ملی ايران (شاپور بختيار) 

ج: ۲۱۰ ش

  کارگران    کارنامه (داخل)    کارنامه (خارج)   کاوه   محمد عاصمی (به زبان های فارسی و آلمانی)     کتاب آبان (ناصر رحمانی نژاد)    کتاب امروز      ("کتابهای جيبی")     کتاب جمعه  شاملو    کتاب جمعه ها خسرو شاکری      کتاب زمان      انتشارات زمان ( منوچهر هزارخانی ؟ )     کتاب ماه جلال آل احمد   کتاب نيما  کانون فرهنگی نيما     کتاب هفته (کيهان هفته)     هشترودی ، شاملو ، حاج سيدجوادی، به آذين     کِلک علی دهباشی   کنکاش     کودک و زندگی     کيهان    کيهان سال    کيهان بچه ها  کيهان لندن   کیهان فرهنگی     کيهان ورزشی 

ج : ۲۲۸ ش

 

گردون عباس معروفی     کفتگو فصلنامهء فرهنگی و اجتماعی    گُلچين       گنجينهء اسناد    فصلنامهء تحقيقات تاريخی         گونه گون   نشريهء انجمن تاکسيران [پاريس ]     گوهر     گيله وا     فرهنگی ، هنری و پژوهشی (به زبانهای گيلکی و فارسی

ج : ۱۰۱ ش

لويس  جامعه ارمنی

ج :  ۸ ش

ماهنامهء ارتش شاهنشاهی        ماهنامهء سپاه دانش     ماهنامهء وزارت کشور    متين     مجاهد (دنبالهء "جنگل")    مجاهد از  مرداد 1358     نامهء مردم  ارگان مرکزی حزب توده   مجلهء مردم شناسی    مرزهای نو      معارف    معرفی کتاب    کتابهای فارسی منتشر شده در خارج از کشور به کوشش: معين الدين محرابی      منجنيق    مهر   برای نوجوانان (بنياد شمس پهلوی)   مهرگان    ستاره درخشش   مهرگان (محمد درخشش ؟)  اقتصادی ، سياسی ، فرهنگی، هنری    مهرنامه     ماهنامهء علوم انسانی   ميزگرد   ميهن علی کشتگر 

ج : ۲۸۷ ش

نامهء پارسی   (کنفدراسيون دانشجويان)     نامهء صنعت نفت ايران     نامه کانون  نويسندگان ايران (داخل)     نامهء کانون  نويسندگان ايران (در تبعيد)     نامهء نور بنياد فرهنگ و هنر ايران (فرهنگسرای نياوران)   ندای وحدت     نشريهء سپاه دانش   نقد اقتصاد سياسی     نقطه (و "کتاب نقطه")    نگرشی برادبيات امروز    نگين محمود عنايت (دوره های ايران و آمريکا)        19 بهمن  تئوريک       نيمهء ديگر   

ج :  ۷۵ش

وارليق (ماهانهء فرهنگی فارسی-ترکی آذری)   وحيد سيف الله وحيدنيا     وقايع اتفاقيه [جديد]   وقايع اتفاقيه   [قديم]  روزنامچه اخبار دارالخلاقه طهران      ويسمن

ج :  ۵۰۵ ش

هشت مارس (زنان ايرانی/افغانی)    هفتمين هنر بهمن مقصودلو    همشهری   هنروادبيات امروز (در"پرچم خاورميانه")    هنرومردم انتشات وزارت فرهنگ و هنر    هنر و معماری

ج : ۰۷ ش


يغما  ۵۶ ش

دنبالهء

 

 

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۲۵۴

 

متن کتاب در اينجا  يا اينجا

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :۵۴

 

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۴۰۴

 

  ۳۸ ن

 ۲۱ ن

 ۱۸ ن

 ۱۱۳ ن

  ۹۴ نوشته

  ۱۰۵  ن

پله خانف  

چه گوارا 

 دويچر 

 زتکين

 سوئيزی

 فروم ،

  کائوتسکی

 متفرقه )

 

 

 آدميت،فريدون   آل احمد ،جلال

xalvat.info درعظيم خلوت من

   ابراهيمی،نادر     ارانی،تقی   

 

  اسکندری(فروهر)، پروانه 

 

 افراشته، محمدعلی    اوصياء،پرويز

 

   بهبهانی،سيمين    پاکدامن،ناصر

  

  پاکنژاد ، شکراله   پوررضا، فريدون 

 

   تختی ، غلامرضا     جزنی ، بيژن

 

 دهخدا ، علی اکبر   رحمانی،نصرت

 

زُهري ، محمد  ساعدی،غلامحسين

 

 سلطانپور،سعيد   Résultat d’image pour شیون فومنی  شيون فومنی

 

  صادقی ، بهرام      علوی ، بزرگ

 

   فرخی يزدی      کسروی ، احمد

 

   گلسرخی ، خسرو  

 

   محصص ، اردشير

 

  مجموعه ای از نشريات و انتشارات "راه کارگر"

 

 

   ملکی ، خليل     مومنی ، باقر

 

  ناطق ، هُما     نجدی ، بيژن

 

   نوشته هائی از"روزگار نو" و اسماعيل پور والی

 

   نوشين ، عبدالحسين 

 

    نيستانی ، منوچهر

 

   ويژه نامهء نشريهء " آرش "، "پس از  مرگ ناگهانی " صمد بهرنگی

 

 

 

 يادنامهء صمد ("کتاب جمعه")

 

  ويژه نامهء " روز کارگر "  

 

   ويژه نامهء شيلی

 

 

 

 

   "يِاد و يادآواره" های  نشريهء " آزادی " از "رفته گان"

 

 

  

 

 

   آبنما پارک ملت

 

 

 

  ماسوله

 

 

 

   زيرزمين های  کيش

 

 

 

  کُرد و کُردستان

 

 

 

بيشتر

 

 

 

 

 

 

  اردشير محصص

 

 

 

 

 

 

 براد هولاند

 

 

 

 

 

  خاور

 

 

 

 

  کِتِه کولويتس

 

 

 

 

  یحيی تدين

 

 

 

 

 

بيشتر

 

 

   اخوان ثالث ، مهدی

 

 

 

 

 شفيعي کدکني ، محمد رضا  

 

 

 

 عشقي ، ميرزاده

 

 

 مشيري ، فريدون

 

 

 

 

 نيما یوشيج

 

 

 

 شاملو  ، احمد  (ا.بامداد؛ا.صبح)

 

بيشتر

 

  چوبک ، صادق

 درويشيان  ، علي اشرف

 

 

 

 

  رادی ، اکبر

 

 

 

 

  طياری ، محمود

 

 

 

بيشتر

 

  بختيار ، شاپور

 

 

 

 

  دست اندر کارانِ مشروطه

 

 

 

 فاطمي ، حسين

 

 

 

 

 مصدق ، محمد

 

 

بيشتر

 

بازرگان ، مهدی

 

 

 

 

 

 خمينی ، روح الله

 

 

 

  شريعتی  ، علی

 

 

 

طالقانی ، محمود

 

 

 

بيشتر

 

 

 ، لئون

 

 

 چه گوارا ، ارنستو

 

 

 

  ، آنتونيو

 

 

      ولاديمير ايليچ اوليانوف

 

 

  ، رُزا

 

بيشتر

 

 

    

 

  بيشتر

 

 

قيام  ۵۷

 

 

 

  قتل عامِ ارامنه

 

 

 

 

 

 

    تختي ، علامرضا

 

 

 

 

 

     "مادر جونز"

 

 

 

 

 

 

۱۸ تير ۱۳۷۸

 

 

 

 

 

 

 

 

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :۵۴۸

736. تورج اتابکی : سنديکاليسم در جنبش کارگری ايران در فاصلهء سالهای 25-1320

     

767. مرامنامهء جمعيت اجتماعيون ايران + سندی از جنبش شورائی ايران

     

تاریخچۀ سرود "بهاران خحسته‌باد!"

 

 

 محسن يلفانی : آموزگاران

     

 

    کودتای ۸۲ مرداد  و شکست نهضت ملی و استقرار ديکتاتوری نظامی در ايران ("مسئوليت " جبهه ملی " ... و "حزب توده " در شکست نهضت ملی ايران") 

 

 

   آلبرت اينشتین : در بارهء آزادی (آزادی دانشگاهی ، فاشيسم و علم ، آزادی ، روش های نوين تفتيش عقايد،حقوق بشر)

     

   کريس کوچرا : کردستان و حمهوری مهاباد

 

 بيشتر

 

فهریت موضوعی :

    :۱ ۴۵ نوشته   ۲ ۵۲ ن  ۳  ۴۸ ن   ۴  ۴۸ ن   ۵  ۴۸ ن   ۶  ۴۸ ن     ۷  ۵۲ ن

۱۵۹ ن     ۱۲۲ ن   ۲۵۷ ن  ۱۱۰ ن

۴۰ ن

 ديگر نشر :

۱  ۲  ۳  ۴   ۵  ۶  ۷  ۸  ۹   ۱۰  ۱۱   ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷

در همين زمينه :

    

          

            

(تاکنون   ۱۰۶ فيلم) 

اصغر فرهادی: شهر زيبا

 

بهرام بيضائی : وقتی همه  خوابيم ۱  ۲

 

مجيِد مجيدی: بچه های آسمان

 

 

 

  بيژن مفيد : شهر قصه

رخشان بنی اعتماد / محسن عبدالوهاب:گيلانه

 

  بهرام بيضائی : باشو غريبه کوچک

 

 

بهمن فرمان آرا : خانه ای روی آب

 

 

  مسعود کيميائی :  گوزنها

 

جعفر پناهی : آينه

 

 

امير نادری : دونده

 

محمدابراهيم معيری : کتانی سفيد

 

 

داريوش مهرجوئی:اجاره نشين ها

 

 

کامبوزيا پرتوی : کافه ترانزيت

 

 

بيشتر

    

             

                

   

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :  ۴۳۳

 احمد شاملو : مگر تعهد در قبال زبان ، نيمی از تعهد اجتماعی نويسنده نيست ؟

 

   احمد محمدی : نگاهی به تاریخ نمایش و نمایش نامه در ایران

 

   فهرست نخست‌وزیران ایران پس از مشروطه

 

 امیررضا نوری پرتو: مروری بر موج نوی سینمای ایران

 

  م. مجاهد : سخنان ژنرال هايزر + سئوال و جواب

 

  محمد الهامی : لاهیجان؛ نقطه آغاز نهضت جنگل (روایتی از آغاز قیام جنگل)

 

  ايرج ميرزا :  چادر 

 

 

     میلاد صادقی : نگاهی به زندگی و آثار صادق چوبک

 

 ۶۷ ن   ۴۷ ن

۷۹ ن   ۴۵ ن

۴۷ ن   ۱۹ ن

۳۳ نوشته      ۴۸ ن    ۴۹ ن

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۱۸۳

۳۱ نوشته      ۳۱ ن     ۱۴ ن  

 ۶۶ ن      ۲۷  ن

 

سیمین بهبهانی ـ دوباره می‌سازمت وطن (تاریخچهٔ‌ شعر)

 

 فهرست ایرانیانی که از خرداد١٣۸۸تا تیر۱۳۸۹به دست رژیم  جمهوری اسلامی  کشته شده اند

 

هژیر پلاسچی :  زندگی دوشادوش مرگ / روایتی از جنبش چریکی حلقه تبریز

 

 پژمان اکبرزاده : شاعر گمشده‌ی ترانه‌ای انقلابی (گفتگو با علی ندیمی، درباره‌ی ترانه‌ی «برپاخیز»)

 علی نديمی : «برپاخیز، ازجاکن، بنای کاخ دشمن»

بيشتر :  ۱    ۲۷ نوشته  ۲ ۳۳ ن    ۳  ۵۳ن

۸۸ 

۱ ۲ ۳ ۴ ۵  ۶ ۷ ۸

  ۹ ۰۱ ۱۱    

          

۱    ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷   ۸   ۹   ۰۱   ۱۱   ۱۲   ۱۳   ۱۴   ۱۵

     

 

 ۱   ۲    ۳    ۴    ۵    ۶     ۷    ۸    ۹    ۰۱  ۱۱  ۱۲         ۱   ۲

 

 ۸۸ (۱ )

 ۸۸ (۲ )

 

آبان 1389 :    3 آبان   4   5   6   7   9   10   11   13   14   15   16   17   18   19  20   22   23   24   25   26   27   28   30

 آذر 89 :  اول   2   3   4   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   19   21   22    23   24   25   26   27   28   29   30

 دی 89 :    اول   2   4   5   6   9   11   12    13   14   15   16   17   18   19   20   21   22    24   25   26   27  28   29   30  

 بهمن 89    اول   3   4   5   6   7   8   9   10   10 (2)   11   13   14   15   18   23   24   25   25(2)   27   28   29

با فشردن موش موشک روی طرحهای کتاب، بزرگتر آنها را خواهيد ديد.

 

 

 گفت‌وگو راديوزمانه]با م. ایل‌بیگی، مدیر کتابخانه‌ی مجازی"در عظیم  خلوت من"  : یک کتابخانه‌ی مجازی پر از کتاب‌های نایاب     تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۸۹

گفتگوی "مجيد خوشدل" با  م. ايل بيگی دربارهء "خلوت"     تاریخ انجام مصاحبه: ششم نوامبر ۲۰۱۰    تاریخ انتشار مصاحبه: ۱۲ نوامبر ۲۰۱۰

 فیدوس: سری به انبار "خلوت" بزنید

 

 

 

 توضيحاتی برنوشتهء خسروپارسا دربارهء شاملو وفريدون ايل بيگی

 

 

کامبیز نجفی:فریدون توللی و قشقایی ها

فريدون ايل بيگی : مقررات تدوين شده ای از دوران توحش و بربريت

 

 

 

 

 

 

خسرو پارسا : «شکوه پادرجائی» (شاملو و سیاست از نگاه من)

 

بئاتريس آلنده: آخرين ساعت های زندگی پدرم  /  آخرين روز شيلی در حکومت آلنده  /  آخرين نطق آلنده  /  پابلو نرودا : آلنده  /  ويکتور خارا : استاديوم شيلی

تـوفـان آراز :عـمـو اوغـلـی در انـقـلاب مـشـروطـیّـت و در نـهـضـت کـمـونـیـسـتـی

 

 

يادمانِ بيژن مفيد ويادی از شهرقصه + فيلمِ"شهرقصه"

 

تو  از برای از همه چيز هيچ ساختن آمده ای !     

چه ات بايد گفت ؟/گر بگويم : " ننگت باد ! "/ترا هيچ شرم و حيايی نيست از ننگ !/*/تا نخشکانی ريشه هاي تمام درختان را/تا نسوزانی نمام مزرعه ها را/تا نبری از بين تمام کارخانه هارا/تا نکشانی به فحشا تمام زنها را/تا نکنی پر از کودکان تمام کوچه ها را/تا بدل نکنی به زندان تمام خانه ها را/تا نکنی پر از خون تمام جوی ها را/و تا نکنی کافر تمام خداشناسان را/تو نخواهی رفت/و سفت و سخت چسبيده ای به قدرت :/- به مال و قدرت !/*/تو از برای/از همه چيز/هيچ ساختن آمده ایِ م.ايل بيگی  24 مردادِ 81

هما ناطق :

 يادنامهء محمد زُهري

 

 

 

 

 

    حسينقلی سررشته - خاطرات من (يادداشتهای 1334-1310) : توطئهء ربودن و قتل سرتيپ افشار طوس

     

 

 

 کريس کوچرا (برگردان : ناهيد بهمن پور) : کردستان و حمهوری مهاباد

 

     

 

 

 روشنک منصور : چهره زن درجرايد مشروطيت

 

 

 

 

 

  افسانه نجم آبادی:دگرگونی "زن" و "مرد" در زبان مشروطيت

 

 

 

 

 

ويل دورانت : تاريخ تمدن (عصر ناپلئون)      تمام اا جلدِ تارِخ تمدن، با بخش های مختلف) را زیر نامِ "دورانت ، ويل"، در اينجا بيابيد

 

  اسنادی  از پرویز یعقوبی و سازمان مجاهدین خلق  ایران

 

   يکم آذر (صورتجلسهء نشست ِ  احمد کسروی با "پاک دينان") ، 1323