مبادا سرنوشتمان  بعداز آن دو، اين یکی باشد!   

اقایِ پهلوی،به همين سادگی: "گذشته ها گذشته"؟

 آنها که ممتکت را به اين روز انداختند/ ساواک ، نصيری و ثابتی هرانمصور،، 8 آذر 57)     بزرگترش در اينجا

                                       

        m.ilbeigi@yahoo.fr                dimanche, 19. mars 2023

  

 بزرگترش در اينجا

ببيش ازبيست سالست  که  اين نوشته را با اين تصوير و اين اميد آوردم : سالی خوش و بی حکومتِ فلاکتِ بارِ اسلامی آروزمندم ! اميذ که آخرين بار باشذ!

   

     فصلهایِ سبز (هرمز رياحی) ، 3 شماره       + توضيحات "باشگاه ادبيات" در بارهء اين نشريه

کتاب زمان   8 کتاب

نبردِ زندگی (جامعهء سوسياليست های ايران) از سالِ 1327 تا 1335 ،14 شماره

علم و زندگی     رضا شايان (جامعهء سوسياليست های ايران؟) از 1338 تا 1340 ، 9 شماره

 

  نامهء فرهنگستان ايران (از 1322 تا 1326)

تهرانمصور مسعود بهنود (از آذر 57 تا 30 مرداد 58) 31 شماره

 

زنان پيشرو (نهضت زنانِ پيشرو ، اشمارهء اول، ارديبهشت 1331)

 صحنه معاصر (انجمن تئاتر ايران) 3 شماره

 

چراغ   ناشر : سيما کوبان (اولین زن ناشرِ ايرانی) ، 5 شماره 

فردایِ ايران (نزديک به حزبِ توده؟) ، 10 شماره

  

 رهبر  ازشمارهء اول (10بهمن 1321 تا شمارهء 20 (3 اسفند 1321) ، 20 شماره

نويد (وابسته به حزب توده ايران) از سال 1354 تا 1357 ، 57 شماره

 

 مفيد  شهروز جويانی (11 شماره ، از بهمن 65 تا مرداد 67)

جزوهء شعر   انتشارات طُرفه ـ اسماعيل نوری اعلاء     11 چزوه

  + داستان برپا کردن سازمان انتشارت طُرفه در سال1343

جُنگِ زمان (منصور کوشان) ، 20 شماره

 جُنگِ اصفهان (محمد حقوقی؟) ، 11 شماره

                 بيشتر

 طرحی برایِ پرچم آيندهء ايران     سه رنگ (سبز و سفيد و سرخ) تاريخچه های خودرا دارند(از جمله: در اينجا، اينجا وو يا اينجا )، ا:اماقهوه ای برای کوهستان ها،که حتی دامنه هايشانرابرایِ ويلاسازی ملاخورکردند؛آبی برای درياها و درياچه ها و رودخانه ها،که تعدادیشانرا خشکاندند (درياچهء اروميه ، زاينده رود، کارون و ..)  بزرگترش در اينجا اينجا

 

 بزرگتر و شعرش در اينجا 

گند پاشيده اند به همه جا ، حتی به آينه     بزرگترش در اينجا و شعرش  در اينجا      شاهآيت الله ها به تاراج ساغری زدند!    ادامه

حاج آقا ، واقعن گُلی به جمالت!  بزرگترشان ۱ و ۲ و  نوشته اش در اينجا 

به پسرهايم ميماند " کارون "

بزرگتر  و شعرش در اينجا

آشه کشکه خالته ، بخوری پاته ، نخوری پاته !     چنديست که سلطنت طلبان به هياهویِ عجيبی افتاده اند: از رضاشاه روحت شاد! شروع کرده اند و بزودی به آريامهر روحت شاد! خواهند رسيد و درخاتمه خواهند گفت : جغله شاه بيا ! طبيعتا نوکِ حمله شان به حکومت فلاکت بارِ اسلامی ست ، اما حملهء شديد به چپ و روشنفکرانِ چپ را هم فراموش نمی کنند که گوئيا اينها بودندکه اين حکومت را به سرِکار آورده اند و آنهارا از نانخوری انداخته اند و آواره ! و در اين راه همراه شده اند با "چپی"هایِ سرافکندهء ديروزی ـ اگرچه همين ها بودند که به قولشان بيچاره شان کرده بودند و برایِ چپی های واقعی  تا دلتان بخواهد خط و نشان ! نمی پذيرند که در دورانِ شاهِ شاهان فقر و جنايت و سرکوبی وجود داشت ـ اگرچه بمراتب کمتر ـ ، اما همهء اينها ناپذيرفتنی هستند ـ چه از سویِ شاهِ شاهان و چه ازجانبِ امامِ امامان ! نمی پذيرند که شکنجه گرانِ ساواک اعجوبه هائی بودند از نوعِ خود ـ گرچه سربازانِ امام به مراتب وحشی تر !  نه تنها اينرا نمی پذيرند ، بلکه آنانرا از افتخارات دورانِ طلائی شاهنشاهی می دانند  ـ بسان دورانِ طلائی امام ! چپ ـ در کل (به تقسيماتش خواهم رسيد) ـ ، چه در ديروز ، چه در امروز و چه در آينده ، از اولين قربانيانِ آنان بودند و اينان اند که از اولين دشمنانشان می خوانند و اگر آنانِ ديروز دوباره سرِکار بيايند آن خواهند کرد که ديروز می کردند با چپِ همیشه درمُقابلِ محروم کُشان . چپ هميشه اجبار داشت که آشه کشکه خاله را بخورد . امروزه ، آنان خيلی دلشان می خواهد که چپی های سر افکندهء ديروزی به آنان به پيوندند ـ و خيلی هايشان شروع کرده اند - ، حتی شکنجه شدگان ، منکر شکنجه شده اند .      17 بهمن 1400          ادامه

حرمت گذار ناموس انسان ، اينان؟!

خویِ آخونديشان
متکی بر آئينی انسان خوار
حرمت گذار انسان نيست .
تبارشان از مخوف ترين ها
آمدگانی برای از بين بردن هم چيز
نافيانی از هرچه از انسان بویی دارد.
از طايفهء جهل
يافت خرد در اينان؟
حاشا ! حاشا !
هيچ اعتدالی در "محافظه کاران" شان نيست
کم چپاولگرانی -شاید- از اقتدارگران !
جهل شان رو به اقتدار دارد و
روزگارشان به گونه ای که
برای تمام نان را خوردن
گريزی جز سرکوب و کشتار و شکنجه نيست
اينان - از ابتدا - ،
آمده اند
 که
ناموس انسان و انسانيت را نفی کنند .

دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۹ ژوييه ۲۰۱۹

  منبع : ازنگاهِ م.ايل بيگی / نوشته های گاه به گاه

خانهُ عِفاف

 

 بزرگترش در اينجا

چارقدي بر سر مي كنم و
از خانه بيرون مي زنم
تا بيابم ناني براي ِ پر كردن ِ شكم كودكانم
- و شوهرم !

من نارسمي ِ نارسمي ام
و نمي خواهم رسمي ِ رسمي شوم ؛
- به خانهُ عِفاف نخواهم رفت !

روزگاري بود كه نداشتم چارقد بر سر
شيفته گان ِ امام
فاحشه ام خطاب مي كردند
اما با هيچ كس
- به جز با شوهرم –
همخوابگي نمي كردم
امروز چارقدي بر سر دارم
همان شيفته گان
خواهرم خطاب مي كنند
و به جز با شوهرم
با همه همخوابه مي شوم !     
مرداد 1381

«وطن» م آنجاست که  « بودن » م را از من نگيرد !

بزرگترش در اينجا

- کجاست آن خراب شده که می دانم و می شناسم ؟/اولی ، اين بار، عربده کشان:/-مملکتت؛/-وطنت؛/ زادگاهت؛/همانجا که مادران و پدران و اجدادت را به خاک سپاردی؛/- همانجا که ترا ساخت اينی که هستی؛/با کوروش هايت/ با داريوش هايت/با انوشيروان «دادگر»هايت/ با شاه عباسِ کبيرت/با رضا شاهِ کبيرت/با "آريامهر" ت/ با "امام خمينی" ت/ با خاتمی ت !آن ديگری ، نه با پرخاش ، که به سادگی گفت:/"مملکتم،/ وطنم/ (زادگاهم را که عوض نمی توان کرد)/آنجاست که از من/از فرزندانم/از فرزندان ِ ديگران/نان را دريغ نکند (و نمی گويم که بدهد)/آزادی را دريغ نکند/مسکن را دريغ نکند/تفريح را دريغ نکند/بودنم را از من نگيرد   8 شهريور84        ادامه 

 تو  از برای از همه چيز هيچ ساختن آمده ای !

چه ات بايد گفت ؟
گر بگويم :  ننگت باد
ترا هيچ شرم و حيايی نيست از ننگ
*
تا نخشکانی ريشه هاي تمام درختان را
تا نسوزانی نمام مزرعه ها را
تا نبری از بين تمام کارخانه هارا
تا نکشانی به فحشا تمام زنها را
تا نکنی پر از کودکان تمام کوچه ها را
تا بدل نکنی به زندان تمام خانه ها را
تا نکنی پر از خون تمام جوی ها را
و تا نکنی کافر تمام خداشناسان را
تو نخواهی رفت
و سفت و سخت چسبيده ای به قدرت
- به مال و قدرت !
*
تو از برای
از همه چيز
هيچ ساختن آمده ای !          24 مردادِ 81

منبع : برگزيدهء شعر/شعار "دريا کابوس هایِ مان را نخواهد شست؟!"

ايکاش دينی نبود  ،  ايکاش جنايتکارانِ دينی وجود نمی داشتند   ...

جنايتکار ، جنايت کارش  است،حالا می خواهد يهودیِ اسرائيل  باشد و يا مسلمانِ حزب االهی لبنان و ايران ... اين به ديگران شوکران خور ، اگرچه ، به ظاهر،در دفاع از دين برخاسته اند، اما،در واقع, عمله هایِ پُر جيره و مواجبِ «سرمايه» «بهره»  اند  (کمی - که از سرشِان ژيادی ست - ،  در جيب می کنند و بسيار ها در جيبِ اربابان خود خواسته و ناخواسته، آشنا و غريبه می کنند: تفاله هائی بيش نيستند  و ديندارانی که بعينه نشان دادند که از دين به جز جنايت هيچ بر نمی خواهد .../اگرچه مایِ «جانِ» خود بردوش گذاشته ها و گريخته گان، شب و روز خون اشک ريزانيم و هيج لذتی از زندگی نمی بريم ، اما اين «مانده گانِ» در برزخِ لبنان و ايران و ... اند که از جان  مايه می گذارند و خون را نه ازچشم - چون ما - ، می ريزند ، که از جانِشان می رود ...     14 مرداد85 / 06  اوت 06          ادامه

آب از آب تکان نخواهد خورد ؟

کودکان ِ بيشمار ِ زادگاهم / در خيابانها ولند / - بي طاقی برسر ونانی درشکم- / نيمه های ِ ديگرم - زنان را می گويم – هزار هزار به روسپيگری می روند / تا پرکنند شکم های ِ خالی را /  اعتياد شده است قرصی که براحتی در حلق می اندازی!    9 آذر 81       ادامه

      منبع : کلِ نوشته های م.ايل بيگی

قروغ دهکردی [م.ايل بيگی] گفتند : " از مقاله توهين آميز شروع شد

برما خرده نگيريد كه چرا دنباله رويِ خمينی ها ،/شريعتمداری ها ،/بازرگان ها ،/سنجابی ها ،/اسكندری ها شده ايم[...]سالهاست كه امكانِ تربيتِ سياسی را از ما گرفته اند/رهبرانِ واقعی مانرا " حذف " كرده اند
وهرگز نامی از آنها نبردند/اگر چه جنبش ها را سركوب كرده اند/اما جسته و گريخته/ ـ 
انگار كه از زير ِ دستشان در رفته است ! –/نامِ كساني را به عنوانِ " مخالفين "/يواشكي در گوشمان خواندند/نه اينكه اينها مخالف نبودند/بودند – اما بي دردسر –/و ما آنچنان از رژيم متنفر بوديم/كه دست بدامانِ " مخالفين " شديم .      3 آبانِ 57          ادامه

منبع : کتابِ "قانون اساسی ايران يا شمشير چوبين مبارزه" نوشتهء د. بهروزی [فريدون ايل بيگی] منتشر شده در آذر1357

 روُنِيه خيابُونا  با دسته خالی نِميشه !

چاقو دارن
قمه دارن
چماق دارن
زنجير دارن
گازماز دارن
هفت تير دارن ؛
اون پُشتوپُشتا :
مسلسلو هزارکوفتوکاری !
*
تو چی داری ؟
دست خاليئی
دست خاليئی
دسته خالی .
پس بِت بِگَم :
روُنِيه خيابُونا با دستِ خالی نميشه !
ولاَ بُکُن رِزِرو جاتو
يِه گُشِيِه قَبرِستونا !
       26 خرداد82                  

دیکتاتوری

وقتی که نيستی

جهان چه خوبست

- و شبهايمان بی کابوس .

وقتی که نيستی/مردمانم

- در تمام ِ جهان - ،

زندگی می کنند :

زخمی به تن ندارند ؛

به زندان نمی روند ؛

شکنجه نمی شوند ؛

اعدامی در کار نيست ؛

تجاوزی در کار نيست .        

 17 ارديبهشت 90                   ادامه

 آقايِ خاتمی هرچه دلش مي خواهد " ز ِر " بزند ، تنها يک راه حل : برچيدنِ تمام ِ "نطام "!

هيچ "نظامي" به خودي خود از بين نمي رود؛بايد هُل اش داد ـ يا "مسالمتانه" يا به "خشونت". کم  ديده شده است که يک نظام ِ رو به پايان  خودرا "مسالمتانه " کناربکشد ؛ آنان به خون ريختن عادت دارند و تا آخرين لحظه يا خون ميريزند يا خون ِ خود. از وحشتناکترين ِ اين نظام ها ، "جمهوري ِ اسلامي"ست ـ که شروعش با خون بود و پايانش هم ... دريغاباور کنيد که تمام ِ آرزويِمان اينست که " اينان " با " صلح و صفا " بروند و خوني از دماغ ِ احدي ريخته نشود . اما " آنان " اين نمي خواهند که مي دانند اين آخرين شانس ِ شان است : ديگر هرگز به قدرت باز نخواهند گشت ؛ پس تا هستند ، کيف ِ دنيا را بُکنند!... وبراي ِ اين حاضرند : هم با خدايان ِ دروغين ِ شان بسازند و هم باهر نوع شيطان . اصل ونسب و پرنسيب ندارند . براي ِ روي ِ کارماندن ، ديروز حاضر بودند که خاتمي روي ِ " کار " بيآيد و فردا حجاريان و گنجي و سحابي و يزدي و نگهدار و حتي کيانوري ـ اگر که زنده بود: حيف !      12 آذر 82       ادامه

         منبع :  ازنگاهِ م.ايل بيگی / نوشته های 1382   

خدايتان ، خدائی اگر می دانست ...      به : آخوندهای بسيار خدا شناس !

خدايتان ،
خدائی اگر می دانست
چنين مان نمی کرد :
- خوار و ذليل !

 خدايتان ،
خدائی اگر می دانست
گرفتار شمايان تان می کرد ما را ؟
15 فروردين 81

جنابِ آقايِ منتظری ، باسلام !

واما منِ نابه دين را خيالِ فتواخواهي نيست . تنها چند سئوال:

1-     از آنجائي كه نا به دينم ، آيا مجاز ست مرا از راستهُ حيوانات بدانند وهرچه كه دينداران خواستند برسرِ بيچاره ام بيآورند : شكنجه ام كنند ؛ اعدامم كنند؛ زندانيم كنند ؛ به من و خانوادهُ موُنث و مذكرم تجاوز كنند ؛ آواره ام كنند ؛ سنگسارم كنند؛ بلرزم هرلحظه كه چه مي خواهند آورد بر سرِ من و فرزندانِ درمانده ام ... آيا اين ست عدلِ اسلامي و توحيدي كه نباشد هيچ كس را نظري به جز بيضهُ اسلام وهمه متحدالفكر ومتحدالشكل باشند؟ مرا كه ديدگاهي و پايگاهي ست  به خوبي مي دانم كه اگر به خواهم افكارم را حاكم برهمه چيز كنم ، دنيائي خواهم ساخت پر از درد و شقاوت – براي به ثمر رسيدنِ افكارم تا به سرحدِ توانم كوشش خواهم كرد ، اما حاشا ! حاشا ! بخواهم نظزگاهم ناظر به همه چيز باشد ؛ چه فاجعه اي!

2-     برايِ من طبيعي ست كه زنان – اين سازندگانِ  جهان - ، در دنيائي همه گونه گاني را حقِ زندگي ، انتخاب كنند حجابِ اسلامي شان و حتي بي حجاب ولخت وعوري شان را! و مرا مي تواند حقِ نگرش براين باشد وچشم فروبستن برآن . آيا اسلام اين حق واجازه را به شما مي دهد كه برآن نظاره كنيد و  براين چشم فرو بنديد ؟ وبگذاريد هم اين باشد و هم آن؟            

3-     چه كسي بايد پاسخگويِ اين همه فجايعِ اين بيست و سه واندي باشد؟  اسلام؟

4-   با توجه به اينكه در خاطرات تان ( در بخشِ مربوط به زندان تان ) ، كمونيست ها را كثيف و نا پاك ونجس خوانديد ، آيا حاضريد با چونان مني ( كه براستي نمي دانم چه هستم ، اما هرچه هستم نابه دين و نا مسلمانم ) برسرِ يك سفره بنشينيد وغذا بخوريد؟

5-   آيا اعتقاد داريد كه هركس به دين ش و ناديني اش؟

6-   آيا اعتقاد نداريد كه هركس را كاري ست و "مراجع " دراين بيست و سه سال واندي ثابت كردندكه كاردان نيستند و هنوز هم " عهدِ بوقي " !  بهترنيست كه به كارِ چراخندن امورِ عهدِ بوقيِ شان برگردند؟      3 تير 81          ادامه

  منبع : ازنگاهِ م.ايل بيگی / نوشته های 1381

از کدامين تبارند اينان ؟

- به جز درنده جيوانی وحشی ؟

و خوی ِ شان به چه ميماند ؟

- به جز درنده جيوانی وحشی ؟

سال 88 ، بهنگام تظاهرات

   ادامه

 

     پيش از  اينها در اينجا

                         آمده ها در اين بخش ، تاکنون :۵۱۸      اين را هم ببينيد 

   سيف فرغانی : هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد     ادامه (بازندگی نامه و ديوان اشعار)  چند نوشته از علی اصغر حاج سيدجوادی : کلمه قبيحه آزادی ؛ آقايان ! چرا صدای انقلاب را نمی شنويد؟ ؛ براندازی يا تقدير تاريخی خودکامگی ؛ راه بی بازگشت ؛ دنيای سر و ته بسته خشک انديشان ؛ پايگاه های جهانی توحش و ترور ("جامعه بين المللی" يک دروغ بزرگ است ؛ داستان جمهوری مردی که نه رييس دولت است و نه رييس جکومت . + زندگينامه

   از و دربارهء پرويز شاپور  +کاريکماتورها  

  محمد قزوينی : آذری يا زبان باستان آذربايگان
800  . آنتوان دو سنت اگزو په ری (برگردان : احمد شاملو) : شاهزاده کوچولو    1     2      مرتصی محيط : تا سرمايداری هست ، آثار مارکس خواندن دارد ؛ 2.     دانيل سينگر (برگردان : بابک پاکزاد) :  چرا به يک مانيفست جديد نياز داريم       از ( و در بارهء )  فرخی يزدی  674.  آنتونيو گرامشی (برگردان : منوچهر هزار خانی) : پيدايش روشنفکران
 * آرامش دوستدار : آغاز"روشنفکری"ما وپايان دورهء کنونی اش - فتحعلی آخوندزاده      * آرامش دوستدار:پايان کنونی دورهء "روشنفکری" - جلال آل احمد    *آرامش دوستدار : نوسازی نادانی برای نادانی نوخواه      هما ناطق : روحانيت از پراکندگی تا قدرت سرآغاز اقتدار اقتصادی و سياسی ملايان     * مسألهء زن در برخى  از مدونات چپ (از نهضت مشروطه تا عصررضاخان)       * نگاهي به برخي نوشته‌ها و مبارزات زنان در دوران مشروطيت      * قربانيانِ دو نظام و يک فرهنگ    * مجموعه ای از هما ناطق در اينجا 
 اچ.ای.پيترز (برگردان:امیر پرويز پويان): بزغاله و ستارگان (بافشردن موش موشک روی عکسِ پويان ، بزرکتر آنرا خواهید ديد  گفتاری از "شون اوکيسی" دربارهء تئاتر (برگردان:رضا کرم رضائی) ؛ جان گستر: تئاتراوکيسی   (برگردان: بهزاد شارت) ؛ شون اوکيسی : ماه در کايلنامو می درخشد (برگردان: بهروز دهقانی)   چندنوشته و ترجمه از بهروز دهقانی در"آدينه" ("مهدآزادی")    چندنوشته از صمدبهرنگی درآدينه"("مهدآزادی)"تبريز ، ۱۳۴۴ـ۱۳۴۵
   "ديوارنوشته هایِ انقلاب"    ابوالقاسم پاینده: دفاع از ملانصرالدین (کتاب هفته ، شمارهء 3 ، 29مهر1340)    خسرو شاکري : پيرامون زندگي آوتيس سلطانزاده  (۱)   (۲)   (۳)     اسنادی  از پرویز یعقوبی و سازمان مجاهدین خلق  ایران
    احمد فاروقی/ژان  لوروريه:  [ساواک] چشم وگوش ِ شاه   ويل دورانت : تاريخ تمدن (عصر ناپلئون)    * تمام ۱۱ جلدِ تارِخ تمدن (با بخش های مختلف) را زیر نامِ "دورانت ، ويل"، در اينجا بيابيد      دوگفتگو بامازيار بهروز : 1.رابطه حزب توده با دولت مصدق ھرگز عادی نشد   2. حزب توده و کودتای 28 مرداد    مرامنامهء جمعيت اجتماعيون ايران + سندی ازجنبش شورائی ايران 
زندگی و آثار ِ حسين منزوی

  يادمانِ بيژن مفيد ويادی از شهرقصه  + فيلمِ"شهرقصه"

 شعرهای گيلکی افراشته     علی مرادی مراغه ای: تاريخچهء حزبِ  "عدالت"
  رونالد گری (برگردان : مخمدتقی فرامرزی) : تئوری ها و انديشه های برتولت برشت    محسن يلفانی آموزگاران  Baktash Abtin.jpg.webpزندگينامه و فعاليت های بکتاش آبتين 

چند نوشته از حميد عنايت:

همه چيز در دگرگونی است ، بجز اصل دگرگونی ؛

 همه کشورهای موجود حکومتهای بد دارند ؛

 درحاشيهء تاريخ ؛

 تاريخ ، داستان حرکت بشر بسوی آزادی است .

 
 جلال متينی : دکتر مصدق ، انقلاب مشروطه و تحصيلات عاليه در اروپا    جلال متينی : دکتر مصدق،

 پيشنهادهای نخست وزيزی  و انگليسيها 

  چند شعر و نوشته از سيمين بهبهانی: برما چه ها گذشت ؟  / کليد و خنجر / ماتاريخ گزار بوديم / يادی  از محمد مختاری و محمدجعفر پوينده / در انتظار تناسخ / پنج شعر
  روز شمارِ کودتا [ي 28 مرداد 1332]      کودتای 28 مرداد  و شکست نهضت ملی و استقرار ديکتاتوری نظامی در ايران («مسئوليت" جبهه ملی" ... و "حزب توده" در شکست نهضت ملی ايران»)          بهرام مقدادی : نوشته های سياسی کافکا    با ياد مصطفی رحيمی و امير پيشداد :     امير پيشداد : "مصطفی رحيمی ديگر نخواهد نوشت ..."    /    "چند نامه از دکتر مصطفی رحیمی" [ به امير پيشداد]    /   حسن شايگان : " وداع با دکتر مصطفی رحيمی"     /          مصطفی رحيمی : " نقد کهنه و سنجش نو"
   کارل مارکس  (برگردان :  سهراب شباهنگ):نقد برنامۀ گوتا (برای اولين بار با خود متن "برنامهء گوتا")    کريس کوچرا : کردستان و حمهوری مهاباد    آلبرت اينشتین : در بارهء آزادی (آزادی دانشگاهی ، فاشيسم و علم ، آزادی ، روش های نوين تفتيش عقايد،حقوق بشر)         محمد مختاری : بررسی شعارهای دوران قيام + قدسی قاضی نور : کتابهای درسی جدید

   ۱  ۲  ۳ ۴  ۵ ۶ ۷                    ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷    ۸    ۹   ۱۰  ۱۱   ۱۲   ۱۳  ۱۴  ۱۵   ۱۶   ۱۷  

  آمده ها در "کتابخانه" ، تاکنون :  ۹۵۷۴   

             

هومر(برگردان:سعيد نغيسی) : ايلياد
  1. اميرحسين آريان پور: زمينهء جامعه شناسی (برگردانی از: اگ برن و نيم کوف)

  2.  

رومن رولان (برگردان : م.ا.به آذين) : جانِ شيفته    1    2    3    4

ميخائيل شولوخوف (برگردان:م.ا.به آذين) : دُنِ آرام       2         3     4

محمدعلی جمالزاده : تصوير دو زن

علی دهباشی : يادنامهء سهراب شهيد ثالث

نسرين ستوده نامه هایِ زنان

 فریدون وهمن : باب و جامعه‌ی بابی ایران

 
  آ مده ها  تاکنون: ۸۶۸     ۲۲ ۵۷       ( روزنامه های  ،  و  از اين دوره راهم ببينيد)                (                                           صفحات اوليهِ تعدادی از شماره های   اقليت   و   اکثريت  را هم ببينيد)                 

  آمده  ها تاکنون:  ۶۴          آمد ه ها تاکنون : ۲۵۵    بازرگان ، بنی صدر ، خمينی ، شريعتی ، طالقانی ، مطهری ، متفرقه      باب ، بهاءالله ، شوقی افندی ، صبح ازل ، طاهره قره العين و...              تورات   انواع انجيل                  آمد ه ها تاکنون : ۲۵۷         آمده ها  تاکنون: ۵۵                     

    آمده ها تاکنون: ۴۰۸                               ( پله خانف   چه گوارا   دويچر     زتکين    سوئيزی     فروم     کائوتسکی     متفرقه )       

  آمده ها در اين بخش ، تاکنون :۱۸۳۰          (آخوندزاده ، آريانپور ، آل احمد ، ابراهيمی ، به آذين ، بهرنگی ، بيضائی ، پزشکزاد ، تنکابنی ، جمالزاده ، چوبک ، خاکسار ، دانشور ، درويشيان ، دولت آبادی ، دهخدا ، دهقانی ، رادی)      (ساعدی ، صادقی ، طياری ، فصيح ، فقيری ، قاصی نور ، قلی زاده ، کرمانی ، کوشان ، گلستان ، گلشيری ،  محمود ، ميرصادقی ، نجدی ، هدايت )     (آشوری ، احمدی اسکوئی ، اسلامی ندوشن ، افغانی ، بابا مقدم ، بهروز ، بهزاد ، پارسی پور ، پويان ، تقوائی ، حاج سيد جوادی ، حسام ، رحيمی ، سرکوهی ، شفق ، شهيد ثالث ، صفا ، طاهباز ، مخرائی ، فروغی ، فاضل ، کشاورز و ... )             (آزاد ، ابتهاج ، اخوان ، اعتضامی ، افراشته ، ايرج ميرزا ، بهار ، بهبهانی ، رحمانی ، زهری ، سپهری ، سعيدی سيرجانی، سلطانپور   ( شاملو ، شفيعی کدکنی ، شهريار ، عشقی ، فرخزاد ، فروخی ، کارو ، کسرائی ، گلسرخی  ، منزوی ، نادر پور ، نيستانی ، نيما)     ( آتشی ، آذراوغلی ، اسدی ، اصفهانی ، ايل بيگی ، باباچاهی ، باديه نشين ، پرنگ ، توللی ، حقوقی ، خوئی ، رويائی ، شاهرودی ، شيون ، کوش آبادی ، ميرزاده ، هنرمندی و ...)          (ابوسعيد ، بابا طاهر ، حافظ ، جامی ، خيام ، رودکی ، سعدی ، سُهروردی ، زاکانی ، عطار ، فردوسی ، مولوی و شمس ، ناصرخسرو ، نطامی ، وحشی و متفرقه               (فرانس ، آستورياس ، استرينبرگ ، اشتاين بگ ، ايبسن ، بالزاک ، برشت ، بکت ، بورخس ، پو ، پوشکين ، تاگور ، توآين ، تولستوی ، چخوف ، داستايوسکی ، دوبوآر ، دوما ، ديکنز ، راسل ، رولان ، ژيد ، سارتر ، سيلونه ، کافکا ، کامو ، کوئليو ، گورکی ، گوگول ، لندن ، مارگز ، مان ، موپاسان ، نسين ، وولف ، همينگوی ، هوگو)    (آخماتووا ، اليوت ، بروتون ، پاز ، خليل جبران ، درويش ، قپانی ، لورکا ، نرودا ، هيوز)    (آربال ، آرنت ، آستروسکی ، افلاطون ، استاندال ، آلبا ، آندرسون ، تورگينف  ، بونوئل ، بل ، پروست ، دوراس ، دوکاسترو ، رشدی ، سلين ، سولژنستين ، سنت اگروپری ، فاکنر ، فانون ، فرويد ، فلاچی ، کريستی ، کوندرا ، گراس ، گرين ، مارکوزه ، مُراويا ،  نيچه ، وايلد ، يونسکو ، البياتی ، الوآر ، حکمت ، کوکتو ، گوته ، لامارتين ، ويتمن)

 آدميت،فريدون    ابراهيمی،نادر   ارانی،تقی    اسکندری(فروهر)،پروانه     افراشته، محمدعلی    اوصياء،پرويز    بهبهانی،سيمين    پاکدامن،ناصر   پاکنژاد ، شکراله

 پوررضا، فريدون   تختی ، غلامرضا     جزنی ، بيژن   دهخدا ، علی اکبر   رحمانی،نصرت    زُهري ،محمد     ساعدی،غلامحسين    سلطانپور،سعيد   Résultat d’image pour شیون فومنی  شيون فومنی 

  صادقی ، بهرام    علوی ، بزرگ        فرخی يزدی    کسروی ، احمد       گلسرخی ، خسرو      محصص ، اردشير      مجموعه ای از نشريات و انتشارات "راه کارگر" 
   ملکی ، خليل   مومنی ، باقر     ناطق ، هُما     نجدی ، بيژن     نوشته هائی از"روزگار نوو اسماعيل پور والی     نوشين ، عبدالحسين    نيستانی ، منوچهر
  ويژه نامهء نشريهء " آرش "، "پس از  مرگ ناگهانی " صمد بهرنگی    يادنامهء صمد (     ويژه نامهء " روز کارگر "   ويژه نامهء شيلی    "يِاد و يادآواره" های  نشريهء آزادی " از "رفته گان"
  صفحات اول ِ شماره های گوناگون ِ تمام اين نشريات  را در اينجا ببينيد   :    آمده ها در اين بخش ، تاکنون :۳۶۳   ( شماره ء مختلف 3257)
آ  آپادانا (پان ايرانيست ها؟]   آتش  آدينه   آدينه (مهدآزادی) تبرريز   آرش (داخل) زیر نظر : اسلام کاظمیه یا سيروس طاهباز    آرش (خارج)  پرويز قليچ خانی    آرمان      آزادی  جبهه دموکراتيک ملی ايران   آزادی انديشه آزادی ايران     آژير جعفر پيشه وری   آسمان ايران     آغازی نو     آفتاب  آموزش و فرهنگ  آوای تبعيد    گاهنامهء  آنزمان / اينزمان    آهنگر به جای "چلنگر" (داخل و درتبعيد)    آيندگان    آينده  ايرج افشار    آئينهء هند    جمع ۷۷۷ شماره  ا   اختر    ادبيات ما     ارمغان  اسب     از شعر تا قصه    اسلام مکتب مبارز     اصغرآقا   هادی خرسندی   اطلاعات بانوان   اطلاعات جوانان     اطلاعات دختران و پسران     اطلاعات هفتگی    الفبا   غلامحسين ساعدی   اميد ايران    انتقاد کتاب  انجمن تاريخ  ابراهيم صفائی  انديشه(آمريکا)   انديشه (داخل)    انديشه آزاد (کانون نويسندگان ايران)     انديشهء رهائی نشريهء خارج از کشور "سازمان وحدت کمونيستی"   انديشهء نو (انشعابيون حزب توده)  گاهنامهء انديشه نو       انديشه و انقلاب    انديشه و پيکار بازماندگان"سازمان پيکار..."درخارج ازکشور (حق شناس و...)   انديشه و هنر  ناصروثوقی    انديشه و هنر  نشر انستيتو گوته      ايران منصور کوشان  مجلهء ايران شناسی    نشريهء ايران شناسی (کتابخانهء پهلوی)   ايرانشهر(کاظم زاده)    ايرانشهر   ايرانشهر لندن (حسين باقرزاده)   ايرانشهر  شرکت کتاب      ايران نامه  بنياد مطالعات ايران  ايران وجهان شاهين فاطمی - اسلام کاظميه     ج: ۱۲۴  ش   ب  باختر امروز (حسين فاطمی)    باختر امروز (سازمانهای جبهه ملی ايران در خاورميانه)  بازارچه     بامشاد   اسماعيل پوروالی (بخش ادبی: شاملو )     بخارا  علی دهباشی   بررسی کتاب  ضميمهء "انتشارات مرواريد   بررسی های تاريخی بررسی های تاريخی  نشريه ستاد بزرگ ارتشتاران ـ اداره سوم     بذر نشريه دانشجویی  بسوی آزادی   هواداران  آزادی کار (فدائی) - آلمان  بسوی آزادی   نشريهء خبری هواداران سازمان آزادی کار (فدائی) - آلمان فدرال      بوطيقای نو   منصور کوشان   ۲۲ بهمن نشريه کارکنان مبارز راديو تلويزيون      بيداری ما تشکيلات دموکراتيک زنان  ج : ۴۳۲  ش    پ  پاسدار اسلام دفتر تبليغات اسلامی حوزهء علميهء قم    پر    نامهء پژوهشکده بررسيهای فرهنگ و توسعه   پست ايران   عليرضا نويزاده   پيام آزادی   شورای متحد چپ     پيام امروز     پيام نو نشريهء انجمن روابط فرهنگی ايران با اتحاد جماهير شوروی (سردبير:بزرگ علوی)   پيام نوين  نشریه انجمن فرهنگی ایران و شوروی  (سردبير: به آذين)      پيام يونسکو   ماهنامهء يونسکو       پيشاهنگی   پشتاز  شريه کارگران پيشرو صنعت نفت      پيغام امروز   رضا مرزبان    پيکار  سازمان پيکار    پيمان ،  احمد کسروی      پيوند ويژه نامهء نيما        پيوند    نشريهء ايرانيان خارج از کشور  ج : ۳۷۷ ش    ت  تازه های کتابخانه    تحقيقات  روزنامه نگاری    تکاپو   منصور کوشان    تلاش    تماشا   تلويزيون ملی ايران   تلاش   راه توده  سازمان انقلابی حزب توده     هفته نامهء فکاهی توفيق  ج : ۶۶ ش    ج  جامعه سالم    فيروز گوران      جگن  دورهء اول : فريدون گيلانی/فريدون ايل بيگی     جگن   (دورهء دوم)   فريدون گيلانی ، ناصر    جنبش  علی اصغر حاج سيدجوادی / اسلام ناظميه  رحمانی نژاد، آربی آوانسيان ، سعيد سلطانپور       جُنگِ اصفهان (محمد حقوقی؟)     جُنگِ زمان (منصور کوشان)  جنگل (نشريهء مجاهدين خلق ايران)     جنگل (ارگان جنگلیها، میرزا کوچک خان )        جُنگ سحر     جُنگ مرجان   (گروه فرهنگی مرجان)/ محمد حقوقی     جُنگ هنر و ادبيات امروز   حسين رازی  جوان   جوانان امروز    جهان هواداران"اقليت"  در خارج از کشور   جهان نو هواداران"اقليت"  در خارج از کشور / ويژه نيوشا فرهی   جهان نو   امين عليمراد   ج : ۷۳ ش    چ  چراغ سيما کوبان (اولین زن ناشر)   چشم انداز   ناصر پاکدامن / شهرام قنبری/ محسن يلفانی / شيدا نبوی     چشم انداز ايران لطف الله ميثمی  چوک ماهنامهء الکترونيکی ادبيات داستانی    چيستا   ج : ۵۳ ش     ح   حقوق بشر  ارگان جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران     ج : ۱ ش    خ   خاک و خون  محسن پزشکپور ( پان ايرانيست )   خرمگس    خندق  دانشجويان ارشاد (احسان شريعتی؟)    خوارزمی ما  گروه فرهنگی خوارزمی    خواندنيها  خوشه   ج: ۴۲ ش     د  داستان   دانشمند    دانش و مردم     دبيره    دفترهای زمانه  سيروس طاهباز       دنيا   نشريهء تئوريک و سياسی کميتهء مرکزی حزب تودهء ايران    دفتر هنر   بيژن اسدی پور    دنيای سخن  دنيای ورزش     دهقان روز    ديدگاه  ج: ۸۴ ش   ر  راه آزادی  جمعيت اقامه      راه آزادی     حزب دموکراتيک مردم ايران  راه کارگر    راهنمای کتاب   راهبرد     رستاخيزجوان    روزگار نو (اسماعیل پوروالی)     روزن   يداله رويائی ، احمدرضا احمدی ، ابراهيم گلستان     روزنامهء ايران  (دورهء ناصرالدين شاه) / جلد اول    روزنامهء مردم ايران (خداپرستان سوسياليست)    روزنه ("هديه")  احمد شاملو / فرهنگ فرهی      روشنائی      رهائی  گروه اتحاد کمونيستی / سازمان وحدت کمونيستی     رهبر ارگان حزب تودهج : ۱۱۳ ش   ز    ويژه نامه های "انتشارات زمان  زمان نو    زنده رود   احمد مير علائی    زن روز  ج : ۳۲ ش   س  سامان نو      ستاره سينما (سينمای نو)    سپيد و سياه   سخن