در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                jeudi, 23. août 2018   

           / 1

   2    3    4    5    6    7    8    9    10

  [ اين  می تواند سرودی شود] شهرام ناظری :

 ای مردم ِ آزاده کجائيد ، کجائيد! آزاده گی از تو ، بيآئيد ، بيآئيد!

 

  سالار عقيلی : وطنم ...

  باز هوای ِ وطنم آرزوست

حسام فرياد : می نويسم !

(یاد بود خیزش مردمی بر ضد کودتای 22 خرداد)