در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                dimanche, 04. novembre 2018   

   

      قيام 57 عکسها و طرحهایِ اردشير محصص
طرح هائی از "کِتِه کولويتس"    براد هولاند   قتل عامِ ارامنه   18 تير 1378    تختي ، علامرضا

يحيی تدين

 "مادر جونز"

  صحنه هائی از رويدادهایِ 18   تير 1378

   ( به نقل از کتابِ انديشه و تازيانه - بخشی از خاطرات "اکبر محمدی" )

  شاهي يان