در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                dimanche, 04. novembre 2018    

                

        

مصطفی شعاعيان ، کريمپور شيرازی ، محمد تقی شريعتی ، کرامت اله دانشيان ، محمد علی جمالزاده ، عفار حسينی ،  نوری دهکردی ، پيروز ملکی ، احمد فاروقی قاجار، محمد مختاری ، محمد جغفر پوينده ،  مجيد شريف ، اپريم اسحاق ، حميد مصدق ، عباس فضيلت کلام، پری حاجبی ، سيروس طاهباز، احمد ميرعلائی ، محسن امينی نژاد، علی اکبر صفی پور،  يحيی مهدوی ، احمد شاملو ، ناصر مجللی ، امير غلامرزی ، يداله سحابی ، مصطفی رحيمی ، حسن هنرمندی ، عليرصا فاخر ، ماه منير فرزانه ("مادر سنجری") ، ابوالقاسم قندهاريان ، روشنک داريوش ، خليل اله رضائی ، حسين ملک ، داود امداديان ، شاهرخ مسکوب

                                  

                                                                                           

بالای صفحه