در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                mardi, 29. janvier 2019    

                

        

   2.

از :

         گزارشنامه [ی شلاقخوری ]

درباره :

         اسماعيل  خوئی : بيست سال دوستی بی فرود

         احمد ابراهيمی : وداع با پرويز اوصيا

    1.

از :

درباره :

اطلاعيهء "کانون نويسندگان ايران (در تبعيد)" در مرگ ِ اوصياء

   3.

از :

                                  

                                                                                           

 بالای صفحه