در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                dimanche, 04. novembre 2018   

هرآنچه در " آوا " می آید  از ديگرانست  و اشکالاتشان ، بالطبع ، از آنانست  ـ نه از من .

آوا  
 

 موتسارت     

1    2    3

   

شوبرت

1   2

 لوريس چکناوريان   1    2    3    4    5   6   7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18   19   20    21     22    23    24    25    26    27

  شورِ اميروف  ( در صفحه ای که باز می شود "آسانسور" را تا پائين ببريد و بخشی از"شور" را خواهيد يافت )