xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr          

                                                                                                                              

                       

طبيعت خشن آخوندیمی کوبد دارکوب بر درخت
می کوبم سر بر ديوار
( او زخم بر درخت می زند
ومن خودم را زخماگين می کنم ) .

*

جيک جيک های گنجشک را می شنوم
به ياد جوانان زادگاهم می اُفتم .

*

سگی پارس می کند
به ياد آخوندها و " لباس شخصی ها " می اُفتم .

*

گُلی از تشنگی پرپر می زند
به ياد مردمم می افتم .

25 ژوئيه 2003