در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                jeudi, 18. juillet 2019 

  21

گرامشی      

تروتسکی       لوکزامبورگ    لنين     مارکس ـ انگلس     مندل     ديگران

 1. آنتونيو گرامشي

 2. آلتوزر ، لويی : نامه ای راجع به انديشه گرامشی

 3. آنچه در هنر "جالب" است+معيارهای انتقاد ادبی(برگردان : منوچهر هزارخانی)

 4. اتحاديه ها و شوراها

 5. انتخابات و آزادي 

 6. بحران فرهنگ و فرهنگ بحرانی

 7. پيدايش روشنفکران(برگردان : منوچهر هزار خانی)

 8. جامعه مدني از نظر گرامشی

 9. جنبش سوسياليستي

 10. خودبخودي و رهبري آگاهانه      

 11. در باره کنترل کارگری

 12. دولت و احزاب

 13. روزگار آهن و آتش

 14. عناصر سياست در آثار گرامشي

 15. کارگر کارخانه    

 16. گرامشی و انقلاب ايتاليا

 17. گرامشی، فمينيسم، فوکو

 18. مختصرى درباره زندگى گرامشى

 19. مسأله جوانان     

 20. معرفی آرای آنتونيوگرامشی

 21. مفهوم طبيعت نزد گرامشی