xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr                      mardi, 30. mai 2023   

                     

                                 

   ۱  ۲  ۳   ۴   ۵   ۶   ۷    ۸    ۹   ۱۰  ۱۱   ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷

در اينجا کتابها و نشرياتی از "کتابخانهء شخصی" م را ـ عموما بخشی و بعضا بطورکامل ـ، می آورم . چرا ؟ که شايد به کار آيند و ديگر آنکه ، بی آنکه  "غيب گوئی" کنم ، نه من ماندگار هستم و نه - بد ِتان نيآيد !- ، شما . به فرزندانم فارسی نيآموخته ام ( چرائی اش به احدی - به جزبه خودم - ،  مربوط نيست ) ، با رفتنم ، به احتمال ِ زياد ، تمام ِ انها را به دور خواهند ريخت ، پس تا هستم ...
784. نامه ای از لوئی آلتوزر به رژيس دبره + میشل بوسکه : هربرت مارکوزه ، استاد آزادی + تزهائی در بارهء فوئرباخ

     

   کارل مارکس : (برگردان :  سهراب شباهنگ) : نقد برنامۀ گوتا (برای اولين بار با خود متن "برنامهء گوتا" )

     

764. کنگرهء بین المللی مارکس - پيشگفتار ؛ برنامهء کنگره ؛ مصاحبهء "لوموند" با ژاک بيده : مارکسیسم در انتقاد از خود ، باید تا مارکس پيش رود

     

765. ژاک بیده : چه بدیلی برای سرمایه داری ؟ سوسيالیسم

     

  778. ارنست فيشر : تقسيم کار و بيگانگی + گفتگوئی درباب انجطاط (سارتر ، فيشر ، گلدشتوگر، کوندرا)

     

757. کاميليو تورز : سخنی با کارگران ("کتاب جمعه" ، شماره 7 ، 22 شهریور 1358)

     

760. ايگلتون:ادبيات و ایدئولوژی + پلخانوف: هنر برای هنر + آرنولد هاوزر:تبليغ،ايدئولوژی وهنر

     

  762. کاميليو تورز(برگردان:آزاده) : گروه های فشار چگونه در حکومت نفوذ می کنند+ کاميليو تورز: پلاتفرم جبههء متحد خلق کلمبیا+ چه گوارا (برگردان:م.معلم):يادداشت های روزانه

     

736. تورج اتابکی : سنديکاليسم در جنبش کارگری ايران در فاصلهء سالهای 25-1320

     

 

751. سمير امین ( برگردان : تقی مقدم) : آیا پروژه ای چينی وجود دارد؟

     

752. سمیر امین:مروری دیگر بر مسالهء گذار سوسیالیستی

     

707.  لئون تروتسکی (برگردان:عليرضا تهرانی) : انقلاب خفه شده + دربارهء انقلاب خفه شده و خفه کنندگانش (پاسخ به آندره مالرو)

     

708. گئورگی.و. پله خانف (برگردان: منوچهر هزارخانی) : دو کلام با خوانندگان کارگر

     

718. سعيد رهنما: شوراها و توهم کنترل کارگری

     

701. لئون تروتسکی (برگردان:هوشنگ وزيری) : پيش گفتار و فصلی از تاريخ ...

     

702. ايزاک دويچر (برگردان:علی همدانی [ناصر پاکدامن]) : جامعهء شوروی در دوران خروشچف

     

706. فريدريش انگلس (برگردان: هوشنگ وزيری) : نامه هائی دربارهء تفسير تاريخ

     

658. دفاعيات ِ تقی ارانی در بيدادگاه رضاخانی

661. زمانيکه ارانی(در 1302 ) از رویِ دستِ امير ممبينی (در 1382  ) می نويسد

     

672. ايزاک دويچر (برگردان : هوشنگ وزيری) : بحثی در مقام ادبی لئون تروتسکی

     

 643. ل.لينتيف : اقتصاد سياسی / شيوه های توليد ماقبل سرمايه داری 648.تاريخ چريکهائی فدائی به روايت ِ شکنجه گران    1    2   3

در يک بخش

 656 . " اعترافات ِ "  سرانِ  "حزبِ توده "
638. لوئی آلتوسر : فلسفه و مارکسيسم 640. ريازانف : اساسنامهء بين الملل اول / باکونين و مارکس / کمون پاريس ، مبارزه بين مارکس و باکونين و ... 641.  ژان لاکوتور (برگردان : هوشنگ وزيری) : [هوشی مين] روستائی، مهاجر ، مبارز

590-رژيس دبره : در بارهء اروگوئه (برگردان : بهرام يا بهرامی [فريدون ايل بيگی ]  ) 

1   2    3    4    در يک بخش

631 -  19سال پشتيبانی از " امام خمينی " ـ سندی از خود ِ " حزب ِ توده "

  637. هوشنگ ماهرويان : مصطفی سعاعيان ، يگانه متفکر تنها

  

585- ن. کروپسکايا [همسر «لنين » :  آخرين ماههای مهاجرت     انقلاب فوريه / حرکت بسوی روسيه  ؛ در پتروگراد ؛ دوباره در  زيرزمين ؛ در شب قيام 

 587 - مباحثی پيرامون ساختار و ماهيت جامعه شوروی           بخشِ اول      بخشِ دوم                                           دريک بخش

589- ر. شيوا : درگيری های درونی اقليت :  فاجعه استالينيسم  (نقدی بر يک نمايش هولناک )   +   :   فشرده تحقيقات و ارزيابی ما از فاجعه دردناک 4 بهمن

569  - خاطرات « مادر جونز »  ( با برگردانی : ع.پاشائی و محمد رسولی [م. ايل بيگی] )    

1      2      3        4     5    6      7    8                

   دريک بخش

576. رقيه دانشگری–مهدی فتاپور: در برابرِ خطِ سازش همچنان از خط امام بدون کوچکترين تزلزل دفاع خواهيم گرد   577- « گامِ سترگِ   [...] رهبریِ سازمان در راهِ وحدت با حزبِ توده» و « اقدامِ  توطئه گرانه و نفاق افکنانه   کشتگر – هليل رودی» 

556 - در نشستی با  يوسف اردلان 

  (1)   ( 2)   (3)

 

557 -  سپهر ذبيح: حزب کمونيست ايران / شوروی / جنبشِ گيلان

 568- لئون  تروتسکی : بلشويکها و شوراها

537 - خليل ملکی     1- تراژدی قرن ما (9 مقاله از «ملکی » ) ؛       2 - حسين ملک : برادرم خليل ملکی

551. خاطرات ايرج اسکندری از کامبخش ، رادمنش ، کيانوری ، طبری و...   555 - باقر مومنی : «"دنيا"ی روشنگر دکتر ارانی » 

 (1)    (2)     (3)

 

 

 

 

515-  مائو :  هدف جنگ برانداختن جنگ است

518-  جک لندن : چگونه سوسياليست شدم ؟  ويزه نامهء بيژن جزنی
 497-     نامه ايرج اسکندری به "کميته مرکزی ح . ک شوروی " 

  503- Amir-Parviz Pouyan : Nécessité  de  la  lutte armée  et   réfutation de la théorie de «survie »   

 508- «حزبِ توده» ، «عاملِ شوروی » ، «عاملِ انگليس » ؟ يا هردو ؟
 487 - کرامت دانشيان : " من بايد از عقيده ام دفاع کنم"   491 - دوشهادت نامه ازجهانِ کارگران («بگذار سخن بگويم » / « مادر جونز » )   496 - نوشته هائی از مارکس و انگلس در بارهء ايران 
  459- مصطفی شعاعيان : دست ِِ کم انتقاد ِ مارکسيستی را نکُشيم    462- کاميلا گری / سيما کوبان : انقلاب اکتبر و هنرمندان  485- سرمقالهء «نبردخلق» (شمارهء7، خرداد 1355) 

448 - تاريخچهء گروه ارانی   

  449 - علی مرادی مراغه ای: تاريخچهء حزبِ       "عدالت"

452 - Gilbert Badia : Marx en Algérie

  418- بخشی از خاطراتِ ايرج اسکندری : " ... و من اين چنين کمونيست شدم" 421- روی مدودف (برگردان : منوچهر هزارخوانی) : نتايجِ استالينيسم در زمينهء هنرها و علوم 425-پُل سوئيزی:چکسلواکی ، سرمايداری و سوسياليسم؛شارل بتلهايم : عبور بين سرمايداری و سوسياليسم؛جوابِ سوئيزی 
   394 - اشرف دهقانی : "فرار از زندانِ قصر" در روايت غيرواقعی / حقايقِ ناگفته در رابطه با فرارِ من از زندان     399- آيا احسان طبری پيش از مُردن ، مُرده بود؟ » + مرگ احسان طبری + فريدون کشاورز: آيا احسان طبری راحت شد ؟   413 - ب. کيوان ( محمد تقی برومند) : شناخت و آرمان
  366- صمد سرداری نيا : علی موسيو  (رهبر مرکز غيبی تبريز  )  375 - فريدريش انگلس / برگردان "ستخر " ( ستوان توپخانه خسرو روزبه) : سوسياليسم تخيلی و سوسياليسم علمی   387- يورگن هورلمان : آيا تلاشی اتحاد جمهوری شوروی دال بر پريايان يافتن سوسياليسم است [؟]
  326 . چندنوشته از مارکس و انگلس     342- تشکيل فرقهء دمکرات  و ايدهء خودمختاری + سرانجامِ پيشه وری   343-  حميد عنايت : خشن  ترين شکلِ حکومت ... خودکامگی شرقی/ شيوه توليد آسيائی (جامعه آسيائی)
318- اله آنور مارکس (برگردان : شاهين [فريدون ايل بيگی ] ) : فريدريش انگلس  323 - کارل مارکس (برگردان : آذرمبشر /  شمسی مقدم نژاد [هردو : فريدون ايل بيگی ]) : قدرت پول در جامعه بورژوائی/ بعدازپيدايش حزب واقعا انقلابی / مبارزه طبقاتی ، قانون تاريخی/ دستمزد چيست؟  324- به مناسبت ِ 19 بهمن :  «  استحاله : رقيه دانشگری چه بود و جه اش کردند ... »
  270 - پُرسش و پاسُخ [ با ايرج اسکندری ] در کليسا    300-"مرتصي کيوان" اززبانِ "شاهرخ مِسکوب " و «حزبِ تود»     316-کارل  مارکس  (برگردان : محمد پوينده ) : درستايش مطبوعات آزاد
  250 -   ويژه نامهء  شکراله  پاکنژاد  263 - حسين اميد : ماجرایِ اولين حزبِ کمونيست ِ ايران    264 - کاوس رستم نژاد : خلاصهء زندگينامهء  احسان الله خان دوستدار  
228 - مصاحبه با فريدون کشاورز  پيرامون   انور خامه ای و حزب توده     230 - کارل مارکس : مربوط به مسائلِ ماقبلِ سرمايه داری   234- ايزاک دويچر : وجدان کمونيست سابق

 207- مسائل حاد مجاهدين ! يا «مسائل حاد ما»        

 (۱)     (۲)     (۳) 

   210- مصاحبه هيات تحريريه "انديشه رهائی" با پل سوئيزی    222 - پرويز دستمالچی : نگاهی به زندگی و آثار رايش 
173-  بخش هايی از کتابِ «گذشته چراغ راه آينده است » :    1- تشکيل حزب توده ؛   2- آذربايجان درنخستين ماههای استقرار حکومت ملی ؛      3-   چرا نهضت آذزبايجان شکست خورد؟

 182- تروريسم ِدولتيِ پهلوي (جزني و ...)

 

190- خسرو شاکري : پيرامون زندگي آوتيس سلطانزاده  

(۱)     (۲)      (۳)

 

 150- پری آندرسُن (ترجمهء : خسرو) : تفسير تروتسکی از استالينيزم

154- "تراژدی هايمارکت" [مبداء "روزِ کارگر"]

 

 

 161- س . جاويد :  دو قهرمان آزادی [شرح حال حيدر عمو اوغلی]

 (۱)     (۲) 

 

    131- محمد چوپانزاده : گوشه هائی از مبارزات سياسی خلق آذربايجان      133- جعفر رائد : نخستين کنگره توده های شرق در باکو  147- تورج اتابکی : دگرديسی سياست کمونيست های خراسان ، در نخستين سال های

     ايرج اسکندری : داروی اعتراف + اسماعيل خوئی: سنجش(برای آقای احسان طبری)

 
محمود راسخ : زمينه های تاريخی - سياسی - اقتصادی و اجتماعی قيام 22 بهمن 124- مصطفی شعاعيان :  نظری به خلع سلاح عمومی 
 91. احمد اشرف / علی بنوعزيزی (برگردان: منوچهر پورمصلح) : حکومت ، طبقات و شيوه های بسيج در انقلاب ايران 94. محمد حسين خسروپناه : سازمانهای نظامی ِ حزب ِ تودهء ايران

 

 

95. فصلی از کتاب ِ ميخائيل گورباچف : دومين انقلاب روسيه (پروستريکا)

83. سسيل آنگراند (برگردان : خسرو روزبه) : مقدمهء دورهء فلسفه

84. موريس کورنفورت (برگردان : "سچفخا") : فلسفهء حزبی 85. ف. شيوا : طبری آنگونه که من شناختم + تاريخ ِ دستگيری ِ کيانوری + عکسهائی از احسان طبری
  75. اتابک فتح اله زاده : " سازمان اکثريت و کا.گ.ب." + گفتگوی "پرويز قليچ خانی" با "فرخ نگهدار" در اين رابطه 77. آکادمی علوم اتحاد جماهير شوروی : امپرياليسم 82. پری آندرسون : تولد مارکسيسم غربی

  20- کودتای 28 مرداد  و شکست نهضت ملی و استقرار ديکتاتوری نظامی در ايران («مسئوليت " جبهه ملی " ... و "حزب توده " در شکست نهضت ملی ايران » )

  23.1 - بزرگ علوی : فعاليت در گروه ارانی     66. م. صبا : راستگرائی و فاشيسم در آمريکا (بررسی علل و ريشه ها)
11- پرويز اکتشافی : شرکت در پلنوم وسيع چهارم حزب توده ايران     15- مرتضی محيط : تا سرمايه داری هست ، آثار مارکس خواندن دارد    + دانيل سينگر ( بابک پاکزاد ) : چرا به يک مانيفست جديد نياز داريم مجموعه ای از نشريات و انتشاراتِ " راه کارگر "

بالای صفحه