در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                mercredi, 28. novembre 2018   

       

  انگلس ، فريدريش  ببل ، اگوست  بلانکی ، لوئی اگوست    بوخارين ، نيکلای پِله خانُف ، گئورکی
تروتسکی ، لئون چه گوارا ، ارنستو       زتکين ،  کلارا  گرامشی ، آنتونيو
 گِد ، ژول       لنين  (ولاديمير ايليچ اوليانوف)  لوکزامبورگ ، رزا   مارکس ، کارل   مندل ،  ارنست