m.ilbeigi@yahoo.fr          

           

  

در سرلوحهء "نامهء بانوان" آمده است :  "زنان نخستین آموزگار مردانند"؛ "این روزنامه برای بیداری ورستگاری زنان بیچاره و ستمکش ایران است." در مرامنامه این انجمن آمده است: ازآنجایی که ایران از هر جهت در آتش بی علمی می سوزد و تعلیم و تربیت بایداز مادران آغاز شود و تمام خرابی های خانوادگی و اقتصادی و ادبی و اجتماعی حتی سیاسی ایران از روگیری زنان است که مانع از دخول در اجتماعات میباشد." دغدغه آزادی حجاب شهناز رشدیه و همسرش را بر آن داشت که"مجمع کشف حجاب"را در سال1302 در تهران تاسیس کنند. اما از آن جا که نظر دولت هنوز بر آزادی حجاب نبود، ابوالقاسم آزاد به خاطر آن تبعید و زندانی شد.فعالیت این مجمع در همان سال تعطیل شد. بامديريت و سردبيری : شهناز آزاد (رشديه) و + ابوالفضل آزاد مراغه ای: مرامنامهء گروه بانوان و بانوئيانِ ايران (با اهتمان و مقدمهء علی اصغر حقدار).

 12 شماره ، از مرداد 1299 تا ارذيبهشت 1300

همچنين به اينجا برويد :

                                     

بالای صفحه