در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                vendredi, 30. novembre 2018   

      

   انتشارات وزارت فرهنگ و هنر

1346 1344
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1354 1353
1357 1355
        1358

همچنين به اينجا برويد :

                         

بالای صفحه