مجموعه ای از کتابها / نشرياتِ گوناگون /نوشته هائی با ديدگاهایِ متفاوتِ ديگران ۱و ۲ / فرستاده های ديگران

        

            m.ilbeigi@yahoo.fr           vendredi, 15. mars 2024 

        ۴

ديگر :     ۱  ۲    ۳

 

     https://peykmagazine.com 

 

گپ‭ ‬با‭ ‬بیژن‭ ‬اسدی پور

(کاريکاتوريست و طنزپرداز)

‭ ‬به‭ ‬بهانۀ‭ ‬انتشار‭ ‬شمارۀ‭ ‬مخصوص‭ ‬نشریۀ‭ ‬‮‬دفتر‭ ‬هنر‮‬‭ ‬در‭ ‬نوروز‭ ‬امسال

علی‭ ‬صدر

 

علی‭ ‬صدر‭ ‬ـ‭ ‬آقای‭ ‬اسدی پور‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬افتخار‭ ‬دادید‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬گفتگوئی‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬صمیمانه‭ ‬سپاسگزارم‭. ‬من‭ ‬سال هاست‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬ارادت‭ ‬دارم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کارهای‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬پنجاه‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬کم‭ ‬و‭ ‬بیش‭ ‬آشنا‭ ‬هستم‭. ‬لطف‭ ‬کنید‭ ‬برای‭ ‬خوانندگان‭ ‬ما‭ ‬دربارۀ‭ ‬خودتان‭ ‬بگویید‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬چه‭ ‬زمانی‭ ‬به‭ ‬طنز‭ ‬و‭ ‬کاریکاتور‭ ‬علاقمند‭ ‬شدید؟

بیژن‭ ‬اسدی‭ ‬پور‭ ‬ـ‭ ‬کشش‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬مطالب‭ ‬فکاهی‭ ‬و‭ ‬طنزآمیز‭ ‬و‭ ‬نوشتن‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬مطالب‭ ‬کاملا‭ ‬تصادفی‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد‭. ‬اوایل‭ ‬که‭ ‬تازه‭ ‬شروع‭ ‬کرده‭ ‬بودم،‭ ‬مطالبی‭ ‬کاملا‭ ‬جدی‭ ‬مینوشتم‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬دوستان‭ ‬نزدیک‭ ‬و‭ ‬فامیل‭ ‬میخواندمـ‭ ‬میدیدم‭ ‬مطلب‭ ‬جدی‭ ‬من‭ ‬کاملا‭ ‬فکاهی‭ ‬شده‭ ‬است‭! ‬روزی‭ ‬دوستی‭ ‬راهنمایی‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬ندیدهای‭ ‬کسانی‭ ‬برای‭ ‬‮‬تخلص‮‬‭ ‬شعری‭ ‬از‭ ‬دیوان‭ ‬حافظ‭ ‬فال‭ ‬میگیرند‭ ‬و‭ ‬حافظ‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬راهنمایی‭ ‬میکند؟‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬همین‭ ‬مطالب‭ ‬جدی‭ ‬دارند‭ ‬راهنمایی‭ ‬میکنند‭ ‬که‭ ‬جدا‭ ‬فکاهی‭ ‬بنویسید‭! ‬دیدم‭ ‬درست‭ ‬میگویند‭! ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬زمان‭ ‬شروع‭ ‬کردم‭ ‬به‭ ‬فکاهی‭ ‬نویسی،‭ ‬یعنی‭ ‬مطالبی‭ ‬جدی‭ ‬مینوشتم‭ ‬که‭ ‬خودش‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬اتوماتیک‭ ‬فکاهی‭ ‬میشد‭!‬

علی‭ ‬ـ‭ ‬از‭ ‬چه‭ ‬زمان‭ ‬همکاری تان‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬حرفه ای‭ ‬با‭ ‬روزنامۀ‭ ‬توفیق‭ ‬و‭ ‬نشریات‭ ‬دیگر‭ ‬شکل‭ ‬گرفت؟

بیژن‭ ‬اسدی‭ ‬پور‭ ‬ـ‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬مطالبی‭ ‬مینوشتم‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬روزنامۀ‭ ‬‮‬توفیق‮‬‭ ‬پست‭ ‬میکردم‭. ‬تا‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1345‭ ‬خورشیدی‭ ‬وارد‭ ‬دانشکدۀ‭ ‬حقوق‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران‭ ‬شدم‭. ‬در‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬با‭ ‬هوشنگ‭ ‬معمارزاده‭ (‬موش‭ ‬مرده،‭ ‬عنکبوت‭ ‬میرزا،‭ ‬‮‬انگولکچی‮‬‭ ‬توفیق‭) ‬همکلاس‭ ‬و‭ ‬دوست‭ ‬شدم‭. ‬یک‭ ‬بار‭ ‬مطالبی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬میخواستم‭ ‬پست‭ ‬کنم‭ ‬به‭ ‬معمارزاده‭ ‬دادم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صندوق‭ ‬شکایات‭ ‬توفیق‭ ‬بیاندازد‭! ‬او‭ ‬پاکت‭ ‬مطالب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حسین‭ ‬توفیق‭ (‬سردبیر‭ ‬وقت‭ ‬توفیق‭) ‬میدهد‭! ‬حسین‭ ‬آقا‭ ‬میگوید‭ ‬بیژن‭ ‬را‭ ‬بیاور‭ ‬اینجا‭ ‬چون‭ ‬خیلی‭ ‬وقت‭ ‬هست‭ ‬دنبالش‭ ‬میگردیم‭! ‬به‭ ‬این‭ ‬شکل‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬پایم‭ ‬به‭ ‬توفیق‭ ‬باز‭ ‬شد‭.‬

علی‭ ‬صدر‭ ‬ـ‭ ‬همکاری تان‭ ‬با‭ ‬پرویز‭ ‬شاپور‭ ‬و‭ ‬عمران‭ ‬صلاحی‭ ‬چگونه‭ ‬آغاز‭ ‬شد؟

بیژن‭ ‬اسدی‭ ‬پور‭ ‬ـ‭ ‬شاعران‭ ‬و‭ ‬نویسندگان‭ ‬توفیق‭ (‬هیئت‭ ‬تحریریه‭) ‬در‭ ‬محل‭ ‬‮‬چاپخانه‭ ‬رنگین‮‬‭ ‬مینشستند‭. ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬مهمتر‭ ‬بودند‭ ‬میز‭ ‬کوچکی‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬اهمیت‭ ‬چندانی‭ ‬ندشتند،‭ ‬دور‭ ‬یک‭ ‬میزی‭ ‬که‭ ‬مثل‭ ‬میز‭ ‬نهارخوری‭ ‬بود‭ ‬کار‭ ‬میکردند‭. ‬من‭ ‬روی‭ ‬همین‭ ‬میز‭ ‬نهارخوری‭ ‬مانند‭ ‬مینشستم‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬میکردم‭. ‬روبهروی‭ ‬من‭ ‬مرتضی‭ ‬فرجیان‭ (‬شاگرد‭ ‬تنبل‭)‬،‭ ‬عمران‭ ‬صلاحی‭ (‬بچه‭ ‬جوادیه‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬خرمشاهی‭ (‬گل‭ ‬مولا‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬اجتهادی‭ (‬زالاس‭) ‬و‭ ‬محمد‭ ‬حاجیحسینی‭ (‬نازک‭ ‬نارنجی‭) ‬مینشستند‭. ‬در‭ ‬سمت‭ ‬چپ‭ ‬هم‭ ‬میز‭ ‬کار‭ ‬کیومرث‭ ‬صابری‭ (‬گردن‭ ‬شکستۀ‭ ‬فومنی‭) ‬بود‭. ‬حسین‭ ‬آقای‭ ‬توفیق‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬بالای‭ ‬اتاق‭ ‬تحریریه‭ ‬کنار‭ ‬پنجره‭ ‬مینشست‭.‬

کسانی‭ ‬که‭ ‬دور‭ ‬این‭ ‬میز‭ ‬نهارخوری‭ ‬کنار‭ ‬من‭ ‬مینشستند‭: ‬احمد‭ ‬سیدنا‭ (‬خیار‭ ‬چمبر‭)‬،‭ ‬هوشنگ‭ ‬معمارزاده‭ (‬موش‭ ‬مرده‭)‬،‭ ‬محمود‭ ‬گیوی‭ (‬بزبز‭ ‬قندی‭)‬،‭ ‬پرویز‭ ‬شاپور‭ (‬مهدخت‭) ‬و‭ ‬را‭ ‬میتوانم‭ ‬نام‭ ‬ببرم‭. ‬از‭ ‬همان‭ ‬جا‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬شاپور‭ ‬و‭ ‬عمران‭ ‬آشنا‭ ‬شدم‭. ‬زمانی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تدارک‭ ‬انتشار‭ ‬کتاب‭ ‬‮‬طنزآوران‭ ‬امروز‭ ‬ایران‮‬‭ ‬بودم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬عمران‭ ‬همفکری‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬مجموعه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬منتشر‭ ‬کردیم‭.‬

علی‭ ‬صدر‭ ‬ـ‭ ‬شما‭ ‬فعالیت هایتان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬غربت‭ ‬هم‭ ‬ادامه‭ ‬دادید،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬کتاب های‭ ‬متعددی‭ ‬در‭ ‬زمینۀ‭ ‬کاریکاتور‭ ‬و‭ ‬طنز‭ ‬به‭ ‬چاپ‭ ‬رساندید‭. ‬دربارۀ‭ ‬این‭ ‬کتاب ها‭ ‬بگویید‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬امکان‭ ‬تهیه‭ ‬آن ها‭ ‬هنوز‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟

بیژن‭ ‬اسدی‭ ‬پور‭ ‬ـ‭ ‬بله،‭ ‬انسان‭ ‬وقتی‭ ‬به‭ ‬کاری‭ ‬باطل‭ ‬دست‭ ‬زد،‭ ‬نمیتواند‭ ‬یک‭ ‬باره‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬متوقف‭ ‬کند‭! ‬من‭ ‬در‭ ‬بیرون‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کارهای‭ ‬باطل‭ ‬پرداختم‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬دادم‭ ‬ـ‭ ‬چندین‭ ‬مجموعه‭ ‬از‭ ‬کارهایم‭ ‬چاپ‭ ‬شد‭. ‬مثل‭ ‬وقایع‭ ‬روزمره‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬انقلاب‭ ‬ایران‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬دورییات‭ ‬که‭ ‬مجموعهای‭ ‬از‭ ‬نوشتههای‭ ‬طنزآمیزم‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬را‭ ‬دربر‭ ‬میگیرد‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬کتاب‭ ‬دیگر‭. ‬اگر‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬پیدا‭ ‬بشوند،‭ ‬دیگر‭ ‬هیچ‭ ‬ناشری‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬سلام‭ ‬و‭ ‬علیک‭ ‬هم‭ ‬نخواهد‭ ‬کرد‭!‬

علی‭ ‬صدر‭ ‬ـ‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کارهای‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬و‭ ‬ماندنی ای‭ ‬که‭ ‬انجام‭ ‬داده اید‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬نشریۀ‭ ‬دفتر‭ ‬هنر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مجله ای‭ ‬است‭ ‬پر‭  ‬و‭ ‬پیمان‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬شماره‭ ‬به‭ ‬معرفی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شخصیت های‭ ‬هنری،‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬اختصاص‭ ‬دارد‭. ‬چه‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬فکر‭ ‬افتادید‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬شمارۀ‭ ‬آن‭ ‬تاکنون‭ ‬به‭ ‬چاپ‭ ‬رسیده‭ ‬است؟

بیژن‭ ‬اسدی‭ ‬پور‭ ‬ـ‭ ‬من‭ ‬کاری‭ ‬مشابه‭ ‬دفتر‭ ‬هنر‭ ‬در‭ ‬نشریۀ‭ ‬عاشقانه‭ ‬در‭ ‬هوستونِ‭ ‬تگزاس‭ ‬انجام‭ ‬میدادم‭ ‬ـ‭ ‬شش‭ ‬شماره‭ ‬هم‭ ‬درست‭ ‬کردم‭ ‬که‭ ‬ضمیمۀ‭ ‬نشریه‭ ‬منتشر‭ ‬شد‭. ‬برای‭ ‬محمود‭ ‬عنایت،‭ ‬بزرگ‭ ‬علوی،‭ ‬منوچهر‭ ‬آتشی،‭ ‬یدالله‭ ‬رویایی،‭ ‬پرویز‭ ‬شاپور‭ ‬و‭ ‬عمران‭ ‬صلاحی‭. ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬در‭ ‬نیوجرسی‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬دوستان‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬انجمن‭ ‬فرهنگی‭ ‬آنجا‭ ‬اظهار‭ ‬علاقه‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬کمک‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬نشریهای‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬منتشر‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬دفتر‭ ‬هنر‭ ‬متولد‭ ‬شد‭. ‬نخستین‭ ‬شماره‭ ‬برای‭ ‬محمدعلی‭ ‬جمالزاده‭ ‬بود‭ (‬در‭ ‬زمستان‭ ‬1372‭ ‬خورشیدی‭) ‬و‭ ‬همین‭ ‬طور‭ ‬شمارههای‭ ‬دیگر‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬امروز‭ ‬انتشار‭ ‬آن‭ ‬ادامه‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬نشریۀ‭ ‬دفتر‭ ‬هنر‭ ‬تاکنون‭ ‬23‭ ‬شماره‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شمارۀ‭ ‬آیندۀ‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬‮‬نشریات‭ ‬فکاهی‭ ‬ایران‭ ‬ـ‭ ‬از‭ ‬مشروطه‮‬‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬ایام‭ ‬همین‭ ‬نوروز‭ (‬1403‭) ‬منتشر‭ ‬میشود‭.‬

علی‭ ‬صدر‭ ‬ـ‭ ‬می دانم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬مشکلات‭ ‬عدیده،‭ ‬چاپ‭ ‬مجدد‭ ‬دفتر‭ ‬هنرهای‭ ‬قدیمی‭ ‬عملی‭ ‬نیست‭ ‬ولی‭ ‬می دانم‭ ‬که‭ ‬خوشبختانه‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬کانون‭ ‬فرهنگی‭ ‬ایرانیان‭ ‬شماره های‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬دیجیتال‭ ‬و‭ ‬آنلاین‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬علاقمندان‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭. ‬لطفا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬اگر‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬توضیح‭ ‬دهید‭.‬

بیژن‭ ‬اسدی‭ ‬پور‭ ‬ـ‭ ‬بله،‭ ‬با‭ ‬محبت‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬دوستان‭ ‬عزیز‭ ‬علاقمندی‭ ‬مثل‭ ‬شما،‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬بکنیم‭. ‬نمونههای‭ ‬دیجیتال‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬بسیار‭ ‬خوب‭ ‬آماده‭ ‬خواهیم‭ ‬کرد‭. ‬در‭ ‬اولین‭ ‬فرصت‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬باشد‭ ‬شمارههای‭ ‬مختلف‭ ‬دفتر‭ ‬هنر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬علاقمندان‭ ‬قرار‭ ‬خواهیم‭ ‬داد‭. ‬چون‭ ‬حجم‭ ‬کار‭ ‬زیاد‭ ‬است،‭ ‬لذا‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬مرور‭ ‬صورت‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭.‬

علی‭ ‬صدر‭ ‬ـ‭ ‬دفتر‭ ‬هنری‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬نوروز‭ ‬امسال‭ ‬منتشر‭ ‬شود،‭ ‬لطفا‭ ‬دربارۀ‭ ‬این‭ ‬شماره‭ (‬که‭ ‬می دانم‭ ‬ماه هاست‭ ‬روی‭ ‬آن‭ ‬کار‭ ‬می کنید‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬تعداد‭ ‬بسیار‭ ‬محدود‭ ‬چاپ‭ ‬شود‭) ‬توضیحاتی‭ ‬بدهید‭.‬

بیژن‭ ‬اسدی‭ ‬پور‭ ‬ـ‭ ‬سعی‭ ‬میکنیم‭ ‬این‭ ‬شماره‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬اینترنت‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬همه‭ ‬قرار‭ ‬دهیم‭. ‬تعداد‭ ‬کمی‭ ‬هم‭ ‬همان‭ ‬طور‭ ‬که‭ ‬فرمودید‭ ‬پخش‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬برای‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬علاقمند‭ ‬باشند‭ ‬نسخهای‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬یا‭ ‬برای‭ ‬دانشگاههایی‭ ‬که‭ ‬همۀ‭ ‬شمارههای‭ ‬گذشتۀ‭ ‬این‭ ‬نشریه‭ ‬را‭ ‬دارند‭.‬

هشت‭ ‬ـ‭ ‬چگونه‭ ‬می توان‭ ‬شمارۀ‭ ‬جدید‭ ‬دفتر‭ ‬هنر‭ ‬را‭ ‬تهیه‭ ‬کرد؟

بیژن‭ ‬اسدی‭ ‬پور‭ ‬ـ‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬کانون‭ ‬فرهنگی‭ ‬شما،‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬مجلۀ‭ ‬دفتر‭ ‬هنر‭ ‬و‭ ‬همۀ‭ ‬کتابفروشیهای‭ ‬لس‭ ‬آنجلس‭.‬

علی‭ ‬صدر‭  ‬ـ‭  ‬از‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬خوانندگان‭ ‬‮‬پیک‮‬‭ ‬قرار‭ ‬دادید‭ ‬سپاسگزارم‭.‬

بیژن‭ ‬اسدی‭ ‬پور‭ ‬ـ‭ ‬‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬برای‭ ‬فرصتی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دادید‭ ‬سپاسگزاری‭ ‬میکنم،‭ ‬امیدوارم‭ ‬این‭ ‬گفتگو‭ ‬به‭ ‬تیراژ‭ ‬نشریهتان‭ ‬صدمه‭ ‬نزند

مدیریت سایت

 

      طنزهای‭ ‬بیژن‭ ‬اسدی‭ ‬پور

 

     https://rasaaneh.com/

گپ مکتوب

در این شماره رسانه مصاحبه‌ی علی‌رضا حسامی با بیژن اسدی‌پور طراح، طنزنویس و سردبیر محترم مجله‌ی معتبر دفتر هنر را از شماره‌ی ویژه‌ی بیژن اسدی‌پور نشریه‌ی الکترونیکی‌ی دیدنیها شماره ۲۴ برای‌تان نقل می‌کنیم.

 

نگاهی اجمالی به آثار بیژن اسدی‌پور آبکنار

یادآوری می‌شود که یادداشت‌های بیژن اسدی ‌پور به رنگ قرمز بر متن این مطلب برای توضیح و تصحیح افزوده شده است:

نوشته: فرامرز شکوهی در مجله کادوس آبکنار ۲آبان ۱۳۹۲

بالای صفحه