در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                mardi, 29. janvier 2019    

                

درباره :

و نوشته هائی از : رصا سيدحسينی ، احمدرضا احمدی ، محمدعلی بهمنی ، مهدی خطيبی و ...
 و در "از نگاهِ ديگران"  : باده عشرت      آمده است  درباره " نيستانی" اين مطلب در " ... در عظیم خلوت من ":       "چندتا شعر از منوچهر نيستانی : خراب" (متنِ کامل) 

                                  

                                                                                           

بالای صفحه