xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr           

                

                                  

                                                                                           

    25. برچيده هائی از چند شمارهء  "راه کارگر" 1367      گزارش سياسی و قعطنامه در باره اوضاع جنگ و صلح مصوب پلنوم مرداد ماه67  /  هشت سال جنگ و بالاخره پيروزی /  نگاهی به مباحثات سازمان فدائيان خلق ايران و سازمان کار ( فدائی )   /  فرجام تلخ و عبرت انگيز سازمان مجاهدين خلق ! به مقابله با کشتار زندانيان سياسی برخيزيم !  /  بازسازی اقتصاد سرمايه داری و دفع الوقت در تصويب قانون کار /  نگاهی به بانکداری اسلامی / " اقتصاد کالائی سوسياليستی " و " نپ " چينی /  لجاجت يک پوپوليست مومن ! / پاسخ به نامه ها
    24.  برچيده هائی از چند شمارهء  "راه کارگر" 1366   عوامفريبی " ضدامپرياليستی" برای تدارک گوشت دم توپ / تلاش مشترک برای پوشاندن حقيقت  / مضمون کشمکش مجاهدين و ليبرالها / استراتژی ملی-دموکراتيک و امتناع از تاکتيک جبهه واحد کارگری / مبارزه برای يک قانون کار انقلابی دموکراتيک را سازمان دهيم ( بيانيه مشترک با سازمان چريکهای فدائی خلق ايران / گرامی باد راه اکتبر سرخ ! / سرنوشت جنگ و جبهه های جنگ / گامی به سوی خلع سلاح هسته ای / همسوئی جمهوری اسلامی و امپرياليسم آمريکا در افروختن آتش جنگ در خليج فارس / يک سند در محکوميت "سکتاريسم و پراگماتيسم" /.آغاز نهمين سالگرد انتشار راه کارگر / تقلا در باتلاق جنگ بی پايان / طرحهای مختلف  برای ايران فردا / حکومت نظامی باند نگهدار و ضرورت مبارزه با آن / کميته اعتصاب و سازماندهی مبارزات جاری طبقه کارگر
19- برچيده هائی از چند شمارهء " راه کارگرِ" 1365 :  باتلاق جنگ  گورستان فقهاست  /  "تئوری "توطئه" و افلاس سازمان چريکهای فدائی خلق ايران - اقليت ( جناح توکل   /  پاسخ به نامه ها کنگره بيست و هفتم حزب کمونيست شوروی برگزار شد /  سازماندهی هواداران راهی به سوی توده ها / نقد " سکتاريسم " يا توجيه رفرميسم ريشه دار ؟! / نيروهای مسلح و وظايف ما /  نگاهی به پشت سر در آستانهء هشتمين سالگرد سازمان / آرم سازمان / مرحله جديد در تداوم جنگ ارتجاعی و سياست ما در قبال آن /  ولايت فقيه و ليبرالها / قوانين قصاص ، مقاومت مردم و وظايف ما / اوج بحران در ميان بالائی ها / در آستانهء دوره ای سرنوشت ساز / گزارش دهی بی امان را به عنصر حياتی و لاينفک فعاليت تشکيلاتی تبديل کنيم  /  " فتح نزديک " ، سراب است  /  پاسخ به نامه ها ["سازناندهی جنبش صد جنگ و ارتباط آن با سرنگونی رييم " ]
  16. ر.فراهانی : نکاتی در باره راه رشد غيرسرمايه داری   17- بابا علی  : نکاتی پيرامون کنگرهء بيست و هفتم حزب کمونيست اتحاد شوروی  

 

" ترانه - سرود " هایِ سايتِ "راه کارگر "   1    2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40    41   42  

13- برچيده هائی از چند شمارهء " راه کارگرِ" 1363:             ارزيابی عمومی سياسی از اوضاع رژيم و تاکتيکهای ما  /  زنده باد صلح ! زنده باد انقلاب !  / انتخابات  آئينه بحران رژيم  فقها   /  زندانيان سياسی و بسيج توده ها  /  شورشهای انقلابی توده ای و وظايف ما   /  فقها ، در تقلای تعديل بحران/ هدف حزب توده ، مشارکت با سرمايه داران  /  در افشای حزب منشويکی " کمونيست " کوموله  /  انقلاب بزرگ  بهمن و درسهای آنرا گرامی بداريم  /  ياد حماسه پرشور سياهکل جاودانه باد !  / سلطنت طلبان و بحران حلقه های مفقوده "آلترناتيو" شدن  /  مجمع عمومی : سازش يا پيکار طبقاتی / نقدی بر بينش آنارشيستی "حزب کمونيست" کوموله

14- برچيده هائی از چند شمارهء "راه کارگرِ" 1364  :         روياندنِ گندم در گلدان نه ! به ميان مزرعه ها بايد رفت  / جنگ و کاسبکاری ليبرالهای مذهبی    / "اقليت" : بلشويسم يا نارودنيسم؟ /  "اقليت" " ائتلاف و سازمانگری ، هرگز !  / کابينه ، آئينه بحران و مرکز ستيز حکومت فقها  /  ضرورت سبک کار کمونيستی در ادبيات و انتشارات سازمانی / آگاهی کمونيستی و محافل مطالعات کارگری   /  اعلاميه دفتر سياسی بمناسبت ششمين سال آغاز جنگ ارتجاعی ايران و عراق  /  حيثيت رژيم ، زير پای مردم !  /  اهميت تبليغات را دريابيم !   /  برای سازماندهی جوانان و نوجوانان  /  پاسخ به نامه ها  / راه اکتبر سرخ، راه رهائی پرولتاريا  /  ليبرالها و " استحاله "    "ولايت" اسير بحران است و "فقيه" می چرخد و می چرخد !  /  نقض دمکراسی گناهی نابخشودنی  / کودتای هجدهم آبان

 12. راه کارگر : شورای ملی مقاومت و سياست ائتلافی چپ      

بهانهء انتشار اين سری مطالب در بارهء " راه کارگر " :

خيلی ها ، به عبث ، خودرا " بی گافِ سياسی " می دانند ...

در رابطه با "راه کارگر" :  با يادِ " عمو دختر کُمساری " و "حميد طهماسبی (کاک محمود)"
  :   فشرده تحقيقات و ارزيابی ما از فاجعه دردناک 4 بهمن

بالای صفحه