در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                dimanche, 04. novembre 2018

نما                 

  رخشان بنی اعتماد / محسن عبدالوهاب: گيلانه

بازيگران :  فاطمه معتمد آریا ، بهرام رادان ، رايان کوثری ، ژاله سامتی و ...

1382