در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr             

     

       (اسماعيل پوروالی)

 

شمارهء 1758 ، 24-17  ارديبهشت

شمارهء 1757 ، 17-10 ارديبهشت 1347

 شمارهء 1743، 12-5 دی 1346

   دورهء هفته نامه ، شمارهء 72 ، 15 شهريور 1344 : صمد بهرنگی : تعليمات روستائی چگونه بايد باشد   

همچنين به اينجا برويد :

                         

بالای صفحه