xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr                      mardi, 30. mai 2023   

           

                                   

   ۱  ۲  ۳   ۴   ۵   ۶   ۷    ۸    ۹   ۱۰  ۱۱   ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷

در اينجا کتابها و نشرياتی از "کتابخانهء شخصی" م را ـ عموما بخشی و بعضا بطورکامل ـ، می آورم . چرا ؟ که شايد به کار آيند و ديگر آنکه ، بی آنکه  "غيب گوئی" کنم ، نه من ماندگار هستم و نه - بد ِتان نيآيد !- ، شما . به فرزندانم فارسی نيآموخته ام ( چرائی اش به احدی - به جزبه خودم - ،  مربوط نيست ) ، با رفتنم ، به احتمال ِ زياد ، تمام ِ انها را به دور خواهند ريخت ، پس تا هستم ...
788.  کريس کوچرا : کردستان و حمهوری مهاباد

     

 

808. ناصر پاکدامن : "سازمان ملی دانشگاهيان ايران" در انقلاب ايران +  رسول سلیمانی: بازخوانی سالروز شهادت استاد كامران نجات الهی + گردهمایی مقدماتی اعضای هیات‌های علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران ، سوم مرداد 1357 ، دانشگاه صنعتی تهران

     

 

705. آرنولد هايزر (برگردان سيمين دانشور): تاريخ اجتماعی هنر /  تمدنهای شهرنشينی شرق باستان

     

 
745.  افسانه نجم آبادی : دگرگونی "زن" و "مرد" در زبان مشروطيت

       

 767. مرامنامهء جمعيت اجتماعيون ايران+ سندی از جنبش شورائی ايران

 

 

     

676 .ابراهيم صفائی : نخستين وزير علوم و کارهايش

       

    688.  هما ناطق : ارمنيان ايران / در سدهء نوزده

       

  694. نصرالله فتحی : يک نامهء تاريخی از طالبوف تبريزی + "انسان آنروز انسان شد که لفظ چون و چرا گفتن ، و ماهيت هرچيز را جستن گرفت" (طالبوف)

       

662. علی ميرفطروس : زمينه های اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جنبش "حروفيه" و نهصت "پسيخانيان" / جنبش "حروفيه"

       

665. علی ميرفطروس :  نهصت "پسيخانيان" (نقطويان)

       

675 . ابراهيم صفائی : سندی نويافته از نخستين رئيس الوزرای دوران مشروطه

       

645 نادر کريميان سردشتی : گزيده ای از اسناد و مدارک و کتابشناسی ميرزا کوچگ خان جنگلی و نهضت جنگل

  651 . ابوالفضل قاسمی : قرباتيان استعمار در ايران

       

655.  شاپور رواسانی : نهضت ميرزا کوچک خان جنگلی و اولین جمهوری شورائی درایران           

628 . عُمق ِ شناخت ِ شاه ِقاجار !

  634- زندگينامه و آثار آخوندزاده     636 -  مجيد يکتائی : جانبازان زرتشتی / مجاهدان کرمانشاهان / آزاديخواهان گيلان 
591- اسماعيل رائين: سازمان های سری سياسی پيش از مشروطيت 

    592-  فرهاد نعمانی: تکامل مالکيتهای فئودالی زمين در ايران

    1 - اراضی اشترکی روسناييان ؛ اراضی ديوانی ؛ اراضی سلطنتی.     

  2- اراضی ملکی (خصوصی) ؛ اراضی وقفی ؛ چراگاههای صحرانشينان ؛ اراضی اهدايي مشروط ؛ سيورغال

595-  احمد کسروی : شيخ صفی و تبارش

 564- "زندگينامهء آخوندوف" بقلمِ  خودش

 

565- عکسهائی از    قتل عامِ ارامنه درترکيه 

 

580- جهانگير قائمقامی : چطور شد سواره قزاق بوجود آمد ؟

 

 

 

554- هما  ناطق: "فرنگ و فرنگ مآبی" و رساله انتقادی "شيخ و شيوخ

557 -  سپهر ذبيح: حزب کمونيست ايران / شوروی / جنبشِ گيلان

558- نمونه هائی از سرمقاله هایِ حسين فاطمی در "باخترِ امروز"

  
513-  محمد قزوينی : آذری يا زبان باستان آذربايگان 542 - قتل و مرگ و تشييع جنازهء "عشقی"  و تحصنِ جرايد اقليت

547- فريدون کمالی : آئين بهائی ، زادهء ايران

495 - "جبههء ملی (سنجابی،  بختيار )  در رابطه  با جمهوریِ اسلامی"   500. روشنک منصور : چهره زن درجرايد مشروطيت  505- پيشگفتارِ محمود طالقانی برکتابِ "تنبيه الامه و تنزيه الملهِ" محمد حسين نائينی

494- ابراهيم مير فخرائی : سندِ منتشر نشده ای از سردار جنگل 

   
 461- گوشه هائی از زندگیِ "فلاکت بارِ" خاندان پهلوی  462- کاميلا گری / سيما کوبان : انقلاب اکتبر و هنرمندان   475 -  مطبوعاتِ گيلان در جنبشِ مشروطيت
  449 - علی مرادی مراغه ای: تاريخچهء حزبِ       "عدالت" 454 -   ايرج افشار : زندگينامهء طالبوف (+تاليفات +  مکتوبات + اشعار + سفرها + مآخذ )       457 -   شاهرخ مِسکوب : تاريخ نويسی و استنباط دينی از تاريخ
441- اکرم زعيتر / هاشمی رفسنجانی : تاريخچهء فلسطين   445 -   ابراهيم خواجه نوری :   1- مدرس و نخست وزيریِ سردار سپه 2- مدرس و جمهوريت  3- مدرس برهم زنندهء جمهوريت  4- مدرس و مظفريت  

448 - تاريخچهء گروه ارانی      1    2

   

419-  ابوالحسن بنی صدر  : "جلسهء تاريخیِ 25 اسفند 1359" + اعلاميهء سنجانی و اصلاحيهء خمينی + قره باغی : قضيهء پيغامِ خمينی و پيامِ فروهر      430- دلارام مشهوري : کارگردانانِ انقلابِ مشروطه 431 - مرتصي راوندی : حکومتِ هخامنشيان     1- ايران در عهدِ هخامنشيان           2- وضع اجتماعی و اقتصادی ملل در دورهء هخامنشی
  411 - اکبر مکيان: قهوه خانه در ايران

412 - فرخ غفاری : ناريخِ سينمایِ ايران

  

416- مصطفی رحيمی : "چه عواملی در سقوطِ مصدق اثر داشت ؟" + حشمت شهرياری:  "آيا هويدا [...] بهائی بود؟"

405-روابط ِ شاه با قوام ، علی امينی و تيمور بختيار 

406- ساواکِ درونمرزی و  برونمرزی

 +  گفتگو با سه رئيس ساواک 

408- احمد جعفری عليزاده  (تکثير از :        "کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی") : بيادِ شهدایِ سی ام تير    
  397- رحيم شريفی : چرا بختيار به ميدان آمد ؟!  +  ابراهيم يزدی : سياست « هويج و چماق ِ » بختيار !  (همراه با نامه ای از حسن نزيه )  + ا.ع. تافته :  چه گسی بختيار را نخست وزير گرد؟ (روابط تيمور بختيار با شاپور بختيار) 403- تاثير نخست وزيران انگليس بر ايران 

404 - شاه و جبههء ملی ( روابط با مصدق ، مکی و سنجابی )

391- برچيده هائی از کتابِ  بيش ازحد "مهربانهء" علی دشتی در موردِ رضا ميرپنج  392-دلارام مشهوری : اقليت هایِ مذهبی در ايران

396- علی اکبر سياسی : دانشگاهِ تهران و گذشتهء آن  

  

 

  

  381-  هُما ناطق : در معرفیِ يک سند  يا در مشروطهء مشروعه  386- مصدق در لغت نامهء دهخدا 390 - ناصر پاکدامن : بازهم در بارهء قتل کسروی

376 -  احمد کسروی : جنگهای ِ ايران و يونان

  

  

378-  شيرين سميعی : ... با مصدق "در خلوتش" (همراه با عکسهائی نادر از او) 380- هما ناطق :  قربانيانِ دو نظام و يک فرهنگ  
372- رحيم نامور : زمينه هایِ تاريخی انقلاب مشروطيت ايران  373-   ابراهيم صفائی :  چند سند  در مورد ِ " ميرزا حسينخان سپهسالار اعظم " 374 -  فريدون آدميت : مشروطگی از نظرگاه ملايان  
 

 

 

362-  سخنان  ژنرال هايزر   

  366- صمد سرداری نيا : علی موسيو  (رهبر مرکز غيبی تبريز  )  367- خان ملک ساسانی : ترجمهء احوال سيد جمال الدين  اسدآبادی 

 

 

 

352 -  يادداشتهای خصوصیِ " يپرم خان" : از انزلی تا تهران  

354- بخشی از کتابِ"ادوارد براون " : تاريخِ مطبوعات و ادبياتِ ايران در دورهء مشروطيت

361-  غلامحسين صديقی  :     «مفتاح ... جاسوسِ انگليس در دولت مصدق» 

  340- مسعود بهنود : جبهه بی مصدق و مصدق بی جبهه ؛ حسين مکی : مصدق را اصرار ِ من به سياست کشاند .      342- تشکيل فرقهء دمکرات  و ايدهء خودمختاری + سرانجامِ پيشه وری 350- بخشی از کتابِ "خيانت به اميد"  ابوالحسن بنی صدر : گروگانگيری 
  334-    قيام افسران خراسان      337- سفر هايزر و ملاقات با مخالفين رژيم شاه    338- باقر مومنی:صوراسرافيل   

322- "ديوارنوشته هایِ انقلاب"

  

  330- زندگينامه و نظرکاه هائی در موردِ مظفر بقائی    331- زمينه های تاريخی اختلافات ايران و عراق
  309-سعيد نفيسی :  تاريخچه ای از روابطِ ايران و انگليس  310.روابط ايران و روسيه تزاری و امتيازاتی که روسها در ايران تحصيل کرده اند 317-دانشنامهء ايران و اسلام : آذربايجان و زبانِ آذری  
 296 -تاريخچهء حوزهء علميهء قم

299 -  روز شمارِ کودتا [ي 28 مرداد 1332]   

 

  303 -  بخش هائی از کتابِ شاپور بختيار : سی و هفت روز  ، پس از سی و هفت سال 
   291- چند مقاله از  روزنامهء « شرق » : كامبيز توانا : اعطاي نخستين نوبل / محمد قراگوزلو : نگاهي به جغرافياي تاريخي خليج فارس   نامي براي تمام فصول / اميد پارسانژاد: واقعه توپخانه /  كامبيز توانا : والت ديزني /  بهزاد كريمي : مروري بر حادثه « بلواي نان» در 17آذر ۱۳۲۱ : قوام ، گشنمونه / اميد پارسانژاد: آرتور ميلسپو  

  292 - اسکناس هايِ دورانِ پهلوي (... و آخرين « وليعهد » او: خميني )

 ( 1 )   (  2 )    (  3 )   

 294- همسرانِ رضا شاه 

279- اتحاديهء انجمنهای دانشجويان مسلمانِ  دانشگاهها و مدارسِ  عالی:  "آيت الله کاشاني و نهضت ملی به رهبريِ دکتر محمد مصدق" 

 

284 - بخشي از کتابِ « لو دوکا Lo Duca  » : تاريخِ سينما     286 - احمد کسروي :  تاريخچه شيرو خورشيد  
  276 - اميرحسين خنجي : نهضت مساوات طلبانه بابک   خرم دين  

  277-   محمد ترکمان : اسرارِ قتلِ رزم آرا 

  1   2   3   4     6   7   8   9   10   11   12   13

278 - محمد جواد باهنر / علي اکبرهاشمی رفسنجانی: ايران در عصر بعثت  

 

  

  268 - احمد کسروی : تاريخ و تاريخ نگار   274 -   محمود محمود : اثرات شوم قرارداد 1907 در ايران  275 - نرگس راسخ : زنان دوره ي هخامنشي 
 263 - حسين اميد : ماجرایِ اولين حزبِ کمونيست ِ ايران    265 - خسرو خسروی : مزارعه 266 - مختار حديدی : پوشاک ِ ايلها ، چادرنشينان و روستائيان ِ ايران
260 - ران هُلوی ( با برگردانیِ : سيروس شهرزاد ) : فراماسونی چگونه بوجود آمد ؟    261 - احسان طبری : بررسی شرايطِ ظهور و مراحلِ رشد و مبارزه و خصايص تاريخی حزبِ تودهء ايران   262-گفتگویِ علی لطفی با محسن  ميرزائی در بارهء : تاريخچهء قزاقخانه و قزاق ها    

252 - استانِ گُلستان (گرگان ، گنبد...) 

 

  

  256 -  دانشگاهِ تهران   259 - جلال فرهمند : دروازه هایِ دارالخلاقهء طهران 
   242 - امير عليزادگان: تاريخچه‌ تئاتر در تبريز     247 - لرستان     248 - تاريخچه تکامل پرچم ايران /  آرش داور : سير تحول پرچم ايران
  231 - تاريخ شفاهی مطبوعات ايران : گفتگو با عطاء الله بهمنش   

235- محمد آصف جوادي : شعر مشروطيت ايران و افغانستان  

  

 

236 - بهروز بهاران : دين حکومتی در ايرانِ پيش از اسلام  

 

219- م. ع. جمالزاده: قصه های روزنامه کاوه و قضيه اسدف!   

 

  221- محمد جعفر محجوب : شهريار و شهر ِ ياران 229 - خسرو شاکری: پيشينه هایِ جنبشِ انجمنين 
    200- آزاده نوري : کافه نادري و ادبيات ايران   205- محمود افشار: نکاتي چندپيرامون تقي زاده ، مدرس و وثوق الدوله ،  حسين بحرالعلومي : آثار شيخيه

  214- محمد عاصمی : کاوهء برلين – کاوهء مونيخ  

 

 188- شفيعي کدکني : تلقيِ قدما از وطن 

 

 189 - سيد قاسم ياحسيني : اولين‌ تک‌نگاري‌  درباره‌ي‌ جنوب‌ ايران ‌ در عصر قاجار

191- کاشاني و نهضت ملي شدن نفت

 

 

 

 185- احمد پوراحمد : جغرافياي ايران   186- مسعود گلستان حبيبي: اديان ايراني  پيش از اسلام /• محمد رجبي: اسلام در ايران

187- پرويزناتل خانلري : آئين عياري 

173-  بخش هايی از کتابِ "گذشته چراغ راه آينده است" :  تشکيل حزب توده ؛  آذربايجان درنخستين ماههای استقرار حکومت ملی ؛ چرا نهضت آذزبايجان شکست خورد؟ 176- دو بيان (نه الزاما تاريخي) از: قتل عام ارامنه توسط مسلمانان / قتل عام مسلمانان توسط ارامنه   181 -   انقلاب گيلان  و قيام  جنگليها     (مقدمهء اسماعيل رائين بر يادداشتهایِ ميرزا اسماعيل جنگلی)     2 1    
 168- رشيد ياسمي : تاريخ کُرد ؛  تحقيقات علماء درخصوص لفظ کُرد  169- ژاک پيرن (برگردان : رضا مشايخي ) : عهدنامه ورساي و ايجادگروههاي سياسي در اروپا     170 -  کحال زاده : يکي از رازهاي مهم جنگ بين الملل اول/ حسن نصر : مختصري دربارهء سير فلسفه در ايران
 161- س . جاويد :  دو قهرمان آزادی [شرح حال حيدر عمو اوغلی]  162- بخشي از کتابِ      "پدرم ستارخان" بروايتِ دخترش  165- آشنائي با ايرانيان يهودي  • عزيز دانش راد : يهوديان در ايران باستان 
  155- محمد گُلبن :  "سه نامهّ منتشر نشده از دکتر محمد مصدق"

157- "تاريخ سيستان"

159- دنيا : زنان افغانستان درسراشيب تاریخ 

 

 

 

 145   يرواند آبراهاميان (ترجمهّ لطف الله ميثمی ) :  كودتاي 28 مرداد 1332 در ايران    147- تورج اتابکی : دگرديسی سياست کمونيست های خراسان ، در نخستين سال های 1300

151- مهدی ناجی :  پايان تمدن کاريزی درايران

 

104.  هما ناطق: مسألهء زن در برخى از مدونات چپ (از نهضت مشروطه تا عصررضاخان)  132- م . دهنوی :  چند سند منتشر نشده از دکتر محمد مصدق     139- هُما ناطق : سرکوب جنبش دانشجوئی (زمان نو، شمارهء 10، آبان  1364 )
99. ابوالفضل قاسمی:  خاندان ِ فيروز (نصرت الدوله) ويژه نامهء فريدون آدميت 103. هما ناطق : نگاهي به برخي نوشته‌ها و مبارزات زنان در دوران مشروطيت
81- ابوالفضل قاسمی : اليگارشی يا خاندانهای ِ حکومتگر ِ ايران ( 2- خاندان اسفندياری)      86. عبدالحسين نوائی : گشايش اولين مجلس  شورای ملی + مجلس اول نخستين بودجهء ساليانه  کشور را چگونه تصويب کرد

87. Homa Nategh :

Le Journal Ganoun (1890-1907) 

 

  49.  ابراهيم فخرائی : عوامل جنبش مشروطه    (1.حوادثی که ملت  را به پيروزی رساند/ محمد عليشاه مخالف مشروطيت     

 2- مخالفين حکومت ملی در گيلان      /  چگونگی آغاز جنبش) 

69. دو نوشته از "ناصر پاکدامن" : 1. (با "کوچک اصفهانی") : کاشان ، قزوين ، همدان در  صد سال پيش ؛ 2. گفتار سياسی خمينی : حزب الله  رحمت ، رحمت و معرفت الله 80 -  کتابشناسی ِ مصدق ، نهصت ملی و نفت ( به فارسی و زبانهای ِ ديگر )
  40. ابوالفضل قاسمی : قربانيان استعمار در ايران (جلد 1) 

  

ويژه نامهء "باقر مومنی "

  46. - حسن نراقی : کاشان در آغاز جنبش مشروطه
2-  ويژه نامهء هُما ناطق   20- کودتای 28 مرداد  و شکست نهضت ملی و استقرار ديکتاتوری نظامی در ايران («مسئوليت "جبهه ملی" ... و "حزب توده"در شکست نهضت ملی ايران")     22- محمد رضا فشاهی : نهصت ترجمه
 بالای صفحه