در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                mardi, 29. janvier 2019    

              

       سيمين بهبهانی

  زندگينامه  / نوشته ها و نظرها / سخنرانی ها / گفتگوها / از نگاهِ ديگران

عکسهایِ او  

(3)  برگزيده ای از اشعار     

 سيمين بهبهاني : يک بوسه

 

194- محمد بهتوئي : گفتگويي با سيمين بهبهاني ، شاعر عطرها و عاطفه ها             

ويژهء سيمين بهبهاني 

                                  

                                                                                           

بالای صفحه