در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                mardi, 28. janvier 2020   

      

   

  شمارهء 37-38 ، آذر و دی 1380        ويژه نامهء وی .  اس .  نايپل        (1)         (2)          در یک بخش    

همچنين به اينجا برويد :

                         

بالای صفحه