در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                dimanche, 04. novembre 2018 

 

              

ترانه ـ سرودها :

 

نماهای تظاهرات :

 

يک   دو    سه    چهار     پنج    شمارهء شش     شمارهء هفت     شمارهء هشت      شمارهء نُه       شمارهء ده          شمارهء يازده     دوازده

يک

   دو  سه    چهار     پنج    شمارهء شش     شمارهء هفت     شمارهء هشت      شمارهء نُه       شمارهء ده          شمارهء يازده     دوازده     سيزده      چهارده       پانزده  

" نما " های تجاوز جنسی

عکسهائی از تظاهرات  :

         طرحهائی برای تظاهرات            عکسها و اسامی کشته شدگان و زندانيان  

 يک                    دو

 

عکسهائی از ندا آقا سلطان )

 

   

شمارهء يک

 

شمارهء دو

شماره سه

شمارهء چهار

شمارهء پنج

شمارهء شش

شمارهء هفت

شمارهء هشت

شمارهء نُه

شمارهء ده

شمارهء يازده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free counter and web stats