m.ilbeigi@yahoo.fr                 jeudi, 27. juin 2024  

                 

از نگاه ديگران نشر ديگران کتابخانه "خلوت " دريا کابوس هايمان رانخواهدشُست ؟! (برگزيدهء شعر/ شعار) ازنگاه م . ايل بيگی
نشريات فرستاده های ديگران عکسها و طرحها ايران در نشريات فراننسوی زبان آوا و نما صفحات اول نشريات ساليان پيش

برای ديدن شماره های مختلف هر نشريه  ، موش موشک را روی عکس آن يا نامش بفشاريد .

تعداد بسياری دیگر از نشريات در دسترس است که بمرور افزوده خواهند شد .

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :365نشريه  (  3275  شماره ء مختلف)  .

آرش (داخل) دفترهایِ آسو   آدينه (مهدآزادی) تبريز آدينه آتش آپادانا (پان ايرانيست های سالِ 60؟]    
  آزادی انديشه   آژير جعفر پيشه وری  آزادی ايران   آزادی  جبهه دموکراتيک ملی ايران آرمان آرش (خارج)  پرويز قليچ خانی  
گاهنامهء آنزمان / اينزمان    خسرو كوهسارى آوای تبعيد  آموزش و فرهنگ    آفتاب   آغازی نو  آسمان ايران
    آئينهء هند آينده   مجلهء فرهنگ و تحقيقات ايرانی /  ايرج افشار آيندگان آهنگر به جای "چلنگر" (داخل و درتبعيد)

 

هادی خرسندی 

 از شعر تا قصه          پيمان جهان بين

اسب ادبيات ما ارمغان  اختر
اميد ايران اطلاعات هفتگی  اطلاعات دختران و پسران اطلاعات جوانان اطلاعات بانوان  اسلام مکتب مبارز
انديشهء رهائی نشريهء خارج از کشور "سازمان وحدت کمونيستی" انديشه (داخل)   انديشه (آمريکا)    انجمن تاريخ      ابراهيم صفائی انتقاد کتاب الفبا   غلامحسين ساعدی
انديشه و هنر نشر انستيتو گوته انديشه و پيکار  بازماندگان "سازمان پيکار..." درخارج ازکشور( حق شناس و...) انديشه و انقلاب گاهنامهء انديشه نو انديشهء نو  (انشعابيون حزب توده)   انديشه آزاد (کانون نويسندگان ايران)
   نشريهء ايران شناسی (کتابخانهء پهلوی) منصور کوشان ايرانشهر(کاظم زاده)   ايرانشهر   

انديشه و هنر    ناصر وثوقی

  ايران وجهان   شاهين فاطمی - اسلام کاظميه ايران نامه  بنياد مطالعات ايران   ايرانشهر  شرکت کتاب ايرانشهر لندن (حسين باقرزاده) مجلهء ايران شناسی

 

بررسی کتاب    ضميمهء "انتشارات مرواريد" بخارا  علی دهباشی بامشاد   اسماعيل پوروالی بذر ، نشريه دانشجوئی

باختر امروز (سازمانهای جبهه ملی ايران در خاورميانه)

باختر امروز (حسين فاطمی)

بيداری (نشريه ی کانون فرهنگی خرافه زدازی)  22 بهمن نشريه کارکنان مبارز راديو تلويزيون بسوی آزادی   نشريهء خبری هواداران سازمان آزادی کار (فدائی) - آلمان فدرال بسوی آزادی   بررسی های تاريخی    نشريه ستاد بزرگ ارتشتاران ـ اداره سوم   بررسی های تاريخی
           بيداری ما تشکيلات دموکراتيک زنان 

 

پيام امروز   پيام آزادی   شورای متحد چپ برای دموکراسی و استقلال پست ايران   عليرضا نويزاده    نامهء پژوهشکده بررسيهای فرهنگ و توسعه   پر پاسدار اسلام    دفتر تبليغات اسلامی حوزهء علميهء قم
 پيکار     سازمان پيکار در راه آزادی طبقهء کارگر

نشريه کارگران پيشرو صنعت نفت 

  پيشاهنگی

پيام يونسکو    ماهنامهء يونسکو پيام نوين
    پيوند نشريهء ايرانيان خارج از کشور پيوند    ارگان تحقيقی فدراسيون دانشجويان ايرانی مقيم ايتاليا    ويژه نامهء نيما پيمان ،  احمد کسروی  رشت ، صاحب امتياز : روشنک نوع دوست

 

توده  (ارگان سازمان انقلابی حزب توده در خارج از کشور)

تماشا   تلويزيون ملی ايران / رضا قطبی

تلاش تکاپو   منصور کوشان تحقيقات    روزنامه نگاری   فريدون پيرزاده    موسسهء تحقيقات و برنامه ريزی علمی و آموزشی
        تهران مصور   هفته نامهء فکاهی توفيق

 

جنگل (ارگان جنگلیها، میرزا کوچک خان ) جنگل (نشريهء مجاهدين خلق ايران)  

 جمهوری اسلامی

 

جگن      به مسئوليت : فريدون گيلانی ، ناصر رحمانی نژاد، آربی آوانسيان ، سعيد سلطانپور

جزوهء شعر   انتشارات طُرفه ـ اسماعيل نوری اعلاء

جامعه سالم    فيروز گوران
جُنگ هنر و ادبيات امروز   حسين رازی جُنگ مرجان   (گروه فرهنگی مرجان)/ محمد حقوقی جُنگِ زمان (منصور کوشان)  جُنگِ اصفهان (محمد حقوقی؟)  جُنگ سحر جنبش  علی اصغر حاج سيدجوادی/اسلام کاظميه
  جهان نو   امين عليمراد    جهان نو نشريهء دانشجويان هوادار سازمان چريکهای فدائی خلق ايران در خارج از کشور ["اقليت"] جهان جوانان امروز جوان

 

  چيستا چوک ماهنامهء الکترونيکی ادبيات داستانی چشم انداز ايران لطف الله ميثمی چشم انداز  به کوشش : ناصر پاکدامن / شهرام قنبری / محسن يلفانی چراغ   ناشر : سيما کوبان (اولین زن ناشر)

 

          حقوق بشر     ارگان جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران

 

خوشه خواندنيها  خوارزمی ما   گروه فرهنگی خوارزمی خندق    دانشجويان ارشاد (احسان شريعتی؟) خرمگس خاک و خون / محسن پزشکپور ( پان ايرانيست )   

 

دنيا   نشريهء تئوريک و سياسی کميتهء مرکزی حزب تودهء ايران دفترهای زمانه     سيروس طاهباز دبيره

دانش و مردم

دانشمند داستان

(روزنامهء "همشهری")

  ديدگاه دهقان روز دنيای ورزش دنيای سخن دفتر هنر   بيژن اسدی پور

 

  رسالت راهبرد

راهنمای کتاب

راه کارگر  راه آزادی     حزب دموکراتيک مردم ايران  راه آزادی  جمعيت دفاع از دموکراسی و استقلال ايران (اقامه)
روزنه ("هديه")     احمد شاملو / فرهنگ فرهی 

روزنامهء ايران  (دورهء ناصرالدين شاه)

 

روزن    احمدرضا احمدی ، يداله رويائی ، ابراهيم گلستان روزگار نو (اسماعیل پوروالی)  رستاخيز جوان
      رهبر    رهائی  گروه اتحاد کمونيستی / سازمان وحدت کمونيستی

روشنائی  

 

    زن روز زنده رود زمان نو

 

سمرقند علی دهباشی سروش تلويزيون اسلامی سخن (پرويز ناتل خانلری) ستاره سينما (سينمای نو) سپيد و سياه سامان نو
سينمای نوين شهروز جويانی سيمرغ   مرتضا ميرآفتابی سهند (پاريس) سهند    علی ميرفطروس سوسياليسم و انقلاب سوسياليسم علمی و مبارزهء طبقاتی

 

شورای نويسندگان وهنرمندان ايران (به آذين) شورا ماهنامهء شورای ملی مقاومت ايران شمال ايران شعر

 

 شرق

شاهد   مدير مسئول : مهدی کروبی

 

 
      صحنهء معاصر  (انجمن تئاتر ايران)  صدا    ويژهء هنر و ادبيات / رحمان کريمی صبح امروز ص

 

          طوفان   (فرخی يزدی)         ط

 

    علم و جامعه علم و زندگی   رضا شايان (جامعهء سوسياليست های ايران؟) عصر عمل     زيرنظر : فريدون ايل بيگی عصرپنجشنبه

 

فرهنگ توسعه فروغ   معرفی ادبيات زنان فردوسی ماهانه   فردوسی (هفتگی) فردایِ ايران (نزديک به حزبِ توده؟) فدراسيون يهوديان ايرانی   (شوفار)
فصلی در گلسرخ  عاطفه گرگين فصلنامهءهنر فصل کتاب فصلِ تئاتر فرهنگ و زندگی فرهنگ نوين
    فيلم مستند    حميد نفيسی (دانشگاه آزاد ايران) فهرست مندرجات مجله های علمی و علوم اجتماعی جُنگ فلک الافلاک گردآورنده:غلامحسين نصيری پور  فصلهای سبز   هرمز رياحی

 

        قرن بيستم (ميرزاده عشقی) قيام ايران    نهضت مقاومت ملی ايران (شاپور بختيار)

 قدس- اعتماد- سبحان   

 

کاوه   محمد عاصمی (به زبان های فارسی و آلمانی) کارنامه (خارج)   کارنامه (داخل) کارگران  کارگاه قصه کار (اکثريت)
 نامه کانون نويسندگان و شاعران گرگان     1 ش کتاب زمان      انتشارات زمان  ( منوچهر هزارخانی ؟ ) کتاب جمعه ها خسرو شاکری کتاب جمعه  شاملو

کتاب امروز      ("کتابهای جيبی")

کتابِ روز     (ناصر رحمانی نژاد)
کودک و زندگی کنکاش کِلک علی دهباشی کتاب هفته (کيهان هفته)     هشترودی ، شاملو ، حاج سيدجوادی، به آذين   کتاب نيما     کانون فرهنگی نيما

کتاب ماه    جلال آل احمد  

 کيهان ورزشی کيهان  لندن کیهان فرهنگی

کيهان بچه ها

کيهان سال

کيهان

 

گوهر   نامهء تحقيقی دربارهء ادبيات و هنر و تاريخ و فرهنگ ايران گونه گون     نشريهء انجمن تاکسيران [پاريس ] گنجينهء اسناد    فصلنامهء تحقيقات تاريخی گُلچين  کفتگو گردون عباس معروفی

 

 

 

    گيله وا     فرهنگی ، هنری و پژوهشی (به زبانهای گيلکی و فارسی)
 
   لويس  جامعه ارمنی

ل

 

 مجله دانشکدهء ادبيات مشهد مجاهد     از  مرداد 1358 مجاهد (دنبالهء "جنگل")

 مهنامهء شهربانی کشور

  ماهنامهء وزارت کشور

  ماهنامهء ارتش شاهنشاهی
معارف  مرزهای نو مجلهء مردم شناسی نامهء مردم     ارگان مرکزی حزب تودهء ايران   متين
  مهرگان محمد درخشش

  اقتصادی ، سياسی ، فرهنگی ، هنری    

 مهرگان    ستاره درخشش     مهر   برای نوجوانان (بنياد شمس پهلوی) منجنيق  مفيد  شهروز جويانی   معرفی کتاب    کتابهای فارسی منتشر شده در خارج از کشور به کوشش: معين الدين محرابی
     

    ميهن   علی کشتگر

ميزگرد

 

مهرنامه     ماهنامهء علوم انسانی

 

   نامه صنعت نفت ايران نامهء نور   بنياد فرهنگ و هنر ايران (فرهنگسرای نياوران) نامهء کانون  نويسندگان ايران (در تبعيد) نامه کانون  نويسندگان ايران (داخل) نامهء پارسی   (کنفدراسيون دانشجويان) نامهء بانوان    شهناز آزاد (رشديه)
نگرشی برادبيات امروز نقطه (و "کتاب نقطه") نقد اقتصاد سياسی نشريهء سپاه دانش ندای وحدت نبردِ زندگی (جامعهء سوسياليست های ايران)   نبردِ زندگی (جامعهء سوسياليست های ايران)  
    نيمهء ديگر 19 بهمن  تئوريک نويد (وابسته به حزب توده ايران) نگين محمود عنايت (دوره های ايران و آمريکا )

 

ويژهء سينما و تآتر ويسمن وقايع اتفاقيه   [قديم]  روزنامچه اخبار دارالخلاقه طهران وقايع اتفاقيه [جديد]    وحيد    سيف الله وحيدنيا وارليق   (ماهانهء فرهنگی فارسی-ترکی آذری)

 

هنر و معماری هنر و مردم انتشارات وزارت فرهنگ و هنر هنر و ادبيات امروز  (در "پرچم خاور ميانه")

همشهری

هفتمين    هنر بهمن مقصودلو هشت مارس    نشريهء سازمان هشت مارس (ايرانی- افغانی)

 

          يغما ی
 

همچنين به اينجا برويد :

                                     

بالای صفحه