در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

                                

                       

دريا کابوسهايمان را نخواهد شست ؟

 


امشب ستارکان ، 
به خواب من نخواهند آمد .


امشب ماه ،
گذری در روياهايم نخواهد کرد .

امشب درخت
- باشاخه هاي لرزان دربادش - ،
مرا از خواب بيدار نخواهد کرد .


امشب پرندگان ،
مرا بروي بالهايشان نخواهند نشاند .


امشب مردمانرا ،
خندان و شاد و شکم سير و آزاد و
آزاد نخواهم يافت !

 
امشب دريا ،
کابوسهايم را نخواهد شست .

در سرزمينم
بجز وحشت و وحشت از مرگ
چيزی نخواهيم يافت
-تالختی به روياهايمان
رنگ و بوئی دهيم ؟

   پانزده فروردين هشتادويک