در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                jeudi, 18. juillet 2019 

  15

مندل

   

تروتسکی    گرامشی    لوکزامبورگ    لنين     مارکس ـ انگلس         ديگران

 

 1. آينده مارکسيسم      

 2. الفبای مارکسيسم : از جامعه طبقاتی تا کمونيسم

 3. الفباي ماركسيزم

 4. بمناسبت سدهء مارکس

 5. پيرامون رابطه خود سازماندهي طبقه كارگر با حزب پيشاهنگ 

 6. تناقضات دولت سرمايه داری

 7. جايگاه مارکسيسم در تاريخ

 8. جهت گيری بلشويکها

 9. در باره بورکراسي      

 10. در دفاع از انقلاب اکتبر       

 11. سوسياليزم يا نئوليبراليزم       

 12. سوسياليزم و بحران اعتبار       

 13. شکست امپرياليسم در ويتنام 

 14. علل از خود بيگانگي   

 15. نظرِيهء لنينستی سازماندهی و ربط امروزی با آن (بررسی انکشاف آگاهی طبقاتی نزد طبقه کارگر)