در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                vendredi, 24. mai 2019   

      

   

  شمارهء 4 ، 15 دی 1369      شمارهء 3 ، 1 دی 1369       شمارهء 2 ، 15 آذر 1369      شمارهء 1 ، 1 آذر 1369    
      شمارهء 6 ، 15 بهمن 1369      شمارهء 5 ، 1 بهمن 1369   
گفتگوی مسعود نقره کار با بزرگ علوی : 1.          بزرگ علوی : من زنده می مانم ؛ 2.           بزرگ علوی : من خودم را رثاليست می دانم   //   مسعود نقره کار : حادثه ای پرمعنا در زندگی فرهنگی و اجتماعی امروز ايران  1. به بهانهء درگذشت زنده ياد احمد ميرعلائی ؛ 2. علی بهزادی : باباشمل ، واقعا باباشمل بود ؟!   ادوارد سعيد ؛ زيستن در آنسوی مرزهای آشتاست ؛ کولی وار...
 سال ششم ـ شماره های 48/49 صادق چوبک : هنوز باور نمی کنم که بينایی ام را از دست داده ام     سال 9 ، سماره 59 (7 در تبعيد) ، مهر 1377    مرتضا ميرآفتابی : ملاقات با دريا در صبح سحر [صادق چوبک]         سال پنجم ، شمارهای 44 و 45 ، بهمن و اسفند 1373    چگونگی ِ متن 134  نويسنده /                   متن ِ مانويسنده ايم ؛جمع ِ مشورتی و توطئهء کارگزاران ؛ گزارش به امضاکنندگان متن ِ 134 نويسنده ؛ گزارش ِ گردآورندگان امضا و ارسال ِ متن؛ توطئهء سکوت   +   گردون : انتظار اينست که در بين خودمان رفتار دموکراتيک داشته باشيم!      سال 6 ، شمارهء 50 ، تير و مرداد 1374  اکبر رادی: شب رویِ سنگفرش خيس   

همچنين به اينجا برويد :

                         

بالای صفحه