در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                dimanche, 04. novembre 2018   

   طرحهائی از "خاور"

برگرفته شده از :

"انديشهء رهائی" ، شماره های ِ 8 و 9 (اسفند 1367 )

 " کتاب ِ جمعه ها " : شماره های ِ 4 (پائيز 1364) ؛ 5 (زمستان 1364 ) ؛ 14-15 ( تابستان 1368 )