در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                lundi, 30. juillet 2018   

      

        نامهء تحقيقی دربارهء ادبيات و هنر و تاريخ و فرهنگ ايران

سال چهارم ، شمارهء 1 / مسلسل 37 ، فروردين 1355 :

همچنين به اينجا برويد :

                         

بالای صفحه