در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                mardi, 29. janvier 2019    

                

    
 

 

يادمان ِ بيژن نجدی 

 ( گيله وا / ضميمهء شمارهء ۵۸ [ ويژهء هنر و انديشه ] ، تابستان 1379 )   

                                  

                                                                                           

بالای صفحه