در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                lundi, 30. juillet 2018   

      

نويسندگان ايران (داخل)

شمارهء 3 ،  1359 شمارهء 2 ، پائيز 1358 شمارهء 1 ، بهار 1358
شمارهء 6 ،  1360 شمارهء 5 ، 1360 شمارهء 4 ، ويژهء جنگ ، 1359

      

                         

بالای صفحه