در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                dimanche, 04. novembre 2018   

     

    ناشر : سيما کوبان (اولین زن ناشر)

جلد دوم ، 60/11/17   :                                                     

همچنين به اينجا برويد :

                         

بالای صفحه