در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                dimanche, 04. novembre 2018   

               

                                 

 

حمله به کوی دانشگاه - بی بی سی

  

با اين "اداء " ها می خواهيد به "آزادی"و "تحمل ِ ديگری" برسيم ؟!

 

سرنگونی ِ "جمهوری اسلامی

 

حضور بسیار گستردهٔ مزدوران در خیابان - ۲۲ بهمن

 

تصاویر گوگل ، از وضعیت جمعیت و اتوبوس های خود جوش و در 22 بهمن


 

22 بهمن و اراجیف گویی احمدی نژاد - جایِ "سوزن انداختن نبود" (!)