در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                mercredi, 16. octobre 2019   

      

        (و کتاب نقطه)

ش 4،5 زمستان74،بهار 75 ش 3،پائيز74 ش 2،تابستان 74 ش 1،بهار1374
ش 9،تابستان 78 ش 8،زمستان 76 ش 7،بهار76 ش 6،تابستان 75
    ش 2 ، پائيز 76 ش 1 ، پائيز 74

کفر، شرک، الحاد،زندقه، ارتداد...

با اين نوشته ها :

 

   شماره 1 ، پائيز 1374     باقر مومنی : "دنيا"ی روشنگر دکتر ارانی       (1)        (2)       (3)  

    سال 1 ،شمارهء 1 ، بهار 1374          تراب حق شناس : بازرگان ، آئينهء اوج و افول ِ بورژوازی ِ ايران  +  16 سال آشنائی با بازرگان

      باقرمومنی : اسلام موجود و اسلام موعود

همچنين به اينجا برويد :

                         

بالای صفحه