در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                dimanche, 04. novembre 2018

هرآنچه در " آوا " می آید  از ديگرانست  و اشکالاتشان ، بالطبع ، از آنانست  ـ نه از من .

آوا  
 

 افسانه صادقی

1   2

 

        ترانه هائی از حسين منزوی (باصدای ِ : داريوش و محمد نوری)       

1. داريوش : ديوار         2. نوری : آرزوها

  علی جوادی :  آهنگی برای زويا - دخترم

 مهرپويا  1    2    3    4    5   6   7

 

 

  فرامرز زرگری نژاد ( ترانه هایِ ويگن را ميخواند )    1    2   3   4   5   6   7   8   9   10
فرهاد 1   2   3   4       سيمين غانم    2   3   4   5    6   7   8   9   10   11   12   
 آرتوش : آلبومِ نفرين       2    3    4    5    6    7    8 شکيلا    1     3   4   5    6   7   8   9  
  محمد نوری   ويگن  :  لا لائي