xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr          

          

                                  

 ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷    ۸    ۹   ۱۰  ۱۱   ۱۲   ۱۳  ۱۴  ۱۵   ۱۶   ۱۷

806

اسنادی  از پرویز یعقوبی و سازمان مجاهدین خلق  ایران

 

چرا این کتاب؟

پروسه جدائی پرویز یعقوبی از سازمان مجاهدین خلق ایران که از زمستان 1361 آغاز گردیده بود در بهار 1363 به پایان خود رسیده و این جدائی بر همگان آشکار گردید.

پرویز یعقوبی یک سلسله از نوشته ها و نامه های  خود و مجاهدین را در اختیار سازمانهای خارج از کشور قر ار داد. بخشی از این مجموعه در تارنمای "خلوت"  مدتهاست که در پیوند زیرین منتشر گردیده است:

http://xalvat.info/Nashr-eDigaran/450-500/486.Yaghoubi.pdf

در  راستای همکاری کتابدارهای دو کتابخانه "خلوت" و "کتاب فارسی" این اسناد بطور کامل و به صورت کتاب در اختیار شما قرار میگیرد.

ما اسناد موجود را  به ترتیب تاریخ در این کتاب آورده ایم  و کلیه مدارک اضافه ای را که آقای یعقوبی ضمیمه نامه ها کرده بودند را در بخش "پیوستها" درج نموده ایم . به این اامید که این طبقه بندی تاریخی و موضوعی کار بازدیدکنندگان  را کمی راحت تر گرداند.

هدف ما از انتشار این مجموعه صرفا یک کار کتابداری بوده وداوری در باره  راستی یا کژی  مجموعه را به عهده خوانندگان می گذاریم.

کتابخانه های "خلوت" و "کتاب فارسی"

پاییز 1390

www.xalvat.info

www.KetabFarsi.com

 

نامه ها و نوشته ها:

پرویز یعقوبی   به "مسئول نشريه مجاهد غصب شده توسط شما اپورتونیستهای راست منحط "-  30 خرداد 1364

 مهدی ابریشمچی به پرويز يعقوبی: تصفيهء شما از سازمان  -  25 فروردین 1363

مینا ربیعی : آقای مسعود رجوی... و پيامبر ، جریان جدید غيرمجاهد -  30 تیر 1363

مینا ربیعیبه آقای مسعود رجوی -  3 مرداد 1363

نامه نگاری پرویز یعقوبی با ابريشمچی و محسن رضائی 23 مرداد تا 2 شهریور 1363

پرویز یعقوبی به برادر اسد (مهدی ابريشمچی)

پرویز یعقوبی به "مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران و رئيس [...] اولين کنگرهء سازمان ، برادر مسعود رجوی -  26 شهریور 1363

پرویز یعقوبی : "پيشنهادی در رابطه با خودمختاری خلقهای ايران" 2 بهمن 1363 -  2 مهر 1363

پرویز یعقوبی به "فرماندهء عالی سياسی - نظامی و مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران ، مسعود رجوی" -  18 مهر 1363

پرویز یعقوبی به "برادر اسد : پيشنهاد در رابطه با انتخابات و سخنان خمينی در رابطه با پزشکان -  21 مهر 1363

مینا ربیعی به "اعضای محترم اقامه"-  5 دیماه 1363 

پرویز یعقوبی به "مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ، مسعود رجوی -  8 آبان 1363

پرویز یعقوبی : " در رابطه با خودمختاری و نشست 63/11/9"  -  17 بهمن

 1363پرویز یعقوبی به "مسئول اول سازمان مجاهدين ، مسعود رجوی!" - 26 بهمن 63

پرویز یعقوبی به "مسئول اول سازمان مجاهدين و مسئول شورای ملی مقاومت ، مسعود رجوی -  25 اسفند 1363

پرویز یعقوبی : تغيير مواضع ایدئولوژيکی ، تشکيلاتی ، سياسی مسعود رجوی و عده ای ديگر ، و طرد آنان از "سازمان مجاهدين خلق ايران"-  29 فروردین 1364

پیوست ها:

پيام مجاهدین زندانی  

اطلاعیه های انجمن دانشجویان مسلمان (فرانسه) در مورد جدائی يعقوبی

مرامنامهء انجمن دانشجویان مسلمان انگلستان + اطلاعیه ها

چند خبر و اسناد مربوط  به دستگيری محمد رضا سعادتی

اطلاعيه های جنبش ملی مجاهدین

اطلاعيه های خانواده های مجاهدين شهيد واز بندرسته

پيام ها سازمان مجاهدین خلق ايران 1357

اطلاعیه در پلی تکنیک : بياد اولين شهيد سازمان مجاهدين خلق ايران گرامی و راه او جاودانه باد- 11 بهمن 1357

اطلاعيه های سازمان مجاهدین خلق ايران 1358

پیام سازمان مجاهدین خلق در رابطه با بابی ساندز 1360

دفتر مجاهدین خلق - پاريس : استفادهء رژيم خمينی از يک عنصر خائن [يعقوبی] و تگذيب خبر بی بی سی  1364

مصاحبه روزنامه کیهان با مسعود رجوی

سخنرانی مسعود رجوی در دانشگاه تهران

منتخب رسانه ها و روزنامه ها

چند "سند" از کانون و انجمن های اسلامی (هواداران جمهوری اسلامی ) ، از جمله : "مصاحبهء افشاگرانهء مادر مسعود رجوی پس از آزادی از زندان منافقين"

اعلاميه های طرفداران  مجاهدین

پيام های مسعود رجوی موسی خیابانی

بالای صفحه