xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr                      jeudi, 21. décembre 2023   

      131 کتاب و نشريه                

        

ا

اميرحسين آريان پور: زمينهء جامعه شناسی (برگردانی از: اگ برن و نيم کوف)

هومر(برگردان:سعيد نغيسی) : ايلياد

ميخائيل شولوخوف (برگردان:م.ا.به آذين) : دُنِ آرام       2         3     4

رومن رولان (برگردان : م.ا.به آذين) : جانِ شيفته    1    2    3    4

علی دهباشی : يادنامهء سهراب شهيد ثالث

محمدعلی جمالزاده : تصوير دو زن

خبرنامه کتاب های رایگان PERSIANBOOKS: پسربچه ها - آنتون چخوف / آلک قازاریان

آنتوان چخوف (برگردان:آلک قازاريان): پسربچه ه

ژان پُل سارتر(برگردان: ع.نوشين): روسپی بزرگوارا

ماکسيم گورکی (برگردان: عبدالحسين نوشين): دراعماقِ گورکی (اجتماع)

ويليام شکسپير (برگردان: عبدالحسين نوشين):هياهوی بسيار برای هيچ

سرگئی ايزنشتين  (برگردان:س. سپنتا): مفهوم فيلم

 

کتاب مرثیه های شمال ~آناآندری یونا آخماتووا، عبدالعلی دستغیب (مترجم ...

آنا آخماتووا (برگردان:عبدالعلی دستعيب): مرثيه های شمال (برگزيدهء اشعار)

 

 

 

 

برشت  : تفنگ های ننه کارار (برگردان: فريدون ايل بيگی) 

  برشت :  استثناء و قاعده (برگردان : به آذين) برشت : اقدام های انجام شده (برگردان : رضی هيرمندی)

 برشت : رربارهء تاتر (برگردان  فرامرز بهزاد)

 

 برشت : دايرهء گچی قفقازی (برگردان: حميد سمندريان)

 برشت : دايرهء گچی قفقازی (برگردان : م.امين مويد)

 برشت : آنکه گفت آری و آنکه گفت نه (برگردان مصطفی رحيمی)  

 

برشت : مادر (برگردان : منيژه کامياب و حسن بايرامی)

ديگر نوشته های ِ برشت در اينجا

برشت : هوراتی ها و کوراتی ، روشنائی در تنبريس (برگردان: رضا کرم رضائی) برشت : کريولانوس (برگردان : مهدی تقوی) برشت : کله گرده ها و کله تيزها (برگردان : بهروز مُشيری)      3    در يک بخش برتولت برشت : اهميت موافق بودن (برگردان : حميد محوی)  برشت :انديشه های متی (برگردان: بهرام حبيبی)

فريدون مُشيری : ريشه در خاک

 آ.فرانس(برگردان:د.نوابی): آِبی

 آ.فرانس(برگردان:شريفی):کتاب دوست من

آ.فرانس(برگردان:ناصح ناطق):جنايت سيلوستر بونارد

 آ.فرانس(برگردان:احمد چزايری):بالتازار

 آ.فرانس (برگردان:کاظم عماد):باغ اپيکور

آناتول فرانس : عقايدِژروم کوانيار

رومن رولان(برگردان:علی اصغرخبره زاده):دانتون

آ.فرانس (برگردان: ناصح ناطق) : آدمک حصيری

آ.فرانس(برگردان:ناصح ناطق):دختر کلمانتين

 

 

 

 

 

 

نادر نادرپور: شامِ بازپسين

 

روشنک داريوش (زنگی نامه ، آثار، نامه ها ونوشته ها...همراه با گفتارهاو نوشته هایی از  ديگران)  

فرهنگ هندی ـ فارسی محجوب ، محمدجعفر : مقالات 1 شفيعی کدکنی ، محمدرضا : اصول هنرِ قصه گوئي ، درادبِ فارسی عبدلی ، علی : فرهنگ تاتی و تالشی

 دهلوی ، اميرخسرو: مجنون و ليلی

شفا ، رضازاده : ايران در ادبيات (جلد 1) : ادبيات فرانسه
  سعيدی سيرجانی : افسانه ها  احمد حريری : ضرب المثالهای ِ فارسی و معادلهایِ انگليسی آنها داريوش آشوری : ما و مدرنيت  هوشنگ باختری : بابک (نمايشنامهء تاريخی) مينوی ، مجتبی : ناصرخسرو

     

محمدتوکلی طرقی : اثرآگاهی از انقلاب فرانسه در شکل گيری انگارهء مشروطيت در ايران

حمد کسروی: مشعشعيان

   

ساواک:تاريخ مختصر فعاليت کمونيستها درايران(ازآغازمشروطيـ تافروردين1342)

 

1    2

 احمد اشرف : چهارروايت ازانقلاب مشروطه (پيشگفتار)  امين گلی : تاريخ سياسی اجتماعی ترکمن ها

خسرو شاکری : مصدق و ملکی

 خسرو شاکری : پيشينه های اقتصادی سياسی جنبش مشروطيت و انکشاف سوسيال دموکراسی ايران  خسرو شاکری ، ارشاوير چلنگريان و ... : نقش ارامنه در سوسيال دموکراسی ايران  منيژه صدری ـ رحيم نيکبخت : فرقهء دموکرات آذربايجان به روايت اسناد منتشر نشده
 اصول تمدن غلامحسين ميرزاصالح : جنبش ميرزاکوچک خان بنابرگزارشهای سفارت انگليس  نگرشی بر زن و جنسيت در دوران مشروطه  امينی ، تورج : فريدون آدميت و بهائيان  تاريخ ايران برای تدريس در سال پنجم و ششم ابتدائی ، 1309

لویی رابينو (برگردان : غلامحسين ميرزا صالح) : ديپلماتها و کنسولهای ايران و انگليس

        

        گيل و گيلک ها  همراه با نامهایِ دخترانه و پسرانهء گيلکی و معانی آنها  *محمد اعظم سيستانی : مردمشناسی سيستان (سرزمينِ ماسه ها و حماسه ها)   1    2

*کريم کشاورز : سيستان (هزار سال نثرِ فارسی)

 
*عنايت الله رضا : آذربايجان و اران (آلبانيای قفقاز)

*دانشنامهء ایران و اسلام : آذربایجان و زبانِ آذری  

 

   

       

فریدون وهمن : باب و جامعه‌ی بابی ایران

       

يرواند ابراهاميان (برگردان : رضا شريفی ها) : اعترافاتِ شکنجه شدگان (زندان ها و ابراز ندامت هایِ علنی در ايران نوين)    1   2   3   4   5   6    7     8   

 9    10    11    12  13   14  15   16

ميهن قريشی (جزنی): زندگينامهء زنده ياد بيژن جزنی (1354ـ1316)

حجت الله اصيل : سيری درانديشه سياسیِ کسروی

بزرگ مردی از تبار گيلان (يادنامهء ابراهيم فخرائی)

طرحهائی از ايرانيان و فرانسويان در بارهء زن ، زندگی ، آزادی (به کوششِ مرجان ساتراپی)

نسرين ستوده نامه هایِ زنان

فرياد يک معلم طغيانگر (نامه های زندان فرزاد کمانگر)

م.دلاشوب:سازمان انقلابيون کمونيست / اتحاديه کمونيستهای ايران (سربداران) / حزب کمونيست ايران (م.ل.م) 

سمفونی های يک شارلاتان (نگاهی به زندگی وآثار عباس معروفی)

م  دلاشوب : يادمان شکراله پاکنژاد

 

 

 

اينرا هم ببينيد :   ويژه نامه پاکنژاد 

 م.دلاشوب:سازمان انقلابيون کمونيست / اتحاديه کمونيستهای ايران (سربداران) / حزب کمونيست ايران (م.ل.م)

م.دلاشوب : يادمان عليرضا شکوهی (گروه ستاره سرخ+راه کارگر)

   1   2

محمد جعفر پوينده : اصول و مبانی سياست و برنامه ريزی فرهنگی

مکاتبات فروهرها و مصدق

ديوارنوشته های 57 تا 68

 

فرح ديبا: کُهن ديار

 جوانهء جنگ سرد :دربارهء انتشارات پروگرس  اشرف دهقانی : "راز" مرگ صمد...؟! علی ميرفطروس : دکترمحمدمصدق و محمدعلی فروغی :دوروش ومنش سياسی در سياست ورزی درايران امروز

مريم سطوت : مادی نمرهء بيست

 علی اکبر اکبری : لمپنيسم

نوردالدين کيانوری : حزب توده ، باری ديگر بزرگترين حزب ايران خواهد شد

ناصرمهاجر : خاطرات زندان  1   2

اشرف دهقانی : درجدال با خاموشی (تحليلی از زندانهای جمهوری اسلامی در دههء 60)    1   2    3

 يوسف عزيزی بنی طرف : طعم مرگ و مارمولک در زندان اهواز

 ويليام جی .پومروی (برگردان مسعود احمدزاده) : مسائلی دربارهء تز دبره

  مراد دلاشوب : سازمان چريکهای فدای خلق (اقليت)

خليل ملکی : نهضت ملی ايران و عدالت اجتماعی

 

 اشرف دهقانی : بذرهای ماندگار

  اعلاميهء جهانی حقوق بشر (برکردان : محمدجعفر پوينده)

 پليش گشتاپوی آلمان ياچشم وگوش هيتلر

 م.دلاشوب : انقلاب يا کودتای فرهنگی

محمود طوقی : بازخوانی تاريخ معاصر (مصطفی شعاعيان)

مارکسيستی       

1  2  3

*کارل مارکس (برگردان: :حسن مرتضوی): سانسور وآزادیِ مطبوعات

*کارل مارکس (برگردان :مرتضی محيط) : توضيحاتی دربارهء آخرين دستورالعمل دولتِ پروس

        *ياشار دارالشفاء : آثارِ مارکس در زبانِ فارسی (همراه با گاه شمارِ آثارِ مهمِ مارکس)

* حجت برزگر : ليست آثار مارکس ، انگلس ، لنين

مارکس و خودکشی (برگردان:حسن مرتضوی)

   

احسان طبری : خانواده برومند

 

محمد علی عموئی:صبر تلخ  1   2   3

ف.م.جوانشير: تجربهء 28 مرداد(نظری به تاريخ ملی شدن نفت ايران)

        
    بامديريت و سردبيری : شهناز آزاد (رشديه) و + ابوالفضل آزاد مراغه ای: مرامنامهء گروه بانوان و بانوئيانِ ايران (باهتمام و مقدمهء علی اصغر حقدار).  12 شماره ، از مرداد 1299 تا ارذيبهشت 1300    6 شماره , رشت ، صاحب امتياز : روشنک نوع دوست  : سال اول ، شنارهء 1، مهر  و آبان 1306 ؛ ش 2، دی 1306 ؛ ش 3 ، اسفند 1306 ؛ شماره های 4،5، ارديبهشت و تير 1307 ؛ ش 6، شهريور 13  مفيد  شهروز جويانی (11 شماره ، از بهمن 65 تا مرداد 67)

جزوهء شعر   انتشارات طُرفه ـ اسماعيل نوری اعلاء     11 چزوه

  + داستان برپا کردن سازمان انتشارت طُرفه در سال1343

چراغ   ناشر : سيما کوبان (اولین زن ناشرِ ايرانی) ، 5 شماره

 

فردایِ ايران (نزديک به حزبِ توده؟) ، 10 شماره

نويد (وابسته به حزب توده ايران) از سال 1354 تا 1357 ، 57 شماره

 رهبر  ازشمارهء اول (10بهمن 1321 تا شمارهء 20 (3 اسفند 1321) ، 20 شماره

 

 

جُنگِ اصفهان (محمد حقوقی؟) ، 11 شماره

جُنگِ زمان (منصور کوشان) ، 20 شماره

 

 

صحنه معاصر (انجمن تئاتر ايران) 3 شماره

زنان پيشرو (نهضت زنانِ پيشرو ، اشمارهء اول، ارديبهشت 1331)

کتاب زمان   8 کتاب

پيروزی   ش  1   ش 2   ش4      ش5

 

 بيداری ما  ش2   ش4

مجلهء دانشکدهء ادبيات مشهد ، ش4 ،زمستان 1345

 

     فصلهایِ سبز (هرمز رياحی) ، 3 شماره       + توضيحات "باشگاه ادبيات" در بارهء اين نشريه

 

علم و زندگی     رضا شايان (جامعهء سوسياليست های ايران؟) از 1338 تا 1340 ، 9 شماره

 
نبردِ زندگی (جامعهء سوسياليست های ايران) از سالِ 1327 تا 1335 ،14 شماره تهرانمصور مسعود بهنود (از آذر 57 تا 30 مرداد 58) 31 شماره   نامهء فرهنگستان ايران (از 1322 تا 1326)

                                                    

بالای صفحه