در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                dimanche, 04. novembre 2018

هرآنچه در " آوا " می آید  از ديگرانست  و اشکالاتشان ، بالطبع ، از آنانست  ـ نه از من .

آوا  
 

ده شب شعر در انستيتو گوته مهرماه ۵۶

شب اول: رحمت الله مقدم مراغه ای : بيان نامه هيأت دبيران موقت کانون/سيمين دانشور : مسائل هنر معاصر/سياوش مطهری/منصور اوجی/تقی هنرور شجاعی/مهدی اخوان ثالث   شب دوم:منوچهرهزارخانی: ضرورت آزادی قلم و فشار و اختناق موجود در فضای فرهنگی/کاظم سادات اشکوری /عمران صلاحی/محمدعلی بهمنی/نعمت ميرزازاده (م.آزرم)   شب سوم:شمس آل احمد:تاريخچه کانون نويسندگان ايران/بهرام بيضايی: موقعيت تئاتر و سينما/محمد زهری/سيروس مشفقی/احمد کسیلا /فاروق اميری/طاهره صفارزاده    چهارمين شب:غلامحسين ساعدی: پيرامون شبه هنرمند/مفتون امينی/حسين منزوی/عظيم خليلی/عليرضا نوری زاده/هوشنگ ابتهاج (سايه)    شب پنجم:باقر مؤمنی: سانسور و عوارض آن/اسماعيل شاهرودی (آینده)/سعيد سلطان پور/اورنگ خضرايی/علی موسوی گرمارودی     شب ششم:صحبتهای هانس بیکر و بیانیة هیئت دبیران موقت کانون نویسندگان ایران/سياوش کسرايی/حسن نديمی/محمد خليلی/هوشنگ گلشيری:جوانمرگی در نثر معاصر فارسی/فريدون مشيری    شب هفتم:اسلام کاظميه:تاريخچه کانون نويسندگان و ارتباط آن با قانون اساسی/داريوش آشوری:شعر آزاديست/جعفر کوش آبادی/علی باباچاهی/جواد مجابی/محمد مشرف تهرانی (م.آزاد)    شب هشتم:مصطفی رحيمی:فرهنگ و ديوان و ديوان سالاری رحيمی:فرهنگ و ديوان و ديوان سالاری

نيمتاج سلماسی : بايد نُخست کاوهء خود جستجو کنند    

 

 فريدون مشيری     ما همان جمع ِ پراکنده     موج ( با صدایِ شجريان ) 

  " ثمين باغچه بان " از خود و کارهايش می گويد

  م.سحر : ای دليران وطن گردهم آئيد

     شاملو ، "مولوی" می خواند 

1     2    3     4   5    6    7    8    9    10    11    12   13   14   15    16   17   18    19    20       

  خليل جوادی : محکمهء الهی

  ناظم حکمت:     بهار   فراخن   اين سفر   لعنت بر شانس   مرگ   شب برفی   يکشنبه

  سيمين بهبهانیِ ترانه سرا    هوایِ گريه     دروغ ميگی...    دوباره می سازمت وطن      (خواننده گان: همايون شجريان ؛ مهراج محمدی ؛  داريوش اقبالی )

  ميلاد سايه  

 فروغ فرخزاد      صدايِ فروغ     اشعاری از فروغ فرخزاد با صدایِ خودش ... و خسرو شکيبائی      نگاه کُن !

    آخرين شعرخوانی سياوش کسرايی 

 زندگينامه و اشعارِ شهريار ( با صدای خودِ او و ديگران)

[ به پائين ِ صفحهای که باز می شود ، برويد]

روزگار غريبي‌ست نازنين!     سروده و صدا: احمد شاملو  ، ترانه‌خوان: داريوش اقبالی  ،    آهنگ ترانه: بابک افشار

طنزخوانیِ شاملو :    فارسگليسی

  سعيد سلطانپور:       شعرخوانی اش در "ده شب ِشعر" کانون نويسندگان ايران    سعيد از زبان خودش         با کشورم چه رفته است         فلات را بنگر         سرود برای گل های سرخ         با خاطره شهيدان         سرود برای کردستان خون آلود     ستاره ی ممکن       ترانه جويبار        تيغ شب کاران         بهار ۵۱          پويان ۲        رودخانه پويان  

 

 مي‌خواهم از شما که از ما هزار بار بگوييد بگويند با قاري بزرگ / مي‌کاريم عشق بزرگ را، تا گل دهد به دامن بيزاري بزرگ.       آهنگي از ساخته‌هاي اسفنديار منفردزاده بر دکلمه شعري بلند از اسماعيل خويي که سالها پيش در يادمان سعيد سلطانپور سرود و با صداي خود خوانده است.                      در اينجا بشنويد!

 

  عليرضا قربانی شاهنامه می خواند