در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                lundi, 30. juillet 2018   

      

       (هشترودی ، شاملو ، حاج سيدجوادی، به آذين)

 شمارهء 58 :

شمارهء 56 : 

شمارهء 60 :  

  شمارهء 59 : 

همچنين به اينجا برويد :

                         

بالای صفحه