در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                dimanche, 04. novembre 2018

نما                 

 

کاموزيا پرتوی : کافه ترانزيت

بازيگران : پرويز پرستوئی ، فرشته صدر عرفايی ، اسماعیل سلطانيان ، جعفر وهاب پور