m.ilbeigi@yahoo.fr       

           /  12

1    2      4   5   6    7  8   9    10  11   12

 

خون بها

  

 

  داریوش : دهانت را می بویند...!

 

 

 

قرار ما این بود؟

 

 

ميگی سبزی ؟

 

برای ِ آزادی ِ "اميد منتظری"

داريوش : دوباره می سازمت وطن ...

زيبا شيرازی : من زنم ؛ من برابر باتو ، جنس ِ ديگرم! شيره جانم ، چادر نينداز برسرم!