در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                jeudi, 23. août 2018   

           / 12

1    2      4   5   6    7    8    10  11

 

خون بها

  

 

  داریوش : دهانت را می بویند...!

 

 

 

قرار ما این بود؟

 

 

ميگی سبزی ؟

 

برای ِ آزادی ِ "اميد منتظری"

داريوش : دوباره می سازمت وطن ...

زيبا شيرازی : من زنم ؛ من برابر باتو ، جنس ِ ديگرم! شيره جانم ، چادر نينداز برسرم!