در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr          

              

         

 

  •  بمناسبت شصت و چهارمين سال مرگش :

 با ياد انسانی والا: تقی ارانی   به نقل از زندگينامه، محاکمه و متن دفاعيه دکتر ارانی ( احسان طبری- بزرگ علوی)   ( ۱)  (۲)

بالای صفحه