در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                mercredi, 12. août 2020    

           

                                    
    ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷    ۸    ۹   ۱۰  ۱۱  ۱۳  ۱۴  ۱۵   ۱۶   ۱۷

599 -  پيشگفتار «شفيعی کدکنی» بر : برگزيدهء غزليات شمس

 

    ويژه نامهء "سعيد سلطانپور"      

596- يحيی آرين پور (از «صبا تا نيما » )  :  عشقی

 

 

597-   پيشگفتار محمدعلی فروغی بر شاهنامه : مقام فردوسی و اهميت شاهنامه

598 - نعمت احمدی: زندگی و آثار فخرالدين عراقی

 

593-  شرح زندگی و آثار چرنيشفسکی (برگردان: پرتو آذر)   چرنيشبسکی فيلسوف و متفکر بزرگ ملت روس ؛ زندگانیِ  ؛ عقايدِ فلسفی ؛ نظريات در باره ء هنر ؛ آثارِ هنری ؛ بشر دوستی و ميهن پرستی

594-  محمد علی جمالزاده: دارالمجانين

595-  احمد کسروی : شيخ صفی و تبارش

591- اسماعيل رائين: سازمان های سری سياسی پيش از مشروطيت 

 

    592-  فرهاد نعمانی: تکامل مالکيتهای فئودالی زمين در ايران

    1 - اراضی اشترکی روسناييان ؛ اراضی ديوانی ؛ اراضی سلطنتی.     

  2- اراضی ملکی (خصوصی) ؛ اراضی وقفی ؛ چراگاههای صحرانشينان ؛ اراضی اهدايي مشروط ؛ سيورغال

  588- حسن حسام :  باتلاق

 ( قطعه اي براي اجرا)

589- ر. شيوا : درگيری های درونی اقليت :  فاجعه استالينيسم  (نقدی بر يک نمايش هولناک )   +   :   فشرده تحقيقات و ارزيابی ما از فاجعه دردناک 4 بهمن

590-رژيس دبره : در بارهء اروگوئه (برگردان : بهرام يا بهرامی [فريدون ايل بيگی ]  ) 

1   2    3    4    در يک بخش

 587 - مباحثی پيرامون ساختار و ماهيت جامعه شوروی           بخشِ اول :        1- پل سوئيزی : آيا در شوروی طبقه حاکمی وجود دارد؟؛   2 – پاسخ ارنست مندل به سوئيزی :  چرا بوروکراسی شوروی طبقه حاکم نوينی نيست ؟  ؛ 3- پاسخ  سوئيزی به مندل      بخشِ دوم :    4-استورمن:مالکيت دولتی و ماهيت طبقه حاکم شوروی ؛  5- شارل بتلهايم / برنار شاوانس : استالينيسم ، ايدئولوژی سرمايه داری دولتی ؛ 6- شارل بتلهايم / برنار شاوانس : دربارهء ايدئولوژی « شيوه توليد سوسياليستی » ( مترجمان 5 و 6 : م. صبا و ا. هرمزی [ فريدون ايل بيگی ] )                                           دريک بخش

  584- داريوش عبداللهی : بابا علی      (داستانی برای کودکان و نوجوانان )

 

585- ن. کروپسکايا [همسر «لنين » :  آخرين ماههای مهاجرت     انقلاب فوريه / حرکت بسوی روسيه  ؛ در پتروگراد ؛ دوباره در  زيرزمين ؛ در شب قيام 

586- منصور ياقوتی:  با بچه های  ده خودمان   چهار داستان کوتاه:  چوپانها؛ عمو پيره ؛ آقای اميدی ؛ بابا الياس

 

581- طرح هائی منتشر شده از طرف  «  عفو بين الملل»

582مير حسين آريانپور : ايبسن آشوب گرای(کاوشی در زمينهء جامعه شناسی هنری )

 

583 - ح. روشن : ادبيات شفاهی مردم آذربايجان

 

578- " ايران درودی" و کارهايش (همراه با شعری از "شاملو" برای او + ديدارهايش با سالوادور دالی ، ژان کوکتو و آندره مالرو

 

579- کريم حقی : سخنی چند با آقای مهدی سامع

 

580- جهانگير قائمقامی : چطور شد سواره قزاق بوجود آمد ؟

 

  577-   « گامِ سترگِ   [...] رهبریِ سازمان در راهِ وحدت با حزبِ توده» و « اقدامِ  توطئه گرانه و نفاق افکنانه   کشتگر – هليل رودی»     1- تصميمات تاريخی پلنوم مرداد : گام سترگ رهبری سازمان در دفاع از انقلاب  و تعيين وظايف مبارزه در راه وحدت پيشاهنگ طبقه کارگر ايران  2-    قطعنامه پلنوم 15 مرداد1359 کميته مرکزی  3- پيرامون وظايف مبارزه در راه وحدت با حزب توده  ايران             در باره  کشتکر–  هليل رود ی : 1-      قطعنامهء پلنوم کميته مرکزی ( 20 آذر 1360 )   ؛           2-  اعلاميهء کميتهء مرکزی : در بارهء اقدام توطئه گرانه و نفاق افکنانهء کشتکر و هليل رودی  ؛     3-    فرخ نگهدار : برخی جنبه های  انحراف کشتگر- هليل رودی ؛             4-    جمشيد طاهری پور: پيرامون اقدام توطئه گرانه کشتگر- هليل رودی

576. رقيه دانشگری–مهدی فتاپور: در برابرِ خطِ سازش همچنان از خط امام بدون کوچکترين تزلزل دفاع خواهيم کرد       

مهدی فتا پور:                                    

رقيه دانشگری :  

574-     منصور کوشان : چگونگی ِ متن  نويسنده   134               متن ِ « مانويسنده ايم » ؛جمع ِ مشورتی و توطئهء کارگزاران ؛ گزارش به امضاکنندگان متن ِ 134 نويسنده ؛ گزارش ِ گردآورندگان امضا و ارسال ِ متن؛ توطئهء سکوت   +   گردون : انتظار اينست که در بين خودمان رفتار دموکراتيک داشته باشيم!

ويژه نامهء خسرو گلسرخی       

   571-پيشگفتارهای اميرحسين آريان پور بر «زمينهء جامعه شناسی »    1- شناخت ؛    2- روش های شناخت  جامعه ؛     3- اصطلاحات و مفاهيم اصلی جامعه شناسی

572-  ماکياول (شرح حال / فلسفه سياسی  )

 

573 - ويژه نامهء وی .  اس .  نايپل     (1)    (2) 

  در یک بخش

    ويژه نامهء بهرام صادقی

 569  - خاطرات « مادر جونز »  ( با برگردانی : ع.پاشائی و محمد رسولی [م. ايل بيگی] )    

 

 

1- پيشگفتار ( از : پُل لوژون)                           2- نخستين سالها /  تراژدی هی مارکت /  اعتصاب در ويرجينيا /   «  ندا به عقل »  ويلند                         3- پيروزی در آرنوت ( پنسيلوانيا ) /  جنگ در ويرجينای غربی /   قاضی شريف                       4- روزولت دست به دامن جان ميچل می شود  / قتل عام در ويرجينيای غربی / راهپيمائی کودکان /  امروز « زرد » ها حق ندارن دست به قاطرا بزنن                     5-  اعتصاب کريپل کريک / کار کودکان /  ماير ، هِی وود ، پتی بُن                          6- انقلاب مکزيک  /  زن ها در زندان سرود می خوانند /  پيروزی در ويرجينيای غربی /  گارد و گاردی ها /  فرماندار هانت                     7-  در زندان های ِ راکفلر / «برای ِ توفان به پا کردن ، احتياج به حق ِ رای نيست » / بازداشتگاهی در ويرجينيای غربی                   8-   اعتصابِ کارگرانِ فولاد در سالِ 1919 /  مبارزه ، شکست ، پيروزی  /  قرونِ وسطی در ويرجينيایِ غربی  /  علی رغم ِ رهبران ، به پيش !                 

   دريک بخش

ضمائم :   1- " روز ِ کارگر " ، " کار ِ " اقليت و قضايای ِترجمهء فارسي ِ " خاطرات ِ مادر جونز "

ضمائم : 2-  "تراژدی هايمارکت" [ مبداء "روزِ کارگر"] (به نقل از کتابِ :"خاطرات مادرجونز" از مبارزات کارگران درآمريکا/جلداول)

ضمائم : 3- دوشهادت نامه ازجهانِ کارگران («بگذار سخن بگويم » / « مادر جونز » ) 

 

566 - جلال آل احمد :  يک نامهء «شاعرانه » به  علی اصغر خبره زاده + دو نامهء « تند و تيز » به نيما و جمالزاده  و  پاسخ آنها

  567. امير نجات : «سيدٍ هندی» [خمينی]

 

  568- لئون  تروتسکی : بلشويکها و شوراها

563 . پيشگفتارِ احمد شاملو بر کتاب ِ "پا برهنه ها"

 564- "زندگينامهء آخوندوف" بقلمِ  خودش

 

565- عکسهائی از    قتل عامِ ارامنه درترکيه 

 

560- محمد دبير سياقی : زندگانی ابوشکور بلخی 561- زندگی و آثار مجتبی مينوی      562- ايرج ميرزا:  مثنویِ «زهره و منوچهر» ( يا « ونوس  و  ادونيس» )

 

557 -  سپهر ذبيح: حزب کمونيست ايران / شوروی / جنبشِ گيلان

558- نمونه هائی از سرمقاله هایِ حسين فاطمی در "باخترِ امروز"

559- " چرا امامرضا [...] ولايتعهدی  را پذيرفت ؟!  "

 

 

 

554- هما  ناطق: "فرنگ و فرنگ مآبی" و رساله انتقادی "شيخ و شيوخ

  555 - باقر مومنی : «"دنيا"ی روشنگر دکتر ارانی »   (1)   (2)     (3)

 

556 - در نشستی با  يوسف اردلان   (1)   ( 2)   (3)

 

551. خاطرات ايرج اسکندری از کامبخش ، رادمنش ، کيانوری ، طبری و... 552- چند طرح و نمودار وتصوير از اقوام و مساکنِ مناطقِ مختلف ِ ايران   ( 1 )    (2)

 

  553- روژه گارودی در تهران

بالای صفحه