در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                dimanche, 04. novembre 2018   

            

                                    

 

 

 

 

 

 

کفتگوی "کارل زرو" با امير جهانشاهی [به فرانسه]

 

مصاحبهء "کارل زرو" با سفير ايران در فرانسه (به فارسی و فرانسه)