xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr                      mardi, 15. février 2022   

   82

     تاريخی / متفرقه /

  1. آخرین نطق سالوادور آلنده

  2. آشنائی با ایرانیان یهودی  • یهودیان در ایران باستان (عزیز دانش راد)

  3. آمار دارالخلافهء ايران (اسنادی از تاريخ اجتماعی تهران در عصر قاجار) . سيروس سعدونديان - منصوره اتحادیه (نطام مافی)

  4. ابوبکر نَرشَخی : تاريخ بُخارا

  5. ابن اسفندیار :تاریخ طبرستان   1     2

  6. آلمانی ها در ایران: نگاهی به تحولات ایران در جنگ جهانی اول بر اساس منابع دیپلماتیک فرانسه. الیور باست. ترجمه حسین بنی احمد.

  7. ايران در عصر بعثت (محمد جواد باهنر / علي اکبرهاشمی رفسنجانی) 

  8. انقلاب شوروی (م.ح.کوير)

  9. اساطیر و افسانه های ِ ایرانیان ارمنی 

  10. اشتراکیت در جنبشِ اسماعیلیه - قرامطه» + مراتبِ دعوتِ اسماعیلیه - قرامطه (تامر ، عارف  (برگردان : حمیرا زمردی )

  11. ایران باستانی (پیرنیا ، حسن)     1    2    جلد سوم

  12. ایران در دورهء جنگ جهانی اول

  13. ایران در عصر بعثت (باهنر ،محمد جواد  / علی اکبرهاشمی رفسنجانی)

  14. بابک خرم دین ، دلاور آذربایجان (نفیسی ، سعید)

  15. بازی شیطانی (دریفوس ،  روبرت)

  16. برگزاری کنگرهء هالدبرگ (مصاحبه با بهمن نیرومند) 

  17. بیانیهء کنفدراسیون محصلین ایرانی دراروپا (بیاسن تبال

  18. پايان تمدن کاريزی درايران (ناجی ، مهدی)

  19. پان تركیسم وارزش علمی وتاریخی آن (خامه ای ، انور)

  20. «پنهانكاری انگلیسی»و اسرار دو كودتا (شهبازی ، عبدالله)

  21. پیشینه پرچم هزاران سالهء ایران (پارسی ، آرشام)

  22. تاریخ احزاب سیاسی در ایران (آگاهی ، عبدالحسین)

  23. تاريخ اجتماعی و سياسی ايران در دورهء معاصر (از آغاز سلطنت قاجارها تا پايان نخستين جنگ با روسيه)

  24. تاریخ اجتماعی هنر /  تمدنهای شهرنشینی شرق باستان (هایزر ، آرنولد  ـ برگردان سیمین دانشور)

  25. تاریخ ایران زمین(تاریخ ایران از دورترین دوران تا سال 628میلادی)

  26. تاريخ ايران برای تدريس در سال پنجم و ششم ابتدائی ، 1309

  27. تاریخ بیهقی (بیهقی دبیر ، ابوالفضل محمدبن حسین)

  28. تاريخ تحولات اجتماعی (راوندی ، مرتضی)

  29. تاریخ ِ تمدن (دورانت ، ویل)    جلد اول   1   2   3   4    جلد دوم  1   2   3    جلدسوم   1   2   3    جلد چهارم    1   2   3   4     جلد پنجم    1   2   3   4    جلد ششم      1   2   3   4    جلد هفتم    1   2   3   4    جلد هشتم    1    2    3   4     جلد نهم   1    2   3   4   5   6     جلد دهم    1   2   3   4   5   6     جلد یازدهم    1    2   3   4

  30. تاریخ خانواده اسکندری (نوری اسکندری ، اسدالله)

  31. تاریخچه آموزش زبان و ادبیات كُردی در ایران

  32. تاریخچه تکامل پرچم ایران /  سیر تحول پرچم ایران (آرش داور)

  33. تاریخچه‌ تئاتر در تبریز (علیزادگان ، امیر ‌ : علیزادگان ، امیر) 

  34. تاریخچهء فلسطین (زعیتر ، اکرم  ـ برگردان: هاشمی رفسنجانی)

  35. تاريخ روابط زوس و ايران (جمالزاده ، محمدعلی)

  36. ناریخِ سینمایِ ایران (غفاری ، فرخ)

  37. تاریخِ سینما (بخشی از کتابِ « لو دوکا Lo Duca  »)

  38. « تاریخ سیستان »

  39. تاریخ شفاهی مطبوعات ایران (بهمنش  ، عطاء الله)

  40. تاریخ  شفاهی مطبوعات ایران (سفری ، محمدعلی)

  41. تاریخ طبری یا تاریخ‌ الرسل‌ و الملوك (طبری ، محمد ابن جریر )    1‌    2    3   4   5   6    7   8    9    10   11   12   13   14   15   16

  42. تاریخ عصرجدید - جلد دوم (آوریانوف و همکاران)

  43. تاريخ عصر جديد ( ازانقلاب انگلستان تا کمون پاريس)

  44. تاريخ عصر جديد (از کمون پاريس تا انقلاب اکتبر)

  45. تاریخ عصرجدید - جلد سوم (کوزمیجوف و همکاران)

  46. تاریخ کُرد ؛ • تحقیقات علماء درخصوص لفظ کُرد  (یاسمی ، رشید)     (۱)   (۲)

  47. تاريخ ماد (ا.م.دياکونوف / برگردان : کريم کشاورز)  

  48. تاریخ مازندران (گیلانی ، شیخ علی)

  49. تاریخ نویسی و استنباط دینی از تاریخ (مِسکوب ، شاهرخ)

  50. تکامل فئوداليسم در ايران (نعمانی ، فرهاد)

  51. جُستارهایی از تاریخ بهائی گری در ایران  (شهبازی ، عبدالله)

  52. چگونه سیا آلنده را هدف گرفت (نیویورک تایمز)

  53. حسن صباح ،    1    2   3  ((آمیر ، پل ـ برگردان : ذبیح الله منصوری)

  54. حکومتِ هخامنشيان (راوندی ، مرتصي)      1- ايران در عهدِ هخامنشيان           2- وضع اجتماعی و اقتصادی ملل در دورهء هخامنشی

  55. خانواده ایرانی در دوران پیش از اسلام (مظاهری ، علی اکبر (برگردان : عبدالله توکل)    1    2

  56. خاورشناسان فرانسوی : تمدن ايرانی

  57. خنجی ، امیرحسین  : تاریخ ایرانزمین

  58. دانشگاه تهران ( گذر از فرمانبری به استقلال ــ  و بالعكس )

  59. دانشگاهِ تهران و گذشتهء آن (سیاسی ، علی اکبر)

  60. دانشنامهء ایران و اسلام : آذربایجان و زبانِ آذری

  61. دربارهء تاریخ بیست سالهء کنفدراسیون (متین ، افشِن)

  62. دروازه هایِ دارالخلاقهء طهران (فرهمند ، جلال)

  63. دو قرن سکوت (زرین کوب ، عبدالحسین)

  64. رویای شکسته شده سالوادور آلنده (لوموند دیپلوماتیک)

  65. زمینه های تاریخی اختلافات ایران و عراق

  66. زنان دوره ی هخامنشی (راسخ ، نرگس)

  67. سرگذشت سه هزار و پانصد سالهء ايران (صفا ، ذبيح الله)

  68. سه قهرمانِ ضدِ استعمارِ (قاسمی ،  ابوالفضل)

  69. شرح حال کلنل محمدتقی خان پسيان

  70. شهریار و شهر ِ یاران (محجوب ،  محمد جعفر )

  71. عهدنامه ورسای و ایجادگروههای سیاسی در اروپا (پیرن ، ژاک  (برگردان : رضا مشایخی )   (۱)  

  72. عکسهائی از پایان قاجار تا کودتای دست نشانده گان استعمار

  73. فراماسونی چگونه بوجود آمد ؟ (هُلوی ، ران ـ با برگردانیِ : سروس شهرزاد )

  74. فراموشخانه و فراماسونری در ایران (رائین ، اسماعیل)     1    2

  75. فراگشایی  تاریخ معاصر ایران (رناسی ، احمد)  1   2   3   4   5   6 

  76. قیام افسران خراسان

  77. کحال زاده : یکی از رازهای مهم جنگ بین الملل اول (قاسمی ،  ابوالفضل)

  78. فعالیت مدارس فرانسوی در ایران (کسری ، نیلوفر)

  79. ماجرای قتل سردار اسعد بختیاری

  80. مسائل  معاصر آسیا و آفریقا (اوليانفسکی ، ر)

  81. نهضت مساوات طلبانه بابک   خرم دین  (خنجی ، امیرحسین )

  82. نهرو ، جواهر لعل (برگردان : محمود تفضلی) : نامه های پدری به دخترش

 •