در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                dimanche, 04. novembre 2018

   آوا                             سنتی
 

حسام الدين سراج

زويا ثابت

  

 

  عبدالحسين مختاباد

  صديق تعريف

  پرويز ياحقي ساخته اي از خود را مي خواند    محمود كريمي    1) آواز با سنتور فرامرز پايور (سه گاه)       2)   اجراي گوشه هايي در بيات ترک در محفلي خصوصي (به همراه سنتور فرامرز پايور)      3) نمونه‌اي از رديف ااو (گوشه مثنوي مخالف درچهارگاه)

مرصيه : امشب شبه مهتابه

 صدرالدين الهي در باب اين ترانه ي عاميانه و من باب خاطراتش در مورد موسيقي عاميانه توضيحاتي مي دهد :  

پريسا  1    2    3    4    5    6    7   8    9   10  تاج اصفهاني  : عطش دل
 شجريان  1   2   3    4    5    6    7    8    9    10    11   شجريان ، زمستان ِ اخوان را مي خواند  1   2