در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                vendredi, 30. novembre 2018   

      

 روزگار نو (اسماعیل پوروالی)

سال 3 ، دفتر 10 ، آبان1363

 ع.ا.تافته : مقوله ای دربارهء "حسين فردوست"  

 سال 5 ، دفتر 11 ، آذر 1365    اسماعيل پوروالی : نفت شمال  

سال 6 ، دفتر 12 ، بهمن 1364  ابوالحسن بنی صدر  : "جلسهء تاريخیِ 25 اسفند 1359" + اعلاميهء سنجانی و اصلاحيهء خمينی + قره باغی : قضيهء پيغامِ خمينی و پيامِ فروهر

سال 3 ، دفتر 10 ، آبان 1363  اسماعيل پوروالی: دنيا را آب برده ... و چشته خورده ها را خواب !  

سال 6 ، دفتر 9 ، آبان 1364 و سال 8 ، دفتر 7 ، شهريور 1368    ساواکِ درونمرزی و  برونمرزی +  گفتگو با سه رئيس ساواک     

سال 6 ، دفتر 7 ، شهريور  و دفتر  8 ، مهر 1364   بخشی از خاطراتِ ايرج اسکندری : " ... و من اين چنين کمونيست شدم"  

سال 8 ، دفتر 9 ، آبان 1368 و سال 9 ، دفتر 6 ، مرداد  1369      شاه و جبههء ملی ( روابط با مصدق ، مکی و سنجابی

سال 3 ، دفتر 10 ، آبان 1363  و سال 6 ، دفتر 1 ، بهمن 1365  و  سال 7 ، دفتر 5 ، خرداد 1367   روابط ِ شاه با قوام ، علی امينی و تيمور بختيار

 آيا احسان طبری پيش از مُردن ، مُرده بود؟  + مرگ احسان طبری + فريدون کشاورز: آيا احسان طبری راحت شد ؟    

سال 7 ، دفتر 9 ( آبان) و دفتر 10 (آذر) 1367    تاثير نخست وزيران بر ايران

  حسين اميد : ماجرایِ اولين حزبِ کمونيست ِ ايران  

  257 - مهدی بازرگان : سيمایِ دولتِ موقت (از ولادت تا رحلت) 

 رحيم شريفی : چرا بختيار به ميدان آمد ؟!  +  ابراهيم يزدی : سياست " هويج و چماق ِ " بختيار !  (همراه با نامه ای از حسن نزيه  )  + ا.ع. تافته :  چه گسی بختيار را نخست وزير گرد؟ (روابط تيمور بختيار با شاپور بختيار)  

     جعفر رائد : نخستين کنگره توده های شرق در باکو   

649.1 ـ اسماعيل پوروالی : قصهء پُرغصهء من و ايرانِ من

649.2 ـ اسماعيل پوروالی : قصهء پُرغصهء من و ايرانِ من

649.3 ـ اسماعيل پوروالی : قصهء پُرغصهء من و ايرانِ من     

649.4 ـ اسماعيل پوروالی : قصهء پُرغصهء من و ايرانِ من     

 

همچنين به اينجا برويد :

                         

بالای صفحه