در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                jeudi, 23. août 2018   

           / 11

1    2      4   5   6    7    8    10  11

 

خش و خاشاکی که توفان شد: ایران ای سرای امید  

سرود "برپاخیز" - از علی ندیمی


 

خامنه ای، دمتو بذار رو کولت ( لُری )