در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                lundi, 25. février 2019   

       

      

 دورهء پنجم
     
دورهء ششم

دورهء هفتم

     
برگزيده از : سال دوم ، شمارهء 9
        سزان معمارِ هنر نقاشی            داستانی از علی اصغر حاج سيد جوادی : دفترچهء کارپانتيه 

همچنين به اينجا برويد :

                         

بالای صفحه