در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                mercredi, 28. novembre 2018   

                                  

عکسهایِ به کار گرفته شده در نوشته هایِ م. ايل بيگی


[photogallery/photo00011293/real.htm]