xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr          

         ۵

     ۱  ۲  ۳   ۴    ۶   ۷    ۸    ۹   ۱۰  ۱۱   ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷

                           

۷

۶

۴

۳

۲

 ۱

در اينجا کتابها و نشرياتی از "کتابخانهء شخصی" م را ـ عموما بخشی و بعضا بطورکامل ـ، می آورم . چرا ؟ که شايد به کار آيند و ديگر آنکه ، بی آنکه  "غيب گوئی" کنم ، نه من ماندگار هستم و نه - بد ِتان نيآيد !- ، شما . به فرزندانم فارسی نيآموخته ام ( چرائی اش به احدی - به جزبه خودم - ،  مربوط نيست ) ، با رفتنم ، به احتمال ِ زياد ، تمام ِ انها را به دور خواهند ريخت ، پس تا هستم ...
673.  آلبرتو مُراويا (برگردان:سيمين دانشور) : ماه عسل آفتابی  674.  آنتونيو گرامشی (برگردان : منوچهر هزار خانی) : پيدايش روشنفکران  677. فريدون تنکابنی : مرد خيالاتی و سوسمار   678. پرويز شاپور: کاريکلماتور
 669. جلال آل احمد:گلدسته ها  670. ولاديمير يرميلوف : آنتوان چخوف هنرمندی بزرگ و نوآور ("روش چخوف در بازنمود واقعيت لب دريا  671. ژان پُل سارتر / آلبر ممی (برگردان : هما ناطق) : چهرهء استعمار زده 672. ايزاک دويچر (برگردان : هوشنگ وزيری) : بحثی در مقام ادبی لئون تروتسکی
664. رونالد گری (برگردان : مخمدتقی فرامرزی) : تئوری ها و انديشه های برتولت برشت  666.  ناصرالدين صاحب الزمانی: نقدی بر شيوهء ترجمه وتاليف در ايران   667. هوشنگ کاووسی : عبدالحسين سپنتا، پايه گزار سينمای ايران  668.  علامحسين ساعدی : گمشدهء لب دريا
   644. تئودور  نولدکه (برگردان: بزرگ علوی/ پيشگفتار: سعيد نفيسی) :  حماسهء ملی ايران      652. بابا مقدم : نيمکت ِ سياه    657.هانری کُربن : تصوف و اشراق    654. حسين کوهی کرمانی : ترانه های روستائی ايران (باترجمهء انگليسی)
 

  629- جعفر کوش آبادی : من چه بودم چه شدم ؟ 

 630. ويسمَن (مُعين ، دهخدا وتوصيفِ ميرصادقی از 28 مرداد)

 632 - جلال الدين همائی : فنون بلاغت و صناعات ادبی 

   634- زندگينامه و آثار آخوندزاده 

* مقالات

598 - نعمت احمدی: زندگی و آثار فخرالدين عراقی 599 -  پيشگفتار شفيعی کدکنی بر : برگزيدهء غزليات شمس     ويژه نامهء "سعيد سلطانپور"       1    2    3    4

   627-کوتاه زندکينامهء " ناصر خسرو"

593-  شرح زندگی و آثار چرنيشفسکی (برگردان: پرتو آذر)   چرنيشبسکی فيلسوف و متفکر بزرگ ملت روس ؛ زندگانیِ  ؛ عقايدِ فلسفی ؛ نظريات در باره ء هنر ؛ آثارِ هنر

 594-  محمد علی جمالزاده: دارالمجانين

596- يحيی آرين پور (از صبا تا نيما)  :  عشقی

 

 597-   پيشگفتار محمدعلی فروغی بر شاهنامه : مقام فردوسی و اهميت شاهنامه

583 - ح. روشن : ادبيات شفاهی مردم آذربايجان   584- داريوش عبداللهی : بابا علی      (داستانی برای کودکان و نوجوانان ) 586- منصور ياقوتی:  با بچه های  ده خودمان      چهار داستان کوتاه :  چوپانها؛ عمو پيره ؛ آقای اميدی ؛ بابا الياس

 588- حسن حسام :  باتلاق  ( قطعه اي براي اجرا)

 
ويژه نامهء خسرو گلسرخی  578- " ايران درودی" و کارهايش (همراه با شعری از "شاملو" برای او + ديدارهايش با سالوادور دالی ، ژان کوکتو و آندره مالرو 581- طرح هائی منتشر شده از طرف  عفو بين الملل 582.امير حسين آريانپور : ايبسن آشوب گرای(کاوشی در زمينهء جامعه شناسی هنری )

 566 - جلال آل احمد :  يک نامهء شاعرانه به  علی اصغر خبره زاده + دو نامهء تند و تيز به نيما و جمالزاده  و  پاسخ آنها 

 

   

 

 

 

ويژه نامهء بهرام صادقی

 573 - ويژه نامهء وی .  اس .  نايپل     (1)      (2) 

 در یک بخش 

 574-     منصور کوشان : چگونگی ِ متن  نويسنده   134               متن ِ مانويسنده ايم ؛جمع ِ مشورتی و توطئهء کارگزاران ؛ گزارش به امضاکنندگان متن ِ 134 نويسنده ؛ گزارش ِ گردآورندگان امضا و ارسال ِ متن؛ توطئهء سکوت   +   گردون : انتظار اينست که در بين خودمان رفتار دموکراتيک داشته باشيم!
561- زندگی و آثار مجتبی مينوی      562- ايرج ميرزا:  مثنویِ زهره و منوچهر ( يا ونوس  و  ادونيس) 563 . پيشگفتارِ احمد شاملو بر کتاب ِ "پا برهنه ها"

  564- "زندگينامهء آخوندوف" بقلمِ  خودش

 
548- زن از نگاه ِ سعيدی سيرجانی 549- دو ترجمه از "برتولت برشت: سقراط مجروح"           1- با برگردانی : هوشنگ ازبيجاری و فريدون ايل بيگی  ( از متن آلمانی )       ؛  2- بابرگردانی : م. قائد (از متن انگليسی) 550- متنِ کاملِ کتابِ برتولت برشت : سقراط مجروح         در دو بخش :      1- سقراط مجروح     2 - سزار و سربازِ رومی اش

  در يک بخش

560- محمد دبير سياقی: زندگانی ابوشکور بلخی