در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

  dimanche, 04. novembre 2018   

       

آزاد  ( محمود مشرف تهراني ) اخوان ثالث  ، مهدي (م. اميد)    اعتصامی ، پروين  ايرج ميرزا  

   ايل بيگی ،  فريدون

بهار ، محمدتقی  بهبهانی ، سيمين  رحمانی  ، نصرت   ه.ا.سايه (هوشنگ ابتهاج)  سپهری،  سهراب
 سلطانپور ، سعيد  شاملو  ، احمد  (ا.بامداد؛ا.صبح) شاهرودی ، اسماعيل شهريار  (محمدحسين بهجت تبريزی )  شفيعي کدکنی ، محمد رضا  
عارف قزوينی عشقی ، ميرزاده

فرخزاد ، فروغ

  فرخي يزدی کسرايی ، سياوش 
گلسرخی ، خسرو   محتاری ، محمد مشيری ، فريدون منزوی ، حسين نيستانی ، منوچهر
نيما